Na Žilinskej univerzite odštartoval 63. akademický rok

V aktuálnom akademickom roku 2015/2016 bude na Žilinskej univerzite študovať vo všetkých formách a stupňoch štúdia spolu 8 722 študentov. Prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter počas slávnostného otvorenia osobitne privítal novoprijatých študentov - do prvého ročníka bakalárskeho štúdia nastúpilo 2446 študentov, do prvého ročníka inžinierskeho a magisterského 1264 študentov a 109 študentov do prvého ročníka doktorandského štúdia.

Celkovo počet prihlásených na prvý aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia oproti minulému roku mierne klesol.  „Aj v tomto akademickom roku je záujem absolventov stredných škôl prevažne orientovaný na študijné programy ekonomicko-manažérskeho a humanitného zamerania. I napriek podstatnej inovácii marketingových nástrojov a popularizácii vedy, pozitívny výsledok v tomto akademickom roku nemôžeme ešte očakávať. Nepriaznivú situáciu v rozložení záujmu stredoškolákov o ďalšie štúdium môže zmierniť i nová forma motivačných štipendií. Tieto boli po prvýkrát vyplatené v roku 2014 študentom vybraných študijných odborov. Toto "odborové" štipendium môžu v našich podmienkach získať študenti 20 študijných programov prvého stupňa a 25 programov druhého stupňa,“ uviedla rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová.  V minulom roku bolo vyplatené práve toto štipendium 1 242 študentom v priemernej výške 450 €.   

Okrem inovácie obsahu vzdelávania bude univerzita naďalej pokračovať v nových formách učenia zameraných na zlepšenie kreatívneho myslenia, technických, obchodných i organizačných zručností a na potreby skutočného sveta.

Žilinská univerzita sa vo veľkej miere snaží vytvárať pre svojich študentov a zamestnancov priaznivé podmienky pre štúdium a prácu. Nielen počas letných mesiacov prebiehali na pôde univerzity mnohé rekonštrukčné a modernizačné práce, týkajúce sa predovšetkým univerzitných budov, laboratórií, internátov ako aj okolia univerzitného areálu. V blízkej dobe budú do užívania odovzdané aj budovy Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.