Zborník vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku v Žiline s názvom „Senior neznamená starý “

Súčasťou osláv 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V) bude začiatkom akademického roka 2015/2016 aj nové vydanie zborníka vybraných záverečných prác študentov U3V s tematicky príznačným názvom: Senior neznamená starý. Ide o ďalšiu propagáciu seniorského vzdelávania a aktívneho spôsobu prežívania seniorského veku.

 „Na príkladoch osobných výpovedí študentov U3V sa čitateľ zborníka presvedčí, že senior nie je hanlivý výraz, ale slovo vyjadrujúce prirodzenú úctu a poklonu. Veď myšlienky a životné skúsenosti seniorov obsiahnuté v záverečných prácach sú toho dôkazom“, vyjadrila sa Ing. Jana Sňahničanová – koordinátorka Univerzity tretieho veku v Žiline.

Študenti U3V v každom ročníku svojho štúdia končia zimný aj letný semester odovzdaním záverečnej práce, ktorej téma vychádza zo študovanej problematiky. V akademickom roku 2014/2015 v rámci niektorých študijných programov vznikli jedinečné záverečné práce, ktorých obsah mapuje prežívanie seniorského veku našich študentov. Čitateľ zborníka zostaveného z týchto prác má tak vzácnu príležitosť zoznámiť sa s autentickými názormi seniorov na témy, ktoré sú dominantné v období tretieho veku života:

  • Status seniora – vízia a realita
  • Moje štúdium na U3V
  • Čo by pomohlo mojej pamäti ?
  • Ako vnímam starostlivosť o dušu?
  • Láska ako spôsob života.

Zborník prináša ucelený obraz o hodnotách a prioritách  našich študentov U3V – seniorov, ktorým sa darí žiť svoj život múdro a plnohodnotne.  Ambíciou zborníka prác je motivovať širšiu seniorskú verejnosť k aktívnemu prežívaniu svojho života napr. aj štúdiom na U3V, strednú generáciu k zamysleniu sa nad prípravou na toto obdobie života a mladšiu generáciu presvedčiť o nutnosti a význame medzigeneračného dialógu a vzájomného prepojenia generácií. Pridanou hodnotou zborníka je navyše fakt, že všetky práce na jeho tvorbe boli zabezpečené dobrovoľníkmi z radov samotných študentov U3V: devätnásť autorov jednotlivých záverečných prác, prepisovateľka záverečných prác do elektronickej formy, či dve študentky U3V zabezpečujúce jazykovú korektúru textu. Grafiku zborníka vytvorila mladá študentka denného vysokoškolského štúdia a prispela tak k novému rozmeru spolupráce dvoch generácií študentov.

Tlač zborníka je spolufinancovaná z grantovej dotácie mesta Žilina určenej pre oblasť vzdelávanie s dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva a vzdelávanie seniorov v rámci podpory projektu U3V s názvom:  20 rokov poznania – zborník záverečných prác a otvorený cyklus prednášok pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku v Žiline.

Zborník bude verejnosti prístupný v elektronickej forme na internetovej stránke Ústavu celoživotného vzdelávania – www.ucv.uniza.sk od septembra 2015.

                                                                                                                                                                                                Ing. Jana Sňahničanová – koordinátorka U3V ŽU

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.