V Žiline sa uskutoční odovzdávanie cien školským projektom, ktoré rúcajú bariéry a dávajú zelenú kreativite

Program elektronických partnerstiev škôl eTwinning pomáha nachádzať partnerské školy v Európe a spoločne riešiť množstvo zaujímavých projektových nápadov s využívaním moderných komunikačných technológií. Vo štvrtok 27. júna. 2013 o 10.30 hod. sa v Žiline uskutoční deviaty ročník odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom eTwinning. Záštitu nad súťažou prevzala rektorka Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) Dr. h. c. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Ceny bude odovzdávať dekanka Fakulty humanitných vied ŽU, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

V tomto roku porota vyberala spomedzi 22 prihlásených a mala ťažkú úlohu. S veľmi tesným bodovým rozdielom sa na 1. mieste umiestnili druháci zo Základnej školy na Medňanského ulici v Ilave s projektom „Tajomstvá stromov" pod vedením  pani učiteľky Jany Koštialikovej. Spoločne s českou partnerskou školou zo Stráži pri Tachove deti celý rok spoločne bádali, sledovali, skúmali, tvorili, hádali a spolupracovali pri objavovaní tajomstiev života konkrétneho stromu, ktorý si vybrali.

  1. miesto získal projekt „ICT in my classroom“ /Informačné a komunikačné prostriedky v mojej triede/ zo Základnej školy z Trenčianskych Teplíc s pani učiteľkou Zuzanou Šlepeckou. Ich partnerskými školami boli základné školy z Poľska a Portugalska. Triedy splnili cieľ projektu – vytvoriť sieť nástrojov web 2.0, ktoré sa môžu používať v prvých ročníkoch základných škôl v rôznych európskych školách. Každý učiteľ používal niekoľko nástrojov so svojimi žiakmi a pripravili spolu návody na použitie, príklady využitia na vyučovaní, posielali si hádanky, súťažné otázky, spoločne sa deti naučili robiť jednoduché videá, fotografie. Tieto aktivity sa môžu zapracovať do osnov rôznych predmetov.
  2. miesto patrí projektu „Night in the Library“ /Noc v knižnici/, ktorý realizovali žiaci prvej triedy Základnej školy Dargovských hrdinov z Humenného s pani učiteľkou Ivanou Čepovou. Školy zo Slovinska, Poľska, Čiech a Slovenska pracovali s rozprávkovým námetom o stratených deťoch počas jednej noci v knižnici. Hrdinovia rozprávkových knižiek ožili a ukázali deťom, že čítanie je zábavné a zaujímavé.

V kategórii stredných škôl získal 1.miesto projekt „Cine – tura: de cine a literatura“ z Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským s pani profesorkou Katalin Kanozsay. Študenti stredných škôl z Talianska, Španielska a Slovenska stanovili za cieľ zoznámenie sa so španielskymi, resp. latinsko- americkými dielami, ktoré boli aj sfilmované. Vyučovanie cudzieho jazyka nie je len výučba gramatiky a konverzácie, ale aj oboznámenie sa s kultúrou, dejinami a umením danej krajiny, národa. Snažili sa priblížiť literatúru a filmové umenie v origináloch, aby mohli žiaci posudzovať tieto diela so žiakmi, ktorým je táto kultúra vlastná. Zvolili si rôzne žánre z literatúry: krátku poviedku Manuela Rivasa, básne Pabla Nerudu a román Gabriela García Márqueza. Druhoradým, ale nie menej významným cieľom bolo ukázať žiakom radosť z čítania klasických diel, pretože sa často stretávame s názorom, že mladí čítajú málo a vyhýbajú sa klasickým dielam. Študenti, ktorí tvorili pracovné skupiny v jednotlivých štátoch, si najprv prečítali literárne dielo, a potom si pozreli film. Vychádzajúc zo súboru literárnych diel a filmov následne realizovali rôzne aktivity, ktoré umožnili prehĺbiť ich vedomosti a zároveň rozvíjať ich kreativitu, napr.: predčítali časti básní Pabla Nerudu reťazovo, vychádzajúc a nadväzujúc na originál mali vytvoriť vlastné básne, ktoré sa na inom videu recitovali. Týmto spôsobom sa stali zároveň aj spisovateľmi, rozprávačmi, aj hercami.

Mimoriadnu cenu Európskeho roka aktívneho občianstva získali žiaci Základnej školy z Michaloviec s pani učiteľkou Janou Fugovou za projekt „Sme šťastné deti“. Spolu s českou školou z Mostu si pani učiteľky určili za cieľ oboznámiť deti s Právami dieťaťa a hravou formou viesť deti k ich pochopeniu. Projekt viedol žiakov k rozvoju komunikatívnych a čitateľských kompetencii, k porozumeniu jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi.

Všetky školy spolu so svojimi zahraničnými partnerskými školami vytvorili počas školského roka množstvo zaujímavých učebných postupov, využívali informačné komunikačné technológie, komunikovali spolu v cudzích jazykoch. Žiaci sa mali možnosť navzájom spoznať na diaľku pomocou videokonferencií, chatu a spoločných pracovných úloh, ktoré im projekty priniesli. Nápad spolupráce na európskej úrovni pomohol rozvíjať komunikatívne zručnosti žiakov, odstraňoval bariéry a umožnil im prejaviť ich kreatívne myslenie a zanietenie. Vyučovacie hodiny sa pre žiakov stali oveľa zaujímavejšími a efektívnejšími. Do programu zapojení pedagógovia majú zase jedinečnú možnosť čeliť novým vzrušujúcim výzvam, získavať nové zručnosti a naďalej sa profesionálne rozvíjať.

 

Program komunity európskych škôl je veľmi efektívny aj v tom, že nie je nevyhnutné finančne podporovať žiadnu z aktivít a za málo finančných prostriedkov je možné dosiahnuť veľa poznania, zábavy a nových vzťahov, ktoré rozvíjajú osobnosť všetkých zúčastnených. Celý projekt je financovaný Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Gabriela Podolanová

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.