Vedenie univerzity

Rektor

Rektor

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
tel.: +421 41 513 5101
e-mail: rektor@uniza.sk

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.
tel.: +421 41 513 5150
e-mail: milan.trunkvalter@uniza.sk

Prorektor pre vedu a výskum

Prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
tel.: +421 41 513 5140
e-mail: jan.celko@uniza.sk

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
tel.: +421 41 513 5130
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Prorektor pre rozvoj

tel.: +421 41 513 5120
e-mail: dana.mihalova@uniza.sk

Prorektor pre informačné systémy

Prorektor pre informačné systémy

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
tel.: +421 41 513 5135
e-mail: karol.matiasko@uniza.sk

Kvestorka

Kvestorka

Ing. Jana Gjašiková
tel.: +421 41 513 5106
e-mail: jana.gjasikova@rekt.uniza.sk

Vedenie fakúlt

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
tel.: +421 41 513 3050
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Dekan Strojníckej fakulty

Dekan Strojníckej fakulty

prof. Dr. Ing. Milan Sága
tel.: +421 41 513 2501
e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Dekan Elektrotechnickej fakulty

Dekan Elektrotechnickej fakulty

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

Dekan Stavebnej fakulty

Dekan Stavebnej fakulty

doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
tel.: +421 41 513 4050
e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
tel.: +421 41 513 6600
e-mail: zdenek.dvorak@fbi.uniza.sk

Dekanka Fakulty humanitných vied

Dekanka Fakulty humanitných vied

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: vlasta.cabanova@fhv.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Terézia Soviarová / +421 41 513 5101 / tereza.soviarova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.