Čo je tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium slúži, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Pre koho je určené

Je určené tehotným študentkám prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme, ktoré majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemajú nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne. Nárok na štipendium vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Aké sú podmienky jeho získania

Podmienky priznávania tehotenského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 b) zákona č. 131/2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky a príloh:

  •  lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu (podľa zákona) t. j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Nárok na tehotenské štipendium vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, poskytuje sa aj za mesiace júl a august.

Na koho sa obrátiť

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.