Predĺženie Výzvy č. 2/2023 grantovej súťaže UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2023. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

 • študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2023/2024 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

Riešiteľský kolektív:

 • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • ďalší riešitelia: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

 • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
 • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA,
 • návrh žiadosti sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium), po vyplnení projektových údajov je potrebné nastaviť stav riešenia projektu ako „podaný“,
 • zodpovednému riešiteľovi bude automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA,
 • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát, Ing. Kataríne Markusovej,
 • vytlačená žiadosť po doručení na Oddelenie pre vzdelávanie bude zaevidovaná do registratúry UNIZA centrálne.

Termín na podávanie návrhov projektov:

 • elektronicky aj písomne do 01. 10. 2023  do 08. 10. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

 • v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín pre menovanie oponentov návrhov projektov:

 • do 13. 10. 2023  do 20. 10. 2023 (v zmysle ods. 3 a 4 čl. 7 Smernice UNIZA č. 180 navrhne dekan príslušnej fakulty a Grantová rada UNIZA po jednom oponentovi).

Termín pre hodnotenie návrhov projektov a vypracovanie posudkov oponentmi:

 • do 03. 11. 2023  do 10. 11. 2023 vypracujú a vložia do ISVV systému oponenti posudky vypracované v súlade so Smernicou UNIZA č. 180.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

 • do 10. 11. 2023  do 20. 11. 2023,
 • výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie formou oznamu na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA,
 • zodpovední riešitelia projektov budú informovaní e-mailom.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

 • 1000 EUR/projekt (v prípade porušenia stanovených podmienok môže predseda Grantovej rady požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov).

Riešenie financovaného projektu:

 • od 21. 11. 2023 do 31. 10. 2024.

Záverečná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 15. 11. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA (formulár je v systéme).

Hodnotenie riešených projektov:

 • hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle čl. 12, časti 4 Smernice UNIZA č. 180,
 • súčasťou hodnotenia je prezentovanie výsledkov projektu pred hodnotiacou komisiou v mesiaci november 2024,
 • 3 najlepšie hodnotené projekty budú odmenené rektorom UNIZA.

Zrušenie súťaže:

Rektor UNIZA môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice UNIZA č. 180.


V Žiline, dňa  03. 10. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť