ERASMUS+ DODATOČNÁ VÝZVA - študijné pobyty a stáže letného semestra 2020/2021

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich financovanie v letnom semestri 2020/2021. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií a postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže.

Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sa nachádzajú na stránkach OMVaM:

Erasmus+

Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA - študijné pobyty a stáže letného semestra 2020/2021

Prečo Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž?

Zoznam Erasmus+ fakultných koordinátorov UNIZA

Formulár prihlášky ŠTÚDIUM

Formulár prihlášky STÁŽ

Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: október 2020 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA

Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. október 2020


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.