Mimoriadna výzva na podávanie žiadostí o granty na Erasmus+ stáže LS 2019/2020

Dovoľujeme si Vás informovať o mimoriadnej výzve na podávanie prihlášok o finančný grant na Erasmus+ stáže letného semestra 2019//2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu a podmienkach absolvovania stáže.

Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sú zverejnené na stránke OMVaM.

Informácie a podmienky mimoriadnej výzvy

Erasmus+

Prečo Erasmus+ mobilita?

Formulár prihlášky

Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: január 2020 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA

Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 24. január 2020

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.