Čo je sociálne štipendium

Sociálne štipendium je jedným z nástrojov sociálnej podpory študentov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Štipendium je priamou sociálnou podporou. Nepriamou sociálnou podporou je stravovanie a ubytovanie s poskytnutím príspevku štátu univerzite.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb.

Poskytuje sa študentom dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb.

Výška sociálneho štipendia je naviazaná na sumy životného minima, ktoré sa každoročne upravujú k dátumu 1.7. príslušného kalendárneho roka.

Pre koho je určené

Študentom dennej formy štúdia 1. a 2. stupňa.

Študentom s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Študentom, ktorí nemajú prekročenú štandardnú dĺžku štúdia.

Aké sú podmienky jeho získania

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať až po zápise na štúdium v danom akademickom roku.

K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.

Na koho sa obrátiť

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.