Redakčná a edičná rada

Redakčná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Redakčná rada - členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD.

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

Ing. Alena Michálková

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Edičná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Edičná rada - členovia

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

Ing. Alena Michálková

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.