Kontakty na odborných pracovníkov UNIZA podľa zamerania

Medzinárodná spolupráca, Horizont 2020

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA

prorektor pre zahraničné vzťahy a marketing

tel.: +421 41 513 5130

mob.: +421 903 310 246

e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Cestná, mestská a nákladná doprava

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3500

mob.: +421 903 170 976

e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

Vodná doprava

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

Katedra vodnej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 903 190 016

e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Cyklistická doprava, verejná osobná doprava

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3546

e-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk

Železničná doprava

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

vedúci Katedry železničnej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3430

e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

Letecká doprava

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

vedúci Katedry leteckej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

tel.: +421 41 513 3463

mob.: +421 903 306 569

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Elektrotechnika, biomedicínske inžinierstvo

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho Inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2100

mob.: +421 917 169 611

e-mail: ladislav.janousek@fel.uniza.sk

Telekomunikácie, inteligentné dopravné systémy

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2212

mob.: +421 905 253 880

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Multimédiá, informačno-komunikačné technológie

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

vedúci Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

tel.: +421 41 513 2200

mob.: +421 917 742 737

e-mail: robert.hudec@fel.uniza.sk

Dopravné stavby

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

vedúci Katedry cestného staviteľstva

Stavebná fakulta

tel.: +421 41 513 5904

mob.: +421 905 915 355

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

Mosty

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

vedúci Katedry stavebných konštrukcií a mostov

Stavebná fakulta

tel.: +421 41 513 5650

mob.: +421 905 466 515

e-mail: jan.bujnak@fstav.uniza.sk

Informatika

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

dekan Fakulty riadenia a informatiky

tel.: +421 41 513 4050

mob.: +421 905 491 635

e-mail: emil.krsak@fri.uniza.sk

Strojárstvo

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan Strojníckej fakulty

tel.: +421 41 513 2500

mob.: +421 908 965 200

e-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

Krízový manažment

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA

prorektor pre zahraničné vzťahy a marketing

tel.: +421 41 513 5130

mob.: +421 903 310 246

e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Požiarna ochrana

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

vedúci Katedry požiarneho inžinierstva

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

tel.: +421 41 513 6750

mob.: +421 907 368 885

e-mail: jozef.svetlik@fbi.uniza.sk

Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

tel.: +421 41 513 6650

e-mail: andrej.velas@fbi.uniza.sk

Súdne inžinierstvo

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

riaditeľ Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania

tel.: +421 41 513 6928

mob.: +421 905 615 911

e-mail: gustav.kasanicky@usi.sk

Knižnično-informačná veda

PhDr. Alena Mičicová

riaditeľka Univerzitnej knižnice

tel.: +421 41 513 1450

mob.: +421 905 639 526

e-mail: alena.micicova@uniza.sk

Mediálne a komunikačné štúdiá

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

vedúca Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

vedúca Katedry pedagogických štúdií

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6389

e-mail: helena.grecmanova@fhv.uniza.sk

Filozofia a politológia

Mgr. Jakub Švec, PhD.

Katedra filozofie a religionistiky

Fakulta humanitných vied UNIZA

tel.: +421 41 513 6368

e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Adriana Valentovičová / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.