Členstvo v medzinárodných organizáciách, asociáciách, radách

eaie0.5x.png

EAIE

Nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v európskom i celosvetovom kontexte. EAIE zjednocuje odborníkov s cieľom kreovania globálneho prostredia, kde každý má možnosť vzdelávania a mobilít. Zabezpečuje šírenie informácií a podporuje a organizuje konferencie, diskusie a sieťovú spoluprácu k závažným problémom dotýkajúcim sa špecifických tém dôležitých pre členov EAIE, ako aj všeobecných problémov oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

IGIP

Spoločnosť orientujúca sa svojou činnosťou na výmenu skúseností a myšlienok v oblasti inžinierskeho vzdelávania, na zlepšovanie metód vyučovania v technických vedách. UNIZA sa zúčastňuje medzinárodných sympózií a seminárov.

igip0.5x.png
mchue0.5x.png

Magna Charta Universitatum

Pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity – najstaršej vzdelávacej inštitúcie na svete dňa 18. septembra 1988, rektori 430 univerzít slávnostne podpísali deklaráciu „Magna Charta Universitatum“. Zdôrazňuje a legalizuje výsadné poslanie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritériá kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. 16. septembra 2005 pred akademickým senátom v historickej aule Santa Lucia v prítomnosti členov predsedníctva, kolégia a rektora Bolonskej univerzity prof. Piera Uga Calzoliariho sa konal slávnostný ceremoniál, na ktorom vtedajší rektor UNIZA prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. podpísal príslušné listiny.

EUA

UNIZA bola v roku 2000 prijatá za člena Asociácie európskych univerzít (EUA). EUA je európska organizácia, ktorá zahŕňa viac než 47 európskych krajín a má vyše 850 individuálnych a kolektívnych členov. EUA bola založená 31. marca 2001 zlúčením CRE (Asociácia európskych univerzít) a Konfederáciou rektorských konferencií EÚ, a preto ako predstaviteľ zlúčených organizácií má hlavné slovo v Európe v oblasti vysokého školstva. EUA sa zameriava na vytvorenie európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum. Hlavný dôraz sa kladie na: 
- jednotu výskumu a vzdelávania založenú na spoločných hodnotách inštitucionálnej 
autonómie, vzdelávanie ako sociálne blaho a výskum ako základ výučby, 
- kompatibilitu európskeho vysokého školstva s prihliadnutím na edukačné normy 
a štruktúry jednotlivých inštitúcií, 
- zbližovanie európskeho vysokoškolského prostredia s cieľom posilniť príťažlivosť 
vzdelanosti v Európe i mimo nej.

eua1.png
ectri0.5x.png

ECTRI

V roku 2013 sa UNIZA stala členom asociácie ECTRI, prestížneho združenia európskeho dopravného výskumu (European Conference of Transport Research Institutes). ECTRI je nezisková asociácia založená v Belgicku v roku 2003, ktorá združuje 25 inštitútov (alebo univerzít) z 19 krajín. Jej hlavným cieľom je posilňovať európsku spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií vo všetkých módoch dopravy. Aktivity ECTRI sa zameriavajú aj na prípravu spoločných európskych projektov. Hlavným ťažiskom spolupráce je aktivita pracovných tematických skupín, v ktorej má UNIZA ešte veľké rezervy.

FEHRL

Od roku 2013 je UNIZA členom FEHRL. Toto fórum európskych národných cestných výskumných laboratórií a univerzít je medzinárodné združenie viac než 30 národných výskumných a technických inštitútov z celej Európy. Poslaním FEHRL je podporovať a uľahčovať spoluprácu vo výskume a poskytovať kvalitné informácie a poradenstvo v oblasti technológií a politík v oblasti cestných komunikácií. Vďaka priamemu napojeniu na asociáciu riaditeľov národných diaľničných spoločností majú inštitúcie združené vo FEHRL možnosť zapojenia sa do riešenia aktuálnych problémov v rámci špecifických alebo celoeurópskych výskumných a inovačných projektov.

fehrl0.5x.png

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.