Členstvo UNIZA ako celku v medzinárodných organizáciách

eaie0.5x.png

EAIE

Nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v európskom i celosvetovom kontexte. EAIE zjednocuje odborníkov s cieľom kreovania globálneho prostredia, kde každý má možnosť vzdelávania a mobilít. Zabezpečuje šírenie informácií a podporuje a organizuje konferencie, diskusie a sieťovú spoluprácu k závažným problémom dotýkajúcim sa špecifických tém dôležitých pre členov EAIE, ako aj všeobecných problémov oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

IGIP

Spoločnosť orientujúca sa svojou činnosťou na výmenu skúseností a myšlienok v oblasti inžinierskeho vzdelávania, na zlepšovanie metód vyučovania v technických vedách. UNIZA sa zúčastňuje medzinárodných sympózií a seminárov.

igip0.5x.png
mchue0.5x.png

Magna Charta Universitatum

Pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity – najstaršej vzdelávacej inštitúcie na svete dňa 18. septembra 1988, rektori 430 univerzít slávnostne podpísali deklaráciu „Magna Charta Universitatum“. Zdôrazňuje a legalizuje výsadné poslanie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritériá kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. 16. septembra 2005 pred akademickým senátom v historickej aule Santa Lucia v prítomnosti členov predsedníctva, kolégia a rektora Bolonskej univerzity prof. Piera Uga Calzoliariho sa konal slávnostný ceremoniál, na ktorom vtedajší rektor UNIZA prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. podpísal príslušné listiny.

EUA

UNIZA bola v roku 2000 prijatá za člena Asociácie európskych univerzít (EUA). EUA je európska organizácia, ktorá zahŕňa viac než 47 európskych krajín a má vyše 850 individuálnych a kolektívnych členov. EUA bola založená 31. marca 2001 zlúčením CRE (Asociácia európskych univerzít) a Konfederáciou rektorských konferencií EÚ, a preto ako predstaviteľ zlúčených organizácií má hlavné slovo v Európe v oblasti vysokého školstva. EUA sa zameriava na vytvorenie európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum. Hlavný dôraz sa kladie na: 
- jednotu výskumu a vzdelávania založenú na spoločných hodnotách inštitucionálnej 
autonómie, vzdelávanie ako sociálne blaho a výskum ako základ výučby, 
- kompatibilitu európskeho vysokého školstva s prihliadnutím na edukačné normy 
a štruktúry jednotlivých inštitúcií, 
- zbližovanie európskeho vysokoškolského prostredia s cieľom posilniť príťažlivosť 
vzdelanosti v Európe i mimo nej.

eua1.png
ectri0.5x.png

ECTRI

V roku 2013 sa UNIZA stala členom asociácie ECTRI, prestížneho združenia európskeho dopravného výskumu (European Conference of Transport Research Institutes). ECTRI je nezisková asociácia založená v Belgicku v roku 2003, ktorá združuje 25 inštitútov (alebo univerzít) z 19 krajín. Jej hlavným cieľom je posilňovať európsku spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií vo všetkých módoch dopravy. Aktivity ECTRI sa zameriavajú aj na prípravu spoločných európskych projektov. Hlavným ťažiskom spolupráce je aktivita pracovných tematických skupín, v ktorej má UNIZA ešte veľké rezervy.

FEHRL

Od roku 2013 je UNIZA členom FEHRL. Toto fórum európskych národných cestných výskumných laboratórií a univerzít je medzinárodné združenie viac než 30 národných výskumných a technických inštitútov z celej Európy. Poslaním FEHRL je podporovať a uľahčovať spoluprácu vo výskume a poskytovať kvalitné informácie a poradenstvo v oblasti technológií a politík v oblasti cestných komunikácií. Vďaka priamemu napojeniu na asociáciu riaditeľov národných diaľničných spoločností majú inštitúcie združené vo FEHRL možnosť zapojenia sa do riešenia aktuálnych problémov v rámci špecifických alebo celoeurópskych výskumných a inovačných projektov.

fehrl0.5x.png

EUROSIS

Od roku 2016 je UNIZA členom EUROSIS (The European Multidisciplinary Society for Modelling and Simulation Technology). Toto medzinárodné združenie má za cieľ spájať organizácie vedy a výskumu, ktoré sa zameriavajú na oblasti simulácií a tým prepájajú akademickú a priemyselnú sféru v rámci celej Európy. Poslaním EUROSIS je aj možnosť zapojenia sa do riešenia aktuálnych problémov v rámci európskych projektov vedy a výskumu so zameraním práve na oblasti simulácií. EUROSIS sídli vo Vedecko parku Greenbridge, Univerzity v Ghente, v Belgicku.

EARPA

EARPA (European Automotive Research Partners Association) je Asociácia európskych výskumných a vývojových organizácií v automobilovom priemysle so sídlom v Bruseli, ktorá vznikla v roku 2002. V súčasnosti má 49 členov tvorených komerčnými výskumnými organizáciami, národnými inštitúciami a univerzitami aktívnymi v doprave a automobilovom sektore, ktorí aktívne prispievajú k Európskemu výskumnému priestoru a rámcovým programom EK. EARPA aktívne podporuje rôzne Európske technologické platformy (ETPs) a spoločné technologické iniciatívy (JTIs) v snahách o definovanie spoločnej vízie pre budúci výskum, vývoj a technológie a pro vytváraní a implementovaní Európskej strategickej výskumnej agendy. Ako nezávislá platforma sa EARPA zúčastňuje na strategických konzultáciách na úrovni EÚ v oblastiach mobility, životného prostredia, energie a bezpečnosti automobilového priemyslu. EARPA poskytuje svojim členom platformu pre: diskusiu a výmenu informácií prostredníctvom svojich pracovných skupín a workshopov, spoluprácu s relevantnými EÚ inštitúciami a priemyselnými partnermi prostredníctvom výročných stretnutí a workshopov, iniciovanie nových sietí, projektov a partnerstiev prostredníctvom spoločných stretnutí a kolaboratívnych výskumných skupín, ďalšie zviditeľnenie svojich členov smerom k EK, priemyselným partnerom a verejnosti prostredníctvom EARPA web stránky, organizácie podujatí a prezentácií.

Žilinská univerzita je členom EARPA od roku 2017. Hlavnými výhodami členstva UNIZA v asociácií ERAPA je podpora pre vytváranie nových sietí, európskych projektov, ako aj prístup k technológiám a poradným platformám, v ktorých pôsobia členovia EARPA, ako napr. ERTRAC (European Road Transport Advisory Council) a iCarSupport (ICT for Smart, Safe and Clean Mobility).

SDT

Základným poslaním Združenia pre dopravnú telematiku (SDT) je aktívnou a koordinovanou činnosťou podporiť urýchlený rozvoj v oblasti dopravnej telematiky v rámci pozemných komunikácií, železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Za týmto účelom SDT vytvára informačnú platformu a poskytuje informačný servis v oblasti dopravnej telematiky pre rôzne typy organizácií (štátna správa a verejná samospráva, automobilový priemysel, dodávatelia technológií a služieb, komunikačné operátori, univerzity a výskumné centrá, systémoví integrátori, dopravcovia, stavebné spoločnosti). SDT nadväzuje kontakty s obdobnými zahraničnými organizáciami (ERTICO, ITS asociácie, atď.) a reprezentuje tiež členskú základňu v Network of ITS National Associations (ITS Nationals). SDT zároveň organizuje vzdelávaciu činnosť a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a verejnej samosprávy v zabezpečovaní informačného servisu, profesijného vzdelávania a foriem rekvalifikácie pri riešení problému zamestnanosti.

Žilinská univerzita je členom SDT od roku 2004. Prostredníctvom prezídia SDT získava informácie o všetkých dôležitých konferenciách, kongresoch, akciách, projektoch alebo aktivitách týkajúcich sa dopravnej telematiky v ČR a v zahraničí.

TPEB

Technologická platforma energetická bezpečnosť ČR je združenie právnických osôb, verejného i súkromného sektoru, vedeckou a výskumnou organizáciou, zameranou na problematiku energetickej a kybernetickej bezpečnosti a súvisiacej ochrany kritickej infraštruktúry.

Zámerom TPEB ČR je presadzovanie týchto záujmov v uvedených oblastiach tak, aby boli zohľadňované a naplňované legislatívne požiadavky a taktiež bolo vytvárané prostredie pre podporu príslušných projektov a programov na národnej i medzinárodnej úrovni. TPEB ČR je spoločenstvo, ktoré vytvára a stimuluje dialóg medzi privátnymi a verejnými subjektami s cieľom identifikácie hlavných hrozieb v zmienenom prostredí s následným hľadaním ich riešení.

Tento dialóg začína už na prevádzkovej úrovni firiem tak, aby jasne definoval požiadavky a podmienky, ktoré priemysel potrebuje pri hľadaní riešení, budovaní konkurencieschopnosti ako vo výrobe a prevádzke, tak aj v oblasti výskumu. Uvedenie týchto postupov v platnosť a následná certifikácia v súlade s harmonizovanými predpismi EÚ umožní inovatívne riešenie využiteľné na národnej a medzinárodnej úrovni.

VUA

Zástupcovia univerzít z Vyšehradskej skupiny a spolupracujúcich regiónov podpísali Chartu Združenia vyšehradských univerzít (VUA) dňa 10. - 11. novembra 2011.

Združenie Vyšehradskej univerzity bolo založené v rámci strategického projektu „ Udržateľnosť v poľnohospodárstve krajín V4 a spolupracujúcich regiónov “, ktorý koordinuje Slovenská poľnohospodárska univerzita s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Okrem ustanovujúcich členov sa univerzity a inštitúcie z Thajska, Indie, Turecka, Moldavska, Talianska a Nemecka rozhodli podporiť myšlienku spolupráce v rámci asociácie a momentálne existuje 43 riadnych a 12 čestných členov.

Hlavným cieľom združenia je prepojiť partnerské univerzity s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie a vedecké prostredie a podporiť rozvoj užšej spolupráce medzi vyšehradskou skupinou a spolupracujúcimi regiónmi rešpektujúcimi politiku susedských krajín Medzinárodného vyšehradského fondu v oblasti na všetky aspekty trvalej udržateľnosti.

Združenie poskytne príležitosti na väčšiu interakciu a efektívnosť vyšehradských akademických a výskumných aktivít, na zviditeľnenie regiónu a posilnenie medzinárodnej súdržnosti v strednej Európe, ako aj na umožnenie vzťahov s tretími krajinami, inými regionálnymi zoskupeniami a medzinárodnými organizáciami.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.