Akademický senát

Predseda Akademického senátu

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Fakulta riadenia a informatiky
tel.: +421 41 513 4222 , 4207 
e-mail: norbert.adamko@fri.uniza.sk

Podpredseda Akademického senátu

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
tel.: +421 41 513 2200, 2210
e-mail: robert.hudec@fel.uniza.sk

  

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Jozef Paľo, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
zamestnanecká časť

Katarína Cáderová
študentská časť

Bc. Dominika Kapečková
študentská časť

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
zamestnanecká časť

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Mária Polačiková
študentská časť

Ing. Jaromír Klarák
študentská časť

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Maroš Jakubec
študentská časť

Ing. Roman Michalík
študentská časť

Stavebná fakulta

prof. Dr. Ing. Martin Decký
zamestnanecká časť

Ing. Štefan Šedivý, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Matúš Farbák, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Miroslav Jančula
študentská časť

Ing. Lenka Mičechová
študentská časť

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Filip Lenko
študentská časť

Meno Priezvisko
študentská časť

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Jozef Mičic
zamestnanecká časť

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
zamestnanecká časť

Ing. Marián Šotek
študentská časť

Ing. Eliška Čičmancová
študentská časť

Fakulta humanitných vied

PhDr. Elena Diechová, PhD.
zamestnanecká časť

Mgr. Marián Grupač, PhD.
zamestnanecká časť

PaedDr. Marta Lacková, PhD.
zamestnanecká časť

Bc. Daniel Stehlík
študentská časť

Samuel Haas
študentská časť

Ostatné súčasti

Ing. Pavol Podhora, PhD.
zamestnanecká časť

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
zamestnanecká časť

PaedDr. Róbert Janikovský
zamestnanecká časť

Janka Nová
študentská časť

Ing. Ján Stehlík
zamestnanecká časť

Tajomník AS

Ing. Irena Kubinová

Člen Rady vysokých škôl SR

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.