Projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít na Žilinskej univerzite v Žiline

Zoznam projektov

Názov projektu: Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
Číslo projektu: ITMS2014+313011T426
Výška NFP: 3 943 115,47 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie “ a umožniť realizovať nezávislý špičkový výskum a vývoj v oblasti materiálov

Názov projektu: IKT pre smart spoločnosť
Číslo projektu: ITMS2014+313011T462
Výška NFP: 3 614 745,15 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Informačné a komunikačné technológie“ a umožniť realizovať aktivity nezávislého výskumu a vývoja vo vednej oblasti

Názov projektu: IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
Číslo projektu: ITMS2014+313011T413
Výška NFP: 1 877 865,28 €
Hlavný cieľ projektu: vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využi?m informačno-komunikačných technológií

Názov projektu: Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemyslu
Číslo projektu: ITMS2014+313011T420
Výška NFP: 1 933 299,20 €
Hlavný cieľ projektu: výskumno-vývojová a inovačná činnosť, ktorá je sústredená hlavne na budúce potreby strojárskeho priemyslu SR a to syntézou moderných prístupov v konštrukčnom, technologickom a procesnom inžinierstve a ich následný transfer do praxe ako spôsob zvyšovania inovačného potenciálu

Názov projektu: Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru
Číslo projektu: ITMS2014+313011T415
Výška NFP: 6 110 566,66 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti "IKT" a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja

Názov projektu: Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
Číslo projektu: ITMS2014+313011T485
Výška NFP: 710 394,23 €
Hlavný cieľ projektu: zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky

Názov projektu: Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov
Číslo projektu: ITMS2014+313011T428
Výška NFP: 1 845 480,07 €
Hlavný cieľ projektu: zvýšenie výskumnej aktivity a konsolidácie výskumno-vývojových kapacít v oblastí Dopravných prostriedkov pre 21. storočie so zacielením na podporu efektívneho plánovania a riadenia dopravných systémov

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. / +421 41 513 5135 / karol.matiasko@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.