Informácia o možnosti štúdia pre akademický rok 2023/2024

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 


Bakalárske študijné programy SK | EN

 • cestná doprava (špecializácia: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia: letecká doprava, profesionálny pilot)
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Inžinierske študijné programy SK | EN
 • cestná doprava
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia: letecká doprava, technológia údržby lietadiel)
 • poštové inžinierstvo
 • zasielateľstvo a logistika
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Doktorandské študijné programy SK | EN
 • dopravné služby a logistika*
 • doprava*
 • ekonomika dopravy, spojov a služieb*
 • ekonomika a manažment podniku*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStrojnícka fakulta 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • počítačové konštruovanie a simulácie
 • strojárske technológie
 • energetická a environmentálna technika
 • priemyselné inžinierstvo
 • vozidlá a motory

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy
 • počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • strojárske technológie
 • technické materiály
 • priemyselné inžinierstvo
 • technika prostredia
 • vozidlá a motory

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • časti a mechanizmy strojov*
 • energetické stroje a zariadenia*
 • koľajové vozidlá*
 • priemyselné inžinierstvo*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuFakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • automatizácia
 • biomedicínske inžinierstvo
 • elektrooptika
 • elektrotechnika (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonové elektronické systémy)
 • komunikačné a informačné technológie
 • multimediálne technológie

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • biomedicínske inžinierstvo
 • fotonika
 • multimediálne inžinierstvo
 • riadenie procesov
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
 • výkonové elektronické systémy (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony, výkonová elektronika)

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • elektrotechnológie a materiály*
 • riadenie procesov*
 • silnoprúdová elektrotechnika*
 • telekomunikácie*
 • teoretická elektrotechnika*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStavebná fakulta

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • civil engineering structures – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • pozemné staviteľstvo (špecializácia: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácia: cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, železničné staviteľstvo, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • civil engineering structures – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 
 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment*
 • krízový manažment*
 • záchranné služby*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 


Fakulta riadenia a informatiky

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • informatika
 • informačné a sieťové technológie
 • informatika a riadenie
 • manažment
 • počítačové inžinierstvo

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • aplikovaná informatika*
 • biomedicínska informatika*
 • inteligentné informačné systémy*
 • aplikované sieťové inžinierstvo*
 • informačný manažment
 • počítačové inžinierstvo*

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • aplikovaná informatika*
 • manažment*

* študijný program vyučovaný v slovenskom alebo anglickom jazyku

 


Fakulta humanitných vied 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Magisterské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo


Celouniverzitné študijné programy
 
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

Bakalársky študijný program SK | EN
 • stráž prírody*

Magisterský študijný program SK | EN

 • alpínska a vysokohorská ekológia

* študijný program v slovenskom alebo anglickom jazyku

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.