Conferences and seminars

January 2023

11. ročník semináru PTV Vision

Date: 24. 01. 2023
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina (SR)
Professional guarantors: Ing. Marek Drličiak, PhD., KCEI SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5912 / Ing. Marek Drličiak, PhD., KCEI SvF UNIZA
E-mail: marek.drliciak@uniza.sk
Brief description: Seminár PTV Vision ponúka možnosť oboznámiť sa s najnovšími softvérovými produktami spoločnosti PTV Group. Seminár je určený najmä pre užívateľov programov, projektantov, zamestnancom štátnej samosprávy, ktorí prichádzajú do kontaktu s dopravným modelovaním. Praktické príklady použitia dopravných modelov budú prezentované v druhej časti semináru.

The PTV Vision seminar offers an opportunity to familiarize yourself with the latest software products of PTV Group. The seminar is intended mainly for program users, designers, employees of the state self-government, who come into contact with traffic modeling. Practical examples of the use of traffic models will be presented in the second part of the seminar.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Date: 25. - 27. 01. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA, letisko Žilina, Dolný Hričov (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia aktuálneho výskumu v oblasti zvyšovania bezpečnosti a kvality civilného letectva a konzultácie poznatkov so zástupcami z praxe. Na konferencii sú prezentované výsledky vedecko-výskumnej činnosti pedagógov a výskumníkov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe s dôrazom na zvyšovanie úrovne bezpečnosti vo všetkých oblastiach leteckej dopravy.

The goal of the conference is the presentation of current research in the field of improving the safety and quality of civil aviation and the consultation of knowledge with representatives from practice. At the conference, the results of the scientific research activities of educators and researchers of the Department of Air Transport and renowned experts from aviation practice are presented, with an emphasis on increasing the level of safety in all areas of air transport.

February 2023

26. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2023 / 26th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2023

Date: 01. - 03. 02. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
Contact:
+421 41 513 2624 / doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA / +421 41 513 2607 / prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk / frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Brief description: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov. 

Presentation of the scientific results of Ph.D. students from the area of Technology Engineering and Materials.

Študuj vodnú dopravu / Study water transport

Date: 08. - 09. 02. 2023
Type of event: Workshop
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 41 513 3550 / doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
E-mail: andrej.david@uniza.sk
Brief description: Workshop pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR zameraný na propagáciu povolaní v odbore vodnej dopravy. Prezentácia spoločností a subjektov z oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy sa bude konať na kajutových a eventových osobných lodiach v osobnom prístave v Bratislave. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, detí a študentov rôznych vekových kategórii ako aj všetkých nadšencov lodí a plavby.

Workshop under the auspices of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic aimed at promoting professions in the field of water transport. The presentation of companies and entities from the field of inland water transport will take place on cabin and event passenger ships in the personal port in Bratislava. The event is intended for the general public, children and students of various age groups, as well as all boat and sailing enthusiasts.

Geosyntetika 2023 / Geosynthetics 2023

Date: 09. - 10. 02. 2023
Type of event: Konferencia
Venue: SvF UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA / prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., KZSTH SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5764 / Ing. Filip Gago, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: filip.gago@uniza.sk
Web site: https://www.geosyntetika.sk/
Brief description: 14. ročník konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia nadväzuje na predošlé ročníky organizované v Žiline. Nad konferenciou, ktorú organizujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), prevezme záštitu dekan SvF ŽU v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Už tradične sa toto podujatie bude konať v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia) a ďalšími partnermi. Témy tohtoročnej konferencie zahŕňajú:

 • Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov,
 • Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi,
 • Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky,
 • Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky,
 • Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb,
 • Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky,
 • Vzdelávanie odborníkov a študentov.

The 14th annual conference focused on the use of geosynthetic materials in transport and environmental structures will take place at the Faculty of Civil Engineering of the University of Žilina. The conference builds on previous issues organized in Žilina. The conference is organized together by the Department of Geotechnics and the Department of Railway Engineering and Track Management under the auspices of the Dean of the Faculty of Civil Engineering prof. Ing. Marian Drusa, PhD. in cooperation with the Slovak office of the International Geosynthetic Society (IGS Slovakia) and other partners. This year's conference topics include:

 • Geosynthetic materials in construction projects,
 • New geosynthetic products and materials, their properties, and use in practice,
 • Status of technical regulations and new standards being prepared for the field of geosynthetics,
 • Experience from practice,
 • Qualitative requirements for work with geosynthetics, quality management of transport and environmental constructions,
 • Results of research and development in the field of geosynthetics,
 • Education of experts and students.

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry / Road safety infrastructure management

Date: 15. - 16. 02. 2023
Type of event: Workshop
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. / prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3562 / Ing. Miroslava Mikušová, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: miroslava.mikusova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://infroad.eu/
Brief description: Workshop je určený pre vysokoškolských pedagógov a študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia ako aj pre odbornú verejnosť so záujmom o predmetnú problematiku. Súčasťou programu bude predstavenie kurzu dištančného vzdelávania v oblasti riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ktorý bol vytvorený v rámci medzinárodného projektu „Európske digitálne vzdelávanie v oblasti riadenia cestnej infraštruktúry - InfRO@D“, so zameraním sa na nasledujúce moduly: Bezpečnostný audit a cestná bezpečnostná inšpekcia, Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, Použitie IDS v rámci riadenia bezpečnosti dopravy.

The workshop is intended for university teachers and students of engineering and doctoral degrees, as well as for the professional public with an interest in the issue in question. The program will include the presentation of a distance learning course in the field of road infrastructure safety management, which was created as part of the international project "European digital education in the field of road infrastructure management - InfRO@D", focusing on the following modules: Safety audit and road safety inspection, Safety of vulnerable road users, Use of IDS in traffic safety management.

Riadenie kvality v prostredí systému hospodárenia s vozovkami

Date: 16. 02. 2023
Type of event: Workshop
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5861 / Ing. Štefan Šedivý, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: stefan.sedivy@uniza.sk
Brief description: Odborné podujatie pre správcov cestných komunikácií na tému riadenie kvality v prostredí systému hospodárenia s vozovkami.

Záverečný seminár projektu TUNEDU

Date: 27. 02. 2023
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5854 / +421 902 259 756 / Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: peter.danisovic@uniza.sk
Web site: https://www.tunedu.eu/
Brief description: Záverečný seminár odborných prednášok v rámci projektu TUNEDU zameraný na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu cestných tunelov.

The final seminar of professional lectures within the TUNEDU project focused on the preparation, construction, operation and maintenance of road tunnels.

Seminár Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering Seminar

Date: February - April 2023
Type of event: Seminár
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2709 / prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web site: https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Brief description: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z univerzitného prostredia aj praxe v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva. Prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a ponúkajú účastníkom možnosť diskutovať o témach podnikov budúcnosti. Účasť na prednáškach je voľná.

Lectures at the seminar are focused on the research results of PhD students and young researchers from universities, as well as practice in the areas of Advanced Industrial Engineering. They take place in two-week cycles and offer participants the opportunity to discuss the topics of the factories of the future. Free admission.

Detský jazykový klub v AJ - UNIZAclub / English language club for children - UNIZAclub

Date: February / July / August 2023
Type of event: Jazykový klub
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6113 / Mgr. Lenka Kalúsová, FHV UNIZA
E-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci UNIZAclubu sa študenti učiteľského študijného programu: učiteľstvo AJ v kombinácii venujú deťom mladšieho predškolského veku a rozvíjajú hravou formou ich slovnú zásobu v AJ.

Students of the teacher training study programme: Teaching English language in combination with Citizenship Education work with the children of the age 4-12 and teach them basic English vocabulary.

Kurz AJ pre úroveň A2-B1 / English language Course: A2-B1 level

Date: February / April 2023
Type of event: Jazykový klub
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Dr. Sevda Kubilay
Contact:
 +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Jazykový kurz bude zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zvýšenie sebavedomia pri komunikovaní v anglickom jazyku.

The standard course focuses on integrating the main fundamental language skills.The emphasis is on improving students' communication skills, broadening their vocabulary, and boosting their confidence in speaking English.

Kurz obchodnej angličtiny / Business English Course

Date: February / April 2023
Type of event: Jazykový klub
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Olena Moskalenko, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Jazykový kurz bude zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností v obchodnej angličtine a zvýšenie sebavedomia pri komunikácii v profesionálnom prostredí.

The Business English Course will focus on integrating the main fundamental language skills in business environment. The emphasis is on improving students' communication skills, broadening their vocabulary, and boosting their confidence in Business English.

March 2023

Mladé krídla 2023 / Young wings 2023

Date: 30. 03. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kld.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesses of students of engineering and bachelor's programmes at the Air Transport Department. The results represent scientific research activities of students, experienced teachers of the Air Transport Department and renowned experts in all different fields of aviation.

Stretnutie študentov študijného programu železničná doprava so zástupcami praxe / Meeting of students of the study program railway transport with representatives of practice

Date: Marec 2023
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.kendra@uniza.sk
Brief description: Cieľom seminára je neformálne stretnutie subjektov pôsobiacich v odvetví železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia sú prezentované jednotlivé subjekty, ich pracovné ponuky a ponuky stáží, ako aj návrhy tém bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is an informal meeting of entities operating in the rail transport industry with 2nd and 3rd year bachelor's students and 1st and 2nd year engineering students. During the meeting, individual subjects, their job offers and internship offers, as well as proposals for topics for bachelor's and diploma theses are presented.

Prevencia vyhorenia osobnosti cez dimenziu reziliencie / Prevention of personal burnout in a dimension of resilience

Date: Marec 2023
Type of event: Tréning
Venue: KAJ a KPŠ UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Halyna Handzilewska, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6379 / Mgr. PaedDr. Eva Škorvagová,PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk
Brief description: Účastníci budú oboznámení s pojmom reziliencia, budú si rozvíjať zručnosti reagovania na osobné vyhorenie. Budú hľadať zdroje (aj psychologické) na riešenie problému. Navrhované aktivity prispejú k formovaniu vytrvalosti a reziliencie.

Participants will learn about a concept of a resilience, develop skills of sensitivity to personal exhaustion, will search for sources for recovering and develop psychological resources. Proposed exercises contribute to the formation of endurance in terms of resilience.

April 2023

Zváranie termoplastov v priemysle / Welding of thermoplastics in industry

Date: 19. - 20. 04. 2023
Type of event: Konferencia
Venue: Hotel Grand Jasná, Demänová (SR)
Professional guarantors: TÜV SÜD Slovakia / UNO Praha / Strojnícka fakulta UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2768 / doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., KTI SjF UNIZA
E-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk 
Web site: https://www.fstroj.uniza.sk/
Brief description: Prvý ročník medzinárodnej konferencie, ktorej cieľom je prezentácia problematiky zvárania termoplastov. Prednášky budú fokusované do štyroch sekcii a to: zváranie potrubných systémov; zváranie plastových konštrukcií, nádrží a zásobníkov; nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie a vzdelávanie zváračského personálu. Hlavným organizátorom bude spoločnosť TÜV SÜD Slovakia a UNO Praha. Strojnícka fakulta UNIZA bude partnerom a spoluorganizátorom konferencie.

The first year of the international conference, the goal of which is the presentation of the issue of thermoplastic welding. The lectures will be focused on four sections, namely: welding of pipeline systems; welding of plastic constructions, tanks and reservoirs; non-destructive and destructive testing and training of welding personnel. The main organizer will be TÜV SÜD Slovakia and UNO Praha. The UNIZA Faculty of Mechanical Engineering will be a partner and co-organizer of the conference.

XXIX.medzinárodná vedecká konferencia peľských, českých a slovenských zlievačov SPOLUPRÁCA 2023 / XXIX International Scientific Conference of Polish, Czech and Slovak Casters COOPERATION 2023

Date: 26. - 28. 04. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Zámok Królewski w Niepołomicach (PL)
Professional guarantors: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. / dr. hab. inž. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH / doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Contact:
 +421 41 513 2772 / prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., KTI SjF UNIZA
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Web site: https://www.fstroj.uniza.sk/
Brief description: Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia

Aim of the conference is to offer a platform for experiences and informations exchange among Slovak, Czech and Polish foudries, but also research centers and universities in the field of metallurgy, foundry technologies, molding compounds, heat treatment and also environmental protection.

17. medzinárodná konferencia železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Date: Apríl 2023
Type of event: Konferencia
Venue: Hotel Sitno, Vyhne (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / prof. Ing. Aleš Janota, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3300 / +421 944 343 549 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / prof. Ing. Aleš Janota, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail:  karol.rastocny@uniza.skales.janota@uniza.sk
Web site: https://feit.uniza.sk/2022/06/100-rokov-ozt-a-16-medzinarodna-konferencia-zeleznicnej-oznamovacej-a-zabezpecovacej-techniky/ 
Brief description: Medzinárodnú konferenciu venovanú železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej technike už tradične organizuje firma Betamont, s.r.o. Zvolen pod garanciou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ŽSR a Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT, Katedry riadiacich a informačných systémov). Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti systémov používaných pri riadení železničnej dopravy. Zástupcovia dodávateľských firiem, pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, ako aj zástupcovia železničných spoločností a ministerstiev informujú účastníkov o nových technológiách a systémoch, aktuálnych novinkách a trendoch v oblasti železničných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení.

The international conference dedicated to railway, signaling and interlocking technology has traditionally been organized by Betamont, s.r.o. Zvolen, under the guarantee of the Ministry of Transport and Construction of the SR, Slovak Railway (ŽSR) and the University of Žilina in Žilina (Faculty of Electrical Engineering and Information technology - FEIT, Department of Control and Information Systems). The aim of the conference is to acquaint the participants with the latest developments in the field of systems used in railway transport control and management. Representatives of supplier companies, research and development workers, as well as representatives of railway companies and ministries inform participants about new technologies and systems, current news, and trends in the field of railway signaling and interlocking devices.

Príprava a realizácia koľajových stavieb / Preparation and realization of railway constructions

Date: April 2023
Type of event: Prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA / Ing. Peter Bado, GJW Praha, spol. s r. o.
Contact:
 +421 41 513 5807 / doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA
E-mail: janka.sestakova@uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kzsth/
Brief description: Odborná prednáška na tému pravidiel prípravy, postupov realizácie a organizácie prác údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácii železničných konštrukcií.

Technical lecture on the preparation rules, implementation procedures and organization of maintenance, repair, reconstruction and modernization of railway structures.

Doktorandské štúdium v pedagogických vedách: Výzvy a perspektívy / Doing PhD Studies in Educational Sciences: Challenges and Perspectives

Date: April 2023
Type of event: Prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Olena Moskalenko, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6113 / Mgr. Lenka Kalúsová, FHV UNIZA
E-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk
Brief description: Prednáška sa zameria na hlavné aspekty doktorandského štúdia v pedagogických vedách: ako si vybrať výskumnú tému a vedúceho práce, ako PhD. výskum ovplyvní pracovné a výskumné príležitosti. Popíše výhody získania PhD. v zahraničí a jeho financovanie. Predstaví aj ukrajinský systém doktorandského štúdia a výskumu v pedagogických vedách.

The lecture will cover the main aspects of doing PhD in Educational Sciences: how to choose the topic of a research and a scientific supervisor, how PhD research influences your work experience, research opportunities that can enhance your future job, some legal provisions of doing PhD, benefits of getting PhD abroad, which allows a researcher to expand his/her network outside of home country and institution, travel opportunities for a researcher, financing of PhD research, etc. Also, the lecture will cover Ukrainian system of doing PhD research in Educational Sciences.

Profesijný rozvoj s OUP VII, VIII / Oxford Professional Development VII, VIII

Date: April / November 2023
Type of event: Seminár
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom vedeckého seminára je pomocou prezentácie aktivít zameraných na vyučovanie slovnej zásoby a gramatiky prispieť k rozvoju didaktických kompetencií budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na KAJ FHV UNIZA.

The aim of the scientific seminar is to contribute to the development of the didactic competences of future teachers who are studying at KAJ FHV UNIZA by means of the presentation of activities aimed at teaching vocabulary and grammar.

Rozprávka, kresba a hra v profesionálnej práci učiteľa: sanogénny prístup / Fairytale, drawing, and game in a professional work of a teacher: sanogenic approach

Date: April 2023
Type of event: Workshop
Venue: KAJ a KPŠ UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Halyna Handzilewska, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6379 / Mgr. PaedDr. Eva Škorvagová,PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk
Brief description: Účastníci sa dozvedia o koncepte školy, ktorý je spojený s mentálnym zdravím a sanogénnym potenciálom hry ako spôsobu sebaprezentácie; detskej kresby dôležitej pre psychologické potreby dieťaťa; rozprávky ako diagnostického a korekčného nástroja učiteľa. Odprezentujú sa aj techniky skupinovej tvorby rozprávky a psychodrámy.

Participants will find out about concept of school that is sensitive to mental health, with sanogenic potential of a game as a way of self – presentation, children's drawing in terms of psychological needs of a child, tales as diagnostic and corrective tool of a teacher. Techniques of creating a group tale and psychodrama on a table will be presented for participants.

Médiá a marketing v digitálnej dobe / Media and marketing in the digital age

Date: April 2023
Type of event: Seminár
Venue: KMKD FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6355 / Mgr. Matej Somr, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: matej.somr@fhv.uniza.sk
Web site: https://kmkd.fhv.uniza.sk/
Brief description: Usporiadanie odborného seminára, ktorého ambíciou je vytvoriť priestor pre akademický diskurz pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Organisation of a professional seminar with the ambition to create a space for academic discourse for PhD students and young researchers.

May 2023

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / Crisis Situations Solution in Specific Environment

Date: 17. - 18. 5. 2023
Type of event: Konferencia
Venue: Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Ristvej PhD., EMBA, FBI UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6731 / dMgr. Valéria Moricová, PhD., KKM FBI UNIZA
E-mail: valeria.moricova@uniza.sk / crisis@uniza.sk 
Web site: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-2023
Brief description: Cieľom konferencie RKS je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.

Goal of the conference is to present new trends, prevention procedures, good practice and current knowledge gained from scientific research activities and practical experience in dealing with crisis phenomena, both in public administration and business entities.

TRANSCOM 2023

Date: 29. - 31. 05. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Mikulov (CZ)
Professional guarantors: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Department of Science and Research, Rectorate, UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5141 / Department of Science and Research, Rectorate, UNIZA
E-mail: transcom@uniza.sk
Web site: http://www.transcom-conference.com/
Brief description: Cieľom 15. Medzinárodnej vedeckej konferencie o trvalo udržateľnej, modernej a bezpečnej doprave TRANSCOM 2023 je nadviazať a rozšíriť medzinárodné kontakty a spoluprácu. Hlavným účelom konferencie je poskytnúť mladým vedcom podporné zázemie, v ktorom predstavujú výsledky svojho výskumu vedeckej komunite. TRANSCOM sa pravidelne organizuje každý druhý rok od roku 1995.

TRANSCOM 2023, the 15th International Scientific Conference on Sustainable, Modern, and Safe Transport, aims to establish and expand international contacts and cooperation. The main purpose of the conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present the results of their research to the scientific community. TRANSCOM has been organised regularly every other year since 1995.

June 2023

Information and Digital Technologies

Date: 20. - 22. 06. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Žilina (SR)
Professional guarantors: Prof. Cepin Marko, University of Ljubljana, Slovenia / prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., KI FRI UNIZA
Contact:
 +421 41 513 4189 / prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., KI FRI UNIZA
E-mail: elena.zaitseva@fri.uniza.sk
Web site: https://idt.fri.uniza.sk/
Brief description: The International Conference IDT 2023 is next Conference after the International Conference on Digital Technologies that was held in Zilina traditionally. The aim of the conference is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies.

Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

August 2023

Svetové multidisciplinárne sympózium vied o Zemi 2023 / World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2023 – WMESS

Date: 28. 08. - 01. 09. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Praha (CZ)
Professional guarantors: Prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey / Prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia  
Contact:
 +421 41 513 5500 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Brief description: Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia vied o Zemi - WMESS“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka atmosféry, biosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry Zeme a vzájomnej interakcie človeka s týmito sférami. Sympózium je zároveň fórom, kde sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu z rôznych oblastí vied o Zemi, ktoré zdôrazňujú potrebu pochopenia systému Zeme a nášho miesta v ňom.

The main mission of the "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere and pedosphere of the Earth and interaction of the human with them. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the Earth's system and our place in it.

September 2023

Svetové multidisciplinárne sympózium stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu 2023 / World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2023 - WMCAUS

Date: 04. - 08. 09. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Praha (CZ)
Professional guarantors: Prof. Dr. Işık Yilmaz, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey / Prof. Dr. Marian Marschalko, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia  
Contact:
 +421 41 513 5500 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Brief description: Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu. Sympózium je fórom pre odborníkov z týchto oblastí, kde sa prezentujú najnovšie poznatky a technológie, ktoré prispieva k výmene skúseností a vedomostí a rozvoju budúcej spolupráce.

The main mission of "World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with Civil Engineering, Architecture, City and Urban Planning and to improve interactions between people within these fields. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the related systems and our place in it.

Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania a možnosti ich riešenia / Current problems of physics education and possible solutions

Date: 13. - 14. 09. 2023
Type of event: Konferencia
Venue: Zuberec, školiace stredisko UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., KF FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., KF FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@feit.uniza.sk
Brief description: Konferencia je zameraná na identifikovanie a riešenie aktuálnych problémov vo fyzikálnom vzdelávaní na univerzitách a stredných školách a v rámci diskusií odborníkov budú navrhnuté riešenia daných problémov.

The conference is aimed at identifying and solving current problems in physics education in universities and secondary schools, and solutions to these problems will be proposed in discussions among experts.

39. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2023 / 39th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2023

Date: 26. - 29. 09. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Siofok, Balaton (HU)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA (organizačná spoluúčasť pracovísk)
Contact:
 +421 41 513 2607 / prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Web site: https://das.tuwien.ac.at/
Brief description: Cieľom DAS 2023 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

The aim DAS 2023 is to provide a forum for university workers, students and industrial workers to present and discuss the knowledge from the field of modern experimental methods in solid mechanics.

October 2023

Horizonty železničnej dopravy 2023 / Horizons of Railway Transport 2023

Date: 02. - 03. 10. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Hotel Permon, Podbanské (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: gasparik@uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na plánovanie dopravných výkonov vo verejnom záujme a na rozvoj intermodálnej prepravy.

The goal of the conference is to support the development of traditional and innovative theoretical and practical knowledge in two areas - operational and technological issues of today with an emphasis on the interoperability of the railway system in an integrated Europe, as well as management and marketing in railway transport. The thematic focuses to the planning of transport services in the public interest and the development of intermodal transport.

November 2023

Medzinárodná konferencia o leteckej doprave 2023 / International Conference on Air Transport – INAIR 2023

Date: 15. - 17. 11. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Tartu (EE)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.inairportal.uniza.sk/ / https://www.inair.uniza.sk/
Brief description: INAIR 2023 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

INAIR 2023 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVII / Development of the Beskydy Euroregion XVII

Date: 24. 11. 2023
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jana Štofková, CSc., KS FPEDAS UNIZA / dr.h.c . prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3110 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, CSc., KS FPEDAS UNIZA
Co-organizer: dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP Rektor Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała / +483 38 297 212 / jbinda@wsfip.edu.pl / https://www.wsfip.edu.pl/ 
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.uniza.sk/
Brief description: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti a jej vplyv na rozvoj regiónov, rozvoj podnikateľského sektora, miest, obcí a verejných inštitúcií. Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností pedagogických pracovníkov a zástupcov samospráv v SR, ČR a PR.

The international scientific conference is thematically focused on the digital transformation of the economy and society and its impact on the development of regions, the development of the business sector, cities, municipalities and public institutions. The goal of the conference is the exchange of knowledge and experience of pedagogical workers and representatives of local governments in the Slovak Republic, the Czech Republic and Poland.

Person responsible for the content of the current subpage:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2023 University of Žilina

EN Menu

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline