Conferences and seminars

January 2019

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania - začiatočníci

Date: 10.1.2019 - 11.1.2019
Type of event:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Venue: Zuberec / Roháče (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Contact: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Brief description: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku začínajúcich lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania priamo na lyžiarskom svahu.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Date: 7.2.2018 - 9.2.2018
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Country Saloon Belá, Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Contact: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.skblaskova@fpedas.uniza.sk
Web site: http://www.kld.uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva. Tematické okruhy konferencie sú: prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová technika, riadenie letovej prevádzky, letiská.

Conference topic is the improvement of safety and quality in the civil aviation and the transfer of technologies and knowledge from research institutions into private sector focusing on the use of top R & D facilities. Topics: operations and economics of air transport; education and training of aviation personnel; aeronautical technology; air traffic management and airports.

24. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2019 / 24th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2019

Date: 30.1.2019 - 1.2.2019
Type of event:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Venue: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Contact: +421 41 513 2626 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Brief description: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

February 2019

Systém hospodárenia s vozovkou / Pavement Management system

Date: 7.2.2019
Type of event: Odborný seminár
Venue: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Contact: +421 41 513 5851 / Ing. Vladimíra Hostačná, KTMS, SvF UNIZA
E-mail: vladimira.hostacna@fstav.uniza.sk 
Brief description: Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. 
Technical seminar dealing with the issue of managing pavement management, diagnostics and decision-making processes in the field of pavement management. The seminar will focus on the quality control and testing of the transport constructions and on the safety of traffic tunnels operation.

GEOSYNTETIKA / GEOSYNTHETICS

Date: 7 - 8.2.2019
Type of event:
 13. konferencia s medzinárodnou účasťou, pod záštitou prof. Ing. Mariána Drusu, PhD., dekana Stavebnej fakulty UNIZA
Venue: Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Marian Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., v spolupráci s pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR)a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS)
Contact: +421 41 513 5796 /  sekretariát Stavebná fakulta, UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  registracia@fstav.uniza.sk , geosyntetika@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/geosyntetika/
Brief description: Na konferencii s medzinárodnou účasťou sú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň sú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

The latest knowledge on application of geosynthetic products in transport and environmental structures in phase of design, construction or reconstruction are presented at the conference. Conference attendants become familiar with the new legislation and standard settings, science and development achievements, education and new technologies.

Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku / Business performance management in small and medium sized enterprises in SR and Austria

Date: 19.2.2019
Type of event: workshop
Venue: Nitra (v priestoroch SPU Nitra) (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA
Contact: +421 41 513 6706 /  doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jozef.klucka@fbi.uniza.sk
Web site: http://fbiw.uniza.sk/kkm/
Brief description: V rámci workshopu bude prezentovaný projekt APVV na danú tému, dosiahnuté výsledky, prezentovaná komparácia malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku z hľadiska prístupu k hodnoteniu výkonnosti.

At the workshop will be presented APVV project for this subject – business performance management, achieved results, and presented comparison of small and medium sized enterprises in Slovakia and Austria.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Date: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 01.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA AA109 knižnica KKMAHI (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
Contact: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentami KŽD

Date: február/marec 2019
Type of event: Seminár
Venue: UPC (Paľova búda) UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.,  FPEDAS, KŽD
Contact: +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., FPEDAS, KŽD
E-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kzd.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminára je neformálne stretnutie dopravcov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia budú odprezentované dopravné spoločnosti, pracovné ponuky a návrhy bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is informal meeting of railway transport operators with students of 2nd and 3rd year of bachelor study and students 1st and 2nd. year of engineering studies. During the meeting will be presented transport companies, jobs and suggestions bachelor and diploma theses.

Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering

Date: február - apríl 2019
Type of event: Séria vedeckých seminárov
Venue: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
Contact: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web site: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Brief description: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva.

The lectures on the seminar are focused on the results of the research of PhD students and young scientists in the area of advanced industrial engineering.

March 2019

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Date: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 1.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Type of event: Seminár
Venue: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
Contact: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

„Mladé krídla 2019“ / „Young wings 2019“

Date: 28.3.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Žilinská univerzita v Žiline, letisko Dolný Hričov (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., FPEDAS, KLD
Contact: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, FPEDAS, KLD
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web site: www.kld.uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

April 2019

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

Date: 3.4.2019
Type of event: Medzinárodná popularizačná akcia
Venue: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Professional guarantors: doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
Contact: +421 41 513 2331 / doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk
Web site: http://www.physicsmasterclasses.org/
Brief description: Študenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.
High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC, Vysokošpecializované pracovisko HMI lab

Date: apríl a september 2019
Type of event: workshop - prezentácia
Venue: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Contact: +421 41 513 3101 / Ing. Jiří Tengler, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. , KS FPEDAS
E-mail: ks@fpedas.uniza.sk
Web site: https://ks.uniza.sk/sk/
Brief description: Vysoko špecializované pracovisko AIDC - laboratórium automatickej identifikácie je zamerané na oblasť automatickej identifikácie s hlavnou orientáciou na technológie RFID. Slúži hlavne na podporu riešenia výskumných úlohy vybraných záverečných prác v oblasti identifikácie tovarov a služieb, poštových, dopravných a logistických procesov, bezpečnosti systémov. Jeho súčasťou je laboratórium pre použitie technológie RFID v doprave, vybudované v rámci podpory štrukturálnych fondov a je to spoločné laboratórium Katedry spojov a Katedry cestnej a mestskej dopravy. HW technické vybavenie pozostáva z lineárnej dráhy pre testovanie procesov v dynamickom prostredí, radu RFID komponentov (brán, čítačiek Motorola, Alien, Intermec, Gaben) pre základné technológie v oblasti LF, HF, NFC a UHF. Súčasťou sú aj mobilné terminály Motorola, CAEN, RFID tlačiarne Toshiba, Zebra, Datamax a vývojévé kity Skyetec pre NCF, Mifare, HF a UHF technológiu a ďalšie. Laboratórium je vybavené a aktívnou technológiou Lyngsoe systems pouzžívanú v aplikáciách AMQM pre monitorovanie kvality poštových služieb.

Vysokošpecializované pracovisko HMI lab – špecializované laboratórium zamerané na výskum interakcie človeka so strojmi a prístrojmi vo virtuálnom a reálnom prostredí. Laboratórium umožňuje realizovať užívateľské testovanie s využitím technológií eyetrackinku (sledovanie pohybu očí), EEG (meranie mozgovej aktivíity) a BIOHARNESS (meranie biosignálov).

The highly specialized workplace AIDC - the automatic identification laboratory is focused on the area of automatic identification with a main focus on RFID technology. It serves mainly to support the research tasks of selected final work in the field of goods and services identification, postal, transport and logistics processes, system security. It includes a laboratory for the use of RFID technology in transport, built under the support of the Structural Funds and is a joint laboratory of the Department of Communications and the Department of Road and Urban Transport. HW technical equipment consists of a linear path for testing processes in a dynamic environment, a range of RFID components (gates, Motorola, Alien, Intermec, Gaben) for basic LF, HF, NFC and UHF technologies. Motorola, CAEN, Toshiba, Zebra, Datamax and Skyetec development kits for NCF, Mifare, HF and UHF technology and more are also included. The lab is equipped with active Lyngsoe systems used in AMQM applications to monitor the quality of postal services.
High-specialized workplace HMI lab - a specialized laboratory focused on the research of man's interaction with machines and devices in a virtual and real environment. The laboratory allows for user testing using eyetrackink (eye movement), EEG (Brain Activity Measurement) and BIOHARNESS (Biosignal Measurement) technologies.

May 2019

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí – RSK 2019 / Solving of crisis situations in specific environment – RKS 2019

Date: 22-23.5.2019
Type of event: Konferencia
Venue: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD., Katedra krízového manažmentu / prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., Katedra technických vied a informatiky / prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD., Pracovisko výskumu bezpečnosti / prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD., Katedra požiarneho inžinierstva 
Contact: +421 41 513 6748 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu
E-mail: katarina.buganova@fbi.uniza.sk 
Web site: http://fbi.uniza.sk/kkm/ 
Brief description: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.
The aim of the conference is to exchange the theoretical knowledge gained from scientific research and practical experience of crisis management in public administration and business entities, in issues of civil protection and property protection, safety and security, critical infrastructure protection, fire safety and rescue services.

HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

Date: 28-30.5.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: University of Lodz, Lodz (PL)
Professional guarantors: prof. Ing. Martina BLAŠKOVÁ, PhD., University of Žilina, Slovak Republic
Contact: +421 41 513 4455 / University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
E-mail: blaskova@fri.uniza.sk
Web site: http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/index.html 
Brief description: Konferencia vychádza z jej pätnásťročnej tradície a pokračuje nielen v tradícii, ale aj v dobrej kvalite. Cieľom 16. medzinárodnej vedeckej konferencie medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena poznatkov v oblasti cieleného rozvoja ľudského potenciálu a konfrontácie najnovších teoretických predpokladov a aktuálnych podmienok praxe zameraných na potrebu zmeniť prístupy k formovaniu, rozvoj hodnoty tvoriacej sily organizácie - zamestnancov a manažérov.

The conference builds on its fifteen-year tradition and continues not only in tradition but also an established quality. The goal of the 16th International Scientific Conference of international scientific conference is knowledge exchange in the area of intentional human potential development and confrontation of the newest theoretical assumptions and actual conditions of the practice, focused on the need to change approaches to the forming, motivation and development of value-creating power of the organization – employees and managers.

TRANSCOM 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SUSTAINABLE, MODERN AND SAFE TRANSPORT

Date: 29-31.5.2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: High Tatras, Novy Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. / prof. Ing. Ján Čelko, CSc. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. UNIZA
Contact: +421 41 513 5141 / Ing. Helena Vráblová, Department of Science and Research, Rectorate, UNIVERSITY OF ŽILINA
E-mail: transcom@uniza.sk
Web site: http://www.transcom-conference.com/ 
Brief description: TRANSCOM 2019, the 13th international scientific conference of young European scientists, Ph.D. students and their tutors, aims to establish and expand international contacts and co-operation. The main purpose of he conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present results of their research to the scientific community.
Topics of the TRANSCOM 2019: Materials, Technology, Construction, Economics and Management, Informatics and Safety in Transport.
The conference proceedings will be published in a dedicated issue of Transportation Research Procedia, a well-known, open-access, online scientific journal published by Elsevier. Following its online publication, the issue will be submitted for indexing by SCOPUS.

CONSTRUMAT 2019

Date: 29-31.5.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Univerzitné stredisko Zuberec – „UNIZA“ (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SvF UNIZA / doc. Ing. Peter Koteš, PhD., KSKM SvF UNIZA / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 5669 / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: brodnan@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kskm/web/ 
Brief description: Medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch zameraná na výrobu, skúšanie a hodnotenie stavebných materiálov, betónových, oceľových a kompozitných konštrukcií.

International conference about structural materials oriented on production, testing and evaluation of structural materials, concrete, steel and composite structures.

Letné telovýchovné aktivity pre študentov vysokých škôl

Date: 30-31.5.2019
Type of event: Seminár letných športov UTV UNIZA
Venue: Slovenský raj / Podlesok (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ ÚTV UNIZA
Contact: +421 905 383 442 / ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk 
Web site:http://utv.uniza.sk/ 
Brief description: Seminár letných športov je určený pre vysokoškolských učiteľov, ktorý zabezpečujú výcvik počas letných telovýchovných sústredení. Cieľom seminára je zvládnutie nových aktivít (resp. aktivít v novom prostredí) so zameraním na rafting (Hornád), feraty (Kyseľ), cykloturistiku a turistiku (Slovenský raj).

COST-ERAdiate medzinárodný workshop „Šírenie excelentnosti v európskom výskumnom priestore“ / COST-ERAdiate international workshop „Spreading excellence in ERA“

Date: máj 2019
Type of event: workshop
Venue: Bratislava (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD., ERA Chair Holder
Contact: +421 905 917 774 / ERA Chair Holder Univerzitný vedecký park UNIZA
E-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk 
Web site: web stránka podujatia bude dostupná neskôr
Brief description: Spoločný workshop COST asociácie a projektu 7.RP ERAdiate na ŽU má za cieľ zdieľanie skúseností s účastníkmi rôznych typov projektov H2020 v oblasti šírenia excelentnosti v európskom výskumnom priestore, ako sú ERA Chairs, Teaming, Twinning a COST akcie a návrh odporúčaní pre tieto typy projektov v rámci Horizon Europe.

The joint workshop of the COST Association and the FP7 project at UNIZA ERAdiate aims to share the experience from participation in different types of projects of the H2020 Widening instrument such as ERA Chairs, Teaming, Twinning and COST Actions and a proposal for recomendations for this type of actions in Horizon Europe.

36. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel / 36th International colloquium ADVANCED MANUFACTURING AND REPAIR TECHNOLOGIES IN VEHICLE INDUSTRY

Date: máj 2019
Type of event: Medzinárodné kolokvium (DE, HU, PL, CZ, SR)
Venue: Univerzita Pardubice (CZ)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. / prof. Ing. Peter Palček, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (SR) (organizačná spoluúčasť pracoviska)
Contact: +421 41 513 2600 / prof. Ing. Eva Tillová, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
E-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk
Web site: http://kmi2.uniza.sk/
Brief description: Cieľom kolokvia je vzájomná výmena poznatkov z oblasti pokrokových výrobných technológií používaných v priemysle vozidiel.

The aim of the colloquium is reciprocal exchange of knowledge from advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry area.

June 2019

Dopravné inžinierstvo 2019 / Transportation engineering 2019

Date: 5-6.6.2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Marián Gogola, PhD., KCMD, FPEDAS, UNIZA
Contact: +421 41 513 3546 / doc. Ing. Marián Gogola, PhD., KCMD, FPEDAS, UNIZA
E-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk
Web site:
Brief description: Cieľom konferencie je výmena ako aj prezentácia vedeckých a odborných poznatkov v oblasti dopravného inžinierstva. Samotné poznatky budú prezentované jednak výskumnými inštitúciami, inštitúciami z praxe ako aj iných oblastí. Konferencia vytvorí priestor na prezentovanie aj praktických ukážok z praxe ako aj možnosti riešenia súčasných problémov v slovenských mestách a regiónoch.

The aim of the conference is scientific and technical knowledge exchange and presentation in area of transportation engineering. The knowledge will be presented by various research institutions, institutions from practice as well as from other areas. The conference will also create the space for presentation of practical demonstration of practice as well as for presentation of solutions for recent problems in Slovak towns and regions.

Európsky dopravný kongres / European Transport Congress (ETC 2019)

Date: 13-14.6.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: NH Hotel Gate One, Bratislava (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS / prof. Ing. Andrej Novák, PhD. vedúci KLD, FPEDAS, UNIZA
Contact: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.17etc.uniza.sk/ 
Brief description: 17. ročník Európskeho dopravného kongresu – ETC 2019 organizuje fakulta PEDAS v spolupráci s Európskou platformou pre dopravný výskum.

17th International Conference - ETC 2019 will be co-organized by The European Platform of Transport Sciences (EPTS) which is an independent European association of societies and associations working in the field of transport sciences and of other comparable national institutions in Europe who work in that field. Since its first meeting in 2001 in Vienna the purpose of EPTS is the enhancement of the dialogue between politics, science and economy in the field of European transport. This is to be accomplished by organising scientific events, encouraging the exchange of opinions and experiences, joint PR efforts, the enhancement of scientific research and continuing education, cooperation with other scientific institutions and support of young scientists, especially through the Young Forum of European Transport Sciences (YFE). The EPTS annually organizes the European Transport Congress each year in a different European country.

Nové trendy v civilnom letectve / New Trends in Civil Aviation

Date: 14.6.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: NH Hotel Gate One, Bratislava (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
Contact: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web site: www.kld.uniza.sk 
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej a odbornej činnosti, výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Conference aims to establish platform for interactions among educational institutions and aviation industry sector. It provides a forum to exchange ideas and experiences in technology, methodology, applications, case studies and practical experiences with both civil and military aviation. The conference is dedicated to various research topics from air transport operations, air traffic management, economic aspects of day-to-day operations, aviation safety and security, aircraft technologies, unmanned aerial systems, human factors and ergonomics in aviation.

Nekonvenčné technológie 2019 / Non conventional technologies 2019

Date: 20-21.6.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Terchová (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Ján Moravec, PhD. / prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Contact: +421 41 513 2764, 2757, / +421 910 280 573 / Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Web site: http://kti.uniza.sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií , fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky , termomechaniky , technologickosti konštrukcií.

The aim of the conference is the presentation of knowledge from areas: non-conventional mechanical technologies, physical knowledges useful for non-conventional technologies, Mechanics, Hydromechanics, Thermodynamics, technological solutions of constructions.

ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies / Pokroky v elektronických a fotonických technológiách

Date: 24-27.6.2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: Štrbské Pleso (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, FEIT UNIZA
Contact: +421 41 513 2335 / Ing. Daniel Jandura, PhD., Katedra fyziky, FEIT UNIZA
E-mail: daniel.jandura@fel.uniza.sk 
Web site: http://adept.fyzika.uniza.sk/index.php 
Brief description: 7. medzinárodná konferencia Pokroky v elektronických a fotonických technológiách ADEPT 2019 je zameraná na posledné výsledky výskumu a vývoja v oblastiach nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro-/nano elektroniku, senzoriku a fotoniku.

The 7th international conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies - ADEPT 2019 is focused on the latest results of research and development in area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nano- electronics, sensoric and photonic solutions.

Medzinárodná konferencia

Date: 25-27.6.2019
Type of event: International Conference
Venue: FRI, UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Enrico Zio, European Foundation for New Energy-Electricité de France at Ecole Centrale Paris and Supelec, France, Politecnico di Milano, Italy (Chair of the Program Committee)
Contact: +421 41 513 4189 / prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., Faculty of Informatics and Management Science, Dept. of Informatics, University of Žilina
E-mail: elena.zaitseva@fri.uniza.sk
Web site: https://idt.conf.sk/  
Brief description: IDT'2019 sa už tradične koná v Žiline. Cieľom konferencie je spájať výskumníkov, vývojárov, učiteľov z univerzitného prostredia, ako aj priemyselných partnerov pracujúcich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Účasť mladých vedcov a doktorandov na tejto udalosti je vítaná.

The IDT'2019 was held in Žilina traditionally. The aim of the conference is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event.

Medzinárodný workshop spoľahlivostných a bezpečnostných technológií / International Workshop on Reliability and Safety Technologies (RaST)

Date: 25-28.6.2019
Type of event: International Workshop
Venue: FRI, UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Radim Bris, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (Chair of the Program Committee)
Contact: +421 41 513 4150 / prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD., Faculty of Informatics and Management Science, Dept. of Informatics, University of Žilina
E-mail: vitaly.levashenko@fri.uniza.sk
Web site: https://rast.fri.uniza.sk  
Brief description: Workshop RaST sa bude konať na Žilinskej univerzite v Žiline. Na tomto workshope sa zúčastnia účastníci z rôznych univerzít a podnikov, ktoré sa zaoberajú v odbore RaST. Mladí vedci predstavia vlastné výsledky. Očakávame, že vyberieme tím RaST špecialistov, ktorý bude v budúcnosti pripravený zorganizovať virtuálne centrum excelentnosti na podporu rozvoja RaST.

The workshop on RaST will be organized at the University of Zilina, Slovakia. Participants from different universities and enterprises which deals with RaST will attend at this workshop. Young researchers will present own results. We expect to select team of specialists in RaST, which will be ready to organize virtual Center of Excellence for support of development RaST in future.

Európsky ITS kongres – špeciálna sekcia: Zmysluplné využitie cestovného času – skúsenosti z vyhodnotenia smartfónovej aplikácie / European ITS Congress - Special Interest Session (SIS): Making sense of travel time: learnings from smartphone-based assessments of travel experience

Date: jún 2019
Type of event: Medzinárodný kongres
Venue: Eindhoven, Holandsko (NL)
Professional guarantors: Dr. Giuseppe Lugano, Koordinátor projektu H2020 MoTiV
Contact: +421 905 697 876 / Dr. Giuseppe Lugano,  Pracovný výskumník ERAdiate, Univerzitný vedecký park
E-mail: giuseppe.lugano@uniza.sk
Web site: https://2019.itsineurope.com/congress-format/  
Brief description: V rámci špeciálne sekcie bude diskutovanú súčasný stav v oblasti merania skúsenosti cestujúcich. Prednášajúci z akademického aj podnikateľského prostredia budú diskutovať o návrhu a vyhodnotení metód zberu údajov pomocou smartfónových aplikácií. Prezentácie a diskusia budú zamerané na to, akým spôsobom zakomponovať do návrhu perspektívu cestujúcich s ohľadom na kvalitu skúseností z cestovania.

This session will review the state-of-the-art of measuring the travellers’ experience. Speakers from academia and business contexts will illustrate how to achieve a rigorous and comprehensive design of smartphone-based data collection methods and validation. This session will shed light on how to incorporate a strong traveller perspective, hence underlining the centrality of the quality of the travel experience.

InvEnt 2019 / InvEnt 2019 (Invention Enterprises 2018)

Date: jún 2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: Banka Žilina, coworkingové centrum (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva
Contact: +421 41 513 2718 / doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva
E-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk
Web site: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/  
Brief description: Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

The Conference is focused on knowledges and information exchange in the field of advanced industrial engineering between PhD students and young scientists as well from Slovakia and other countries.

July 2019

OSSConf2019 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniech / Open Source Software in Education, Reserach and IT Solutions

Date: 2-4. júl 2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: FRI UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI UNIZA
Contact: +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Katedra matematických metód a operačnej analýzy
E-mail: alesko@frcatel.fri.uniza.sk
Web site: http://ossconf.soit.sk/  
Brief description: Medzinárodnú vedeckú konfernciu OSSConf organizujeme každoročne od roku 2009. Je stretnutím odborníkov z akademickej obce, IT praxe a vzdelávania všetkých typov škôl. Jej cieľom je výmena skúseností z využívania a prezentácia noviniek vo svete otvorených technológií. Vítané sú najmä príspevky z oblastí vývoja OSS, OSS vo vzdelávaní, LaTeX a jeho priatelia, otvorený hardvér, otvorené GIS a otvorené dáta.

The International Scientific Conference OSSConf has been organized every year since 2009. It represents a meeting of the academic community, experts from IT practice and education of all types of schools. The aim of the conference is to exchange experiences from the use and presentation of novelties in the world of open technologies. We wlecome presentations concerned in OSS development, OSS in education and reasearch, LaTeX and its friends, open hardware, open GIS and open dasta.

August 2019

September 2019

24. konferencia slovenských fyzikov / 24th Conference of Slovak Physicists

Date: 2-5. september 2019
Type of event: Konferencia
Venue: Žilina UNIZA (SR)
Professional guarantors: RNDr. Milan Timko, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice / doc. Ing. Peter Bokes, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava / prof. RNDr. Peter Bury, PhD., Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline / Ing. Štefan Gmuca, CSc., Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava / prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava / doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Contact: +421 41 513 2310 / +421 905 268 673 / doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., (lokálny predseda OV) Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra fyziky / prof. Ing. Július Cirák, CSc., (predseda OV) Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
E-mail: kudelcik@fyzika.uniza.sk / julius.cirak@stuba.sk
Web site: http://www.kf.elf.stuba.sk/~24konferencia/uvod.html
Brief description: Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Konferencie sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume.

The conference of the Slovak Physicists have a long tradition. They are held annually. The participants of these general conference are scientists and teacher from universities, institutes of Slovak Academy of Sciences and other institutions, working in the field of basic and applied research. Among participants there are also teacher from secondary schools and young post-graduate students.

XXVIII. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (28RPS) (2019) / XXVIII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (28RSP) (TFoCE 2019)

Date: 9-13. september 2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF
Contact: +421 41 513 5549 / Ing. Andrea Husáriková, dekanát SvF
E-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk 
Web site: http://svf.uniza.sk/ 
Brief description: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

36. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2019 / 36th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2019

Date: september 2019
Type of event: Medzinárodné sympózium
Venue: Plzeň (CZ)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD., doc. Ing. František Nový, PhD., prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, SK (organizačná spoluúčasť pracoviska)
Contact: +421 41 513 2607 / doc. Ing. František Nový, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
E-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Web site: https://www.fstroj.uniza.sk/
Brief description: Cieľom DAS 2019 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

The aim DAS 2019 is to provide a forum for university workers, students and industrial workers to present and discuss the knowledge from the field of modern experimental methods in solid mechanics.

Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC, Vysokošpecializované pracovisko HMI lab

Date: apríl / september 2019
Type of event: Workshop - prezentácia
Venue: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., Budova Univerzitného vedeckého parku doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Contact: +421 41 513 2607 / Ing. Jiří Tengler, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. Katedra spojov FPEDAS
E-mail: jiri.tengler@fpedas.uniza.sk
Web site: https://ks.uniza.sk/sk/
Brief description: Vysoko špecializované pracovisko AIDC - laboratórium automatickej identifikácie je zamerané na oblasť automatickej identifikácie s hlavnou orientáciou na technológie RFID. Slúži hlavne na podporu riešenia výskumných úlohy vybraných záverečných prác v oblasti identifikácie tovarov a služieb, poštových, dopravných a logistických procesov, bezpečnosti systémov. Jeho súčasťou je laboratórium pre použitie technológie RFID v doprave, vybudované v rámci podpory štrukturálnych fondov a je to spoločné laboratórium Katedry spojov a Katedry cestnej a mestskej dopravy. HW technické vybavenie pozostáva z lineárnej dráhy pre testovanie procesov v dynamickom prostredí, radu RFID komponentov (brán, čítačiek Motorola, Alien, Intermec, Gaben) pre základné technológie v oblasti LF, HF, NFC a UHF. Súčasťou sú aj mobilné terminály Motorola, CAEN, RFID tlačiarne Toshiba, Zebra, Datamax a vývojévé kity Skyetec pre NCF, Mifare, HF a UHF technológiu a ďalšie. Laboratórium je vybavené a aktívnou technológiou Lyngsoe systems pouzžívanú v aplikáciách AMQM pre monitorovanie kvality poštových služieb.

Vysokošpecializované pracovisko HMI lab – špecializované laboratórium zamerané na výskum interakcie človeka so strojmi a prístrojmi vo virtuálnom a reálnom prostredí. Laboratórium umožňuje realizovať užívateľské testovanie s využitím technológií eyetrackinku (sledovanie pohybu očí), EEG (meranie mozgovej aktivíity) a BIOHARNESS (meranie biosignálov).

The highly specialized workplace AIDC - the automatic identification laboratory is focused on the area of automatic identification with a main focus on RFID technology. It serves mainly to support the research tasks of selected final work in the field of goods and services identification, postal, transport and logistics processes, system security. It includes a laboratory for the use of RFID technology in transport, built under the support of the Structural Funds and is a joint laboratory of the Department of Communications and the Department of Road and Urban Transport. HW technical equipment consists of a linear path for testing processes in a dynamic environment, a range of RFID components (gates, Motorola, Alien, Intermec, Gaben) for basic LF, HF, NFC and UHF technologies. Motorola, CAEN, Toshiba, Zebra, Datamax and Skyetec development kits for NCF, Mifare, HF and UHF technology and more are also included. The lab is equipped with active Lyngsoe systems used in AMQM applications to monitor the quality of postal services.
High-specialized workplace HMI lab - a specialized laboratory focused on the research of man's interaction with machines and devices in a virtual and real environment. The laboratory allows for user testing using eyetrackink (eye movement), EEG (Brain Activity Measurement) and BIOHARNESS (Biosignal Measurement) technologies.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Date: september 2019
Type of event: Vedecký stánok + prednáška
Venue: AUPARK Žilina (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
Contact: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/ 
Brief description: Prednáška, vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III / Current issues of expert evidence III

Date: september 2019
Type of event: Medzinárodný vedecký seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., EU v Bratislave / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3206 / +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.uniza.sk / https://euba.sk/
Brief description: Seminár rieši aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov so zameraním na stanovenie hodnoty podnikov, stanovenie hodnoty hmotného aj nehmotného majetku podniku, stanovenie výšky finančnej ujmy, oblasť účtovníctva, daní, personalistiky, financií a kontrolingu. Je určený pre znalcov, manažérov, a širšiu odbornú verejnosť.

The seminar solves the current issues of the economic expert divisions, focusing on the determination of the value of the enterprises, determination of the value of the tangible and intangible assets of the enterprise, determination of the amount of financial damage, accounting, tax, human resources, finances and controlling. It is designed for experts in forensic science, managers, and the wider professional public.

Vyhotovenie a spracovanie nákladného listu v železničnej doprave / Drawing up and processing of the consignment note in rail transport

Date: september (letný semester) 2019
Type of event: Seminár
Venue: BF080 (dopravné laboratórium KŽD) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Lenka Černá, PhD. Katedra železničnej dopravy / Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Katedra železničnej dopravy
Contact: +421 41 513 3422 / Ing. Lenka Černá, PhD, FPEDAS KŽD
E-mail: lenka.cerna@fpedas.uniza.sk
Web site: https://fpedas.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminára je získanie praktických skúsenosti pri vypisovaní prepravnej zmluvy v železničnej doprave (vnútroštátne listiny, CIM, SMGS a CIM/SMGS) a všetkých ostatných dokladov, ktoré sprevádzajú vozňovú zásielku počas samotnej prepravy. Seminár je určený najmä pre zamestnancov KŽD.

The aim of the seminar is to gain practical experiences in concluding a transport contract in railway transport (national contracts, CIM, SMGS and CIM / SMGS) and all other documents accompanying the wagon consignment during transportation. The seminar is intended for employees of the Department of Railway Transport at all.

October 2019

Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport Infrastructure in Cities

Date: 2-3.10.2019
Type of event: 10. ročník medzinárodnej konferencie
Venue: UNIZA v Žiline (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA  
E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kcs/dim
Brief description: Konferencie bude zameraná na riešenie otázok udržateľného rozvoja statickej a dynamickej dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Hlavnými okruhmi budú riešenie dopravnej infraštruktúry mestských komunikačných systémov, ich kapacita, možnosti modelovania a simulácie výhľadových vzťahov, inteligentné mestá, e-mobilita, ochrana životného prostredia v mestách, zvyšovania podielu hromadnej dopravy.

The conference will be oriented to the solution of the sustainable development of static and dynamic transport in cities and urban agglomeration. The topics will the solution of the transport infrastructure of urban network systems; their capacity; possibilities of modelling and simulation the forecast relations; smart cities; e-mobility; urban environmental protection facilities; increasing of public transport ratio.

Alternatívne zdroje energie ALER 2019 / Alternative energy resources ALER 2019

Date: 2-4.10.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Liptovský Mikuláš UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. Inštitút Aurela Stodolu FEIT Liptovský Mikuláš
Contact: +421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. Inštitút Aurela Stodolu FEIT Liptovský Mikuláš
E-mail: stanislav.jurecka@fel.uniza.sk
Web site: http://www.aler.sk/
Brief description: 

 • Alternatívne zdroje energie, AZE.
 • Materiálový výskum v oblasti alternatívnych zdrojov energií.
 • Koncepcie AZE, ekonomické otázky prevádzky.

 

 • Alternative energy sources, AEC.
 • Material research on alternative energy resources.
 • Concepts of AES, economic issues of operation.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Date: 7., 14., 21.10.2019
Type of event: Seminár
Venue: AA 109 knižnica KKMAHI UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS
Contact: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2019 / Globalization and its socio-economic consequences 2019

Date: 8.-11.10.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Rajecké Teplice (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., KE, FPEDAS, UNIZA
Contact: +421 41 513 3201 / KE, FPEDAS, UNIZA
E-mail: helena.rychlikova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://ke.uniza.sk/en/conference 
Brief description: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za šestnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

The international scientific conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on economic, social and cultural life of human society. Its main aim is the cooperation with domestic and foreign educational and scientific-research institutions to present and transfer newest knowledge in the relevant field. The conference has gained an excellent renown through sixteen years of its existence and that is the reason why outstanding Slovak and foreign experts in their fields take part in it.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. / Development of Euroregion Beskydy XIII.

Date: 18.10.2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza, Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., profesorka na Katedry spojov, FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS, UNIZA
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://ks.uniza.sk/sk/ 
Brief description: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

POSTPOINT2019

Date: 21-22.10.2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: UNIZA v Žiline (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS
Contact: +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS 
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web site: http://www.postpoint.sk  
Brief description: Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia poštových operátorov a logistike.

The international meeting of postal administration representatives, university educators and researchers is aimed toward international cooperation de v elopment, European integration and searching common ways for increasing the quality of management postal sector and logistics.

Ergonómia 2019 / Ergonomics 2019

Date: október 2019
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: Praha (CZ)
Professional guarantors: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA
Contact: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA  
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web site: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Brief description: Konferencia je zameraná na oblasť priemyselnej ergonómie z pohľadu vplyvu ergonomických riešení na rast produktivity a humanizácie práce. Na konferencií sa prezentujú najnovšie poznatky vedeckých pracovníkov, inžinierov z praxe a pracovných lekárov v predmetnej oblasti.

The conference is focused on the field of industrial ergonomics from the perspective of the impact of ergonomic solutions to increase productivity and humanization of work. On the conference are presented the latest findings of scientists, engineers from practice and doctors working in this field.

Konštrukčné materiály 2019 - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou / Structural materials 2019 - Scientific conference with international participation

Date: október 2019
Type of event: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (IT, CZ, SK)
Venue: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza, Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. Katedra materiálového inžinierstva SjF UNIZA
Contact: +421 41 513 2606 / Anna Macúchová, Katedra materiálového inžinierstva SjF UNIZA  
E-mail: anna.macuchova@fstroj.uniza.sk
Brief description: Konferencia KM je organizovaná každé 2 roky Vedeckou spoločnosťou pre náuku o kovoch pri SAV. Hlavným cieľom je výmena najnovších poznatkov z oblasti konštrukčných technických materiálov. Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre prehĺbenie doterajších a nadviazanie nových pracovných kontaktov.

The conference Structural Materials is organized every 2 years by Scientific society for metals science. The goal is exchange of the newest knowledges from the area of structural technical materials. The conference would like to create conditions to deap contemporal contacts and new working contacts between scientists.

Udržateľná železničná doprava / Sustainable rail transport

Date: október 2019
Type of event: Seminár
Venue: Aula 1 UNIZA v Žiline (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, KŽD
Contact: +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, KŽD
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kzd.uniza.sk/sk/
Brief description: Doprava by mala byť udržateľná ekonomicky, sociálne a environmentálne. Cieľom tohto seminára je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov v oblasti udržateľnosti železničnej dopravy v súlade s plánmi Európskej únie a s dôrazom na uplatnenie nástrojov na podporu udržateľnosti a konkurencieschopnosti železničného systému.

Transport should be economically, socially and environmentally sustainable. The aim of this seminar is to support the development of traditional and up-to-date theoretical and practical knowledge in the field of railway transport sustainability in line with the European Union's plans and with emphasis on the use of sustainability and competitiveness of the railway system.

November 2019

INAIR 2019

Date: 12-13.11.2019
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Budapešť (HU)
Professional guarantors: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., Katedra leteckej dopravy FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy FPEDAS UNIZA  
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web site: www.inair.uniza.sk
Brief description: 8. ročník medzinárodnej leteckej konferencie INAIR 2019 – predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

8th International Conference on Air Transport - INAIR 2019 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

GISday 2019

Date: 13.11.2019
Type of event: Seminár
Venue: budova AE UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Peter Márton, PhD., Katedra matematických metód a operačnej analýzy, FRI UNIZA / doc. Ing. Jana Ižvoltová, PhD., Katedra geodézie, SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 4053 / +421 905 647 876 / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA FRI UNIZA  
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk 
Web site: https://www.fri.uniza.sk/pracoviska/k-m-m-o-a 
Brief description: GISday je podujatie, na ktorom sa propagujú geografické informačné systémy a ich využitie. Toto podujatie je organizované na rôznych miestach a inštitúciách vo svete od roku 1999. Na podujatí budú formou prednášok predstavené novinky z praxe a tiež zaujímavé výsledky výskumu na UNIZA.

Pokrok vo vedeckých oblastiach aplikovaných povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev / Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science, SURFINT 2019

Date: 18-22.11.2019
Type of event: Zahraničná medzinárodná konferencia
Venue: Florencia (IT)
Professional guarantors: RNDr. Emil Pinčík, PhD. FU SAV Bratislava / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA
Contact: +421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA  
E-mail: stanislav.jurecka@fel.uniza.sk
Web site: https://lm.uniza.sk/~jurecka/konferencie/SURFINT-2019
Brief description: 

 • Nové poznatky vo vedeckých oblastiach povrchov, rozhraní, ultra-tenkých a veľmi tenkých vrstiev anorganických a organických materiálov zdieľané interaktívnym spôsobom - priamou komunikáciou vedcov v príslušných výskumných oblastiach.
 • Základné teoretické fyzikálne a chemické princípy a vpyvy postupov súvisiacich s povrchmi, tenkými vrstvami a rozhraniami. Zodpovedajúci experimentálny výskum na atómovej úrovni.
 • Od základného výskumu vykonávaného na sub-atómovej a kvantovej úrovni až po výrobu zariadení založených na nových fyzikálnych princípoch.

 

 • New knowledges in surface, interface, ultra-thin films and very-thin films science of inorganic and organic materials by the most rapid interactive manner - by direct communication among scientists of corresponding research fields.
 • Basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related procedures, and corresponding experimental research on atomic scale.
 • From fundamental research done on sub-atomic and quantum level to production of devices built on new physical principles.

GISday 2019

Date: november 2019
Type of event: Seminár
Venue: AE102 UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Peter Márton, PhD., Katedra matematických metód a operačnej analýzy, FRI UNIZA / doc. Ing. Jana Ižvoltová, PhD., Katedra geodézie, SvF UNIZA / Ing. Filip Škultéty, PhD. KLD FPEDAS
Contact: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, PhD., Katedra geodézie, SvF UNIZA  
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities and applications of Ortofotomaps.

December 2019

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Date: december 2019
Type of event: Výberová prednáška s firmou ATLAS Praha
Venue: AE102 UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jana Ižvoltová, PhD., Katedra geodézie, SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, PhD., Katedra geodézie, SvF UNIZA  
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prezentácia nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

Nové paradigmy multidisciplinárnych aspektov manažmentu značky / New paradigms of multidisciplinary aspects of brand management

Date: december 2019
Type of event: Vedecké kolokvium
Venue: Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Anna Križanová, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3201 / prof. Ing. Anna Križanová, PhD., KE FPEDAS UNIZA  
E-mail: anna.krizanova@fpedas.uniza.sk
Brief description: S akcelerujúcou globalizáciou, ktorej ekonomické aspekty sú logickým následkom čoraz viac sa prehlbujúcej miery interdependencie jednotlivých národných ekonomík ku koncu druhej polovice 20. storočia, rastie význam budovania a riadenia hodnoty značky ako zdroja konkurenčnej výhody podnikov realizujúcich podnikateľské aktivity tak na medzinárodných ako aj na národných trhoch. Cieľom plánovaného podujatia je diseminácia vedeckých poznatkov z oblasti nových paradigiem multidisciplinárnych aspektov manažmentu značky v rámci vedeckej komunity.

With the acceleration of globalization, which economic aspects are a logical consequence of the increasingly deepening degree of interdependence of individual national economies at the end of the second half of the 20th century, grows the importance of building and managing the brand value as a source of competitive advantage of companies involved in business activities both on international and national markets. The aim of this event is to disseminate scientific knowledge from the field of the new paradigm of multidisciplinary aspects of brand management within the scientific community.

Person responsible for the content of the current subpage: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu