Conferences and seminars

January 2021

February 2021

Odevná kultúra na Slovensku / Clothing culture in Slovakia

Date: 24. 02. 2021
Type of event: Odborná prednáška
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PhDr. Júlia Marcinová KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 902 437 585 / PhDr. Júlia Marcinová KMKD FHV UNIZA
E-mail: julia.marcinova@fhv.uniza.sk
Brief description: Prednáška je zameraná na tradičnú odevnú kultúru na Slovensku. Tá bola typická pre dedinské prostredie, do ktorého sa postupne dostávala móda z veľkých miest. Predstavíme dôvody zmien a spôsob, akým sa ľudia chceli stať vďaka odevu modernými.

The lecture is focused on traditional clothing culture in Slovakia. This was typical of villages, where fashion gradually came from big cities. We will present the reasons for the changes and the way people wanted to become modern thanks to clothing.

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

Date: 25. 02. 2021
Type of event: Medzinárodná popularizačná akcia pre stredoškolákov
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D, KF FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2331 / doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D, KF FEIT UNIZA
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk  
Web sitehttp://www.physicsmasterclasses.org/ 
Brief descriptionŠtudenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.

High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

Alternatívne zdroje energie / Alternative energy resources

Date: Február 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Liptovský Mikluláš UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Pavel Šimon, CSc., IAS FEIT UNIZA
Contact:
 Ing. Pavel Šimon, CSc., IAS FEIT UNIZA
E-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk 
Web site: http://www.aler.sk/en/program-en/
Brief description: 
Obnoviteľné zdroje energie
Ekopodnikanie
Zelená architektúra
Odpadové hospodásrtvo
Environment

Renewable energy sources
Eco-business
Green architecture
Waste management
Environment

Otvorenie Centra inovatívnej spolupráce (CIS) Siemens Mobility, s.r.o. a UNIZA / Opening of the Center for Innovative Cooperation (CIC) Siemens Mobility, s.r.o. and UNIZA

Date: Február 2021
Type of event: Otvorenie nového pracoviska s odbornou prednáškou
Venue: KRIS FEIT UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., KRIS FEIT UNIZA / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / Ing. Rastislav Kušpál Siemens Mobility, s.r.o.
Contact:
 +421 41 513 3300 / +421 905 195 922 / prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: juraj.spale@uniza.sk
Web site: http://kris.uniza.sk/
Brief description: CIS vzniklo na základe zmluvy o spolupráci č. C. B/20/0016 medzi UNIZA a Siemens Mobility, s.r.o. Predmetom je spoločná realizácia projektov v oblasti dopravných systémov. V rámci UNIZA sa na spolupráci bude zúčastňovať FEIT, ktorej zamestnanci a študenti budú na projektoch participovať. CIS je vybudované na katedre riadiacich a informačných systémov.

The CIC was established on the basis of cooperation agreement no. C. B / 20/0016 between UNIZA and Siemens Mobility, s.r.o. The subject is the joint implementation of projects in the field of transportation systems. Within UNIZA, FEIT will participate in the cooperation, and its staff and students will participate in the projects. The CIC is built at the Department of Control and Information Systems.

Otvorenie 4. ročníka doplnkového vzdelávacieho programu „Ready for Industry 4.0“ / Opening of the 4th year of the supplementary educational program

Date: Február 2021
Type of event: Workshop
Venue: online UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Nagy, PhD., KRIS FEIT UNIZA / doc. Ing. Peter Peniak, PhD., Continental Matador Rubber v Púchove
Contact:
 +421 41 513 3357 / Ing. Peter Nagy, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: peter.nagy@feit.uniza.sk 
Web site: http://kris.uniza.sk/
Brief description: Projekt beží v spolupráci medzi FEIT UNIZA a spoločnosťou Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover s cieľom rozšíriť okruh vedomostí a zručností v oblasti najmodernejších informačných technológií pre študentov študijného programu Riadenie procesov v 2. stupni štúdia v študijnom odbore Kybernetika. Účasť prisľúbil Richard Feddeck, riaditeľ oddelenia informačných technológií spoločnosti Continental Hannover a Pavol Špánik, dekan FEIT UNIZA.

The project is running in collaboration between FEIT UNIZA and Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover, with the aim of expanding the range of knowledge and skills in the field of state-of-the-art information technology for students of the Process Control study program in the 2nd degree in Cybernetics. Richard Feddeck, Director of Information Technology at Continental Hannover, and Pavol Špánik, Dean of FEIT UNIZA, promised to participate.

Fórum pre udržateľnú energiu / Sustainable Energy Forum

Date: Február 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Liptovský Mikluláš UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Pavel Šimon, CSc., IAS FEIT UNIZA
Contact:
 Ing. Pavel Šimon, CSc., IAS FEIT UNIZA
E-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk
Web site: https://www.energiaweb.sk/smart-energy-forum-slovakia/ 
Brief description:
Akumulácia energie
Legislativa pre OZE a energetiku
Elektromobilita
Energetická politika

Energy storage
Legislation for RES and energy
Electromobility
Energy policy

Mostársky deň #3 / Bridge day #3

Date: Február 2021
Type of event: Seminár
Venue: pravdepodobne online UNIZA (SR) + VŠB TU Ostrava (CZ)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Brief description: Seminár je určený pre študentov, ktorým priblíži pútavou formou poznatky z oblasti navrhovania, výstavby, údržby a rekonštrukcie mostov. Prednášky sú vedené zaujímavými odborníkmi z praxe ako aj renomovanými odborníkmi z univerzít v rámci projektu EDUMOS.

The seminar is intended for students who will be introduced to knowledge in the field of design, construction, maintenance and reconstruction of bridges in an engaging way. The lectures are led by interesting experts from practice as well as renowned experts from universities within the EDUMOS project.

IDEA Statica

Date: Február 2021
Type of event: Workshop / školenie
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Brief description: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér pracujúci na báze Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na statické a dynamické analýzy ako aj návrh a optimalizáciu konštrukcií a mostov. Zároveň je to jeden z najvyvinutejších nástrojov statika pre kreovanie a výmenu dát v rámci BIM.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software based on the Finite Element Method. The software is used for static and dynamic analyses as well as design and optimization of structures and bridges. It is also one of the most developed tools of statics for creation and data exchange within BIM.

Školenie Scia Engineer / Training Scia Engineer

Date: Február 2021
Type of event: Workshop / školenie
Venue: pravdepodobne online UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. / doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Brief description: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér využívajúci patentom chránené prepojenie Metódy komponentov s Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na analýzu uzlov oceľových ako aj betónových konštrukcií.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software using the patent-protected connection of the Component Methods with the Finite Element Methods. The program is used for the analysis of joints used in steel and concrete structures, as well.

Seminár Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering Seminar

Date: Február 2021
Type of event: Cyklus seminárov
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Brief description: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z univerzitného prostredia aj praxe v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva. Prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a ponúkajú účastníkom možnosť diskutovať o témach podnikov budúcnosti. Účasť na prednáškach je voľná.

Lectures at the seminar are focused on the research results of PhD students and young researchers from universities, as well as practice in the areas of Advanced Industrial Engineering. They take place in two-week cycles and offer participants the opportunity to discuss the topics of the factories of the future. Free admission.

March 2021

Stratégie rozvoja regionálnych letísk / Regional airport development strategies

Date: 05. 03. 2021
Type of event: Workshop
Venue: online UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3461 / doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kld.uniza.sk/sk/
Brief description: Podnikanie letísk je v súčasnosti realitou a reflektuje zásadnú premenu letísk, ktoré boli v minulosti len pasívnymi poskytovateľmi pozemnej leteckej infraštruktúry a mali podobu lokálnych geografických monopolov nevystavených hospodárskej súťaži. Seminár bude zameraný na rozvojové stratégie regionálnych letísk s ohľadom na ciele a pravidlá jednotnej dopravnej politiky EÚ.

Business conducted by airports is a reality at the present. This reflects a significant transformation of airports which were only passive providers of air infrastructure and local geographical monopolies in the past, without any competition. The workshop is focused on Development Strategyies of Regional Airports respecting aims and rules of Single Transport Policy of the European Union.

Mladé krídla 2021 / Young wings 2021

Date: 25. 03. 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kld.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesses of students of engineering and bachelor's programmes at the Air Transport Department. The results represent scientific research activities of students, experienced teachers of the Air Transport Department and renowned experts in all different fields of aviation.

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2021 / 19th Seminar of Track Management STRAHOS 2021

Date: 25. - 26. 03. 2021
Type of event: Odborný seminár
Venue: Poprad (SR)
Professional guarantors: Ing. Libor Ižvolt, PhD., KZSTH SvF UNIZA / Bc. Milan Kubiček, ŽSR
Contact:
 +421 41 513 5801 / Mgr. Zuzana Pudiková, KZSTH SvF UNIZA
E-mail: strahos2020@fstav.uniza.sk 
Web site: https://svf.uniza.sk/strahos/
Brief description: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby modernizovaných železničných tratí a nových konštrukcií a materiálov na stavbu a opravy železničných tratí a zariadení. Informácie o nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o stratégiách a legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve. Súčasťou seminára je aj špeciálna sekcia ‚New Railway Structures of Tracks and Stations‘ a Workshop ‚Railways – Research Activities of Young Researchers‘, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Section and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘.

Meeting of specialised workers in railway engineering and track management.Presentation of experience in preparation, realisation of modernisation and maintenance of modernised railway lines and new structures and materials for building and reparation of railway tracks and equipment. Information about new technologies for diagnostic, maintenance, reparation and modernisation of railway tracks and about strategies and legislative conditions of realisation of building activity in railway engineering. The seminar also includes a special section “New Railway Structures of Tracks and Stations” and a Workshop “Railways - Research Activities of Young Researchers”, which are supported by a grant from the International Visegrad Fund in the project “Special Section and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS”.

April 2021

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 12. 04. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Horizonty železničnej dopravy 2020 Posilnenie presunu deľby dopravnej práce smerom k železničnej doprave ako ekologickému druhu dopravy / Horizons of rail transport 2020 Accelerating a shift from road to rail as a green transport mode

Date: 21. - 22. 04. 2021 (preložený z októbra 2020)
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Holiday Inn Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web site: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Brief description: Cieľom jedenásteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je podpora inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach –prevádzkovo-technologických otázkach a tiež manažmentu a marketingu v aplikácii na podmienky železničnej dopravy. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ, na ktorého vytváraní sa budú podieľať inovácie a spolupráca vo výskume. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky a zároveň vytvára platformu na výmenu poznatkov z implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Konferencia Horizonty železničnej dopravy pokrýva problematiku intermodálnej prepravy v nadväznosti na konanie konferencie EUROKOMBI-INTERMODAL.

The aim of the eleventh year of the conference is to extend of the traditional and innovative theoretical and practical knowl-edge in two fields –the operational and the technical issues as well as management and marketing in application of the con-ditions of railway transport. Thematic focus emphasizes the need to create a single, interoperable and harmonized Euro-pean railway area, which creates the growth assumptions of competitiveness of the railway transport system. Its creation is supported by innovation as well cooperation in research. The conference creates continuity to the previous years also creates a platform for sharing knowledge of the implementa-tion of the EU Operational Program Transport. The conference Horizons of Railway Transport covers the issue of intermodal transport in response to the proceedings of the conference EUROKOMBI -INTERMODAL.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 26. 04. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

17. ročník konferencie Železničná oznamovacia a zabezpečovacia technika / 17th conference Railway Communication and Signalling Technology

Date: Apríl 2021 (bude spresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie v SR)
Type of event: Odborná konferencia
Venue: Hotel Sitno Vyhne (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3320 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: karol.rastocny@feit.uniza.sk
Web site: http://kris.uniza.sk/
Brief description: Konferencia s medzinárodnou účasťou ponúka možnosť oboznámiť sa s novinkami v oblasti železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, poskytuje dostatočný priestor pre osobné stretnutia a odborné diskusie. Konferenciu organizuje Betamont, s.r.o. Zvolen, odborným garantom je prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

The conference with international participation offers the opportunity to become acquainted with the news in the field of railway communication and signalling technology, provides sufficient space for personal meetings and professional discussions. The conference is organized by Betamont, s.r.o. Zvolen; the professional guarantee is prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

Kariérne dni KMKD / Cariere days KMKD

Date: Apríl 2021 (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie online)
Type of event: Seminár
Venue: KMKD UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Augustínová, PhD. / Mgr. Jarmila Majerová, PhD. / Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD. KMKD FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Brief description: Seminár pre končiace ročníky Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Absolventi odboru prezentujú svoje skúsenosti z praxe a predstavujú firmy, v ktorých pracujú. Cieľom je študentom ukázať príležitosti uplatnenia na trhu práce po doštudovaní odboru.

Seminar for undergraduates of the Department of Media and Cultural Heritage. Graduates present their experience in practice as well as their companies. The aim is to show opportunities to find employment in the labor market after completing their studies.

Diagnostika podniku, controlling a logistika / Company Diagnostics, Controlling and Logistics

Date: Apríl 2021
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3114 / +421 903 306 583 / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS UNIZA
E-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk 
Web site: http://diagnostika.uniza.sk
Brief description: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Meeting of university teachers, PhD. Students, scientific researches of economics and related field of study and professionals practice for science information and conclusions about the company diagnosis methodology reciprocation, searching the optimal solutions to negative tendencies in the company, or its parts, application of new technologies in logistics processes.

Mostársky deň #4 / Bridge day #4

Date: Apríl 2021 (pravdepodobne online)
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR) VŠB TU Ostrava (CZ)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Brief description: Seminár je určený pre študentov, ktorým priblíži pútavou formou poznatky z oblasti navrhovania, výstavby, údržby a rekonštrukcie mostov. Prednášky sú vedené zaujímavými odborníkmi z praxe ako aj renomovanými odborníkmi z univerzít v rámci projektu EDUMOS.

The seminar is intended for students who will be introduced to knowledge in the field of design, construction, maintenance and reconstruction of bridges in an engaging way. The lectures are led by interesting experts from practice as well as renowned experts from universities within the EDUMOS project.

Prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia / Prevention of trafficking in human beings - safe travel for a part-time job, work abroad

Date: Apríl 2021
Type of event: Workshop (prezenčne)
Venue: KPŠ UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Viera Trúchla, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie / Mgr. Ivan Moravčík, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Contact:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Workshop sa zaoberá potrebou informovanosti účastníkov o danej téme, vymedzeniu základných pojmov, sprostredkovaniu teoretických vedomostí o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi. Zároveň účastníci cez zážitkovú prácu v skupine budú mať vlastnú skúsenosť s preventívnym programom: prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia.

The workshop deals with the need for participants to be informed about the topic, the definition of basic concepts, the provision of theoretical knowledge about the laws and characteristics of human trafficking. At the same time, through experiential work in a group, participants will have their own experience with a prevention program: prevention of human trafficking - safe travel for a part-time job, work abroad.

May 2021

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / Crisis situations solution in specific environment

Date: 19. - 20. 05. 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: miestnosť AR UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA / prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. / prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. / prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. FBI UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6748 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., organizačný garant konferencie, KKM FBI UNIZA / +421 41 513 6731 / Mgr. Valéria Moricová, PhD., manažérka konferencie, KKM FBI UNIZA
E-mail: crisis@uniza.sk / katarina.buganova@fbi.uniza.sk / valeria.moricova@fbi.uniza.sk
Web site: https://www.fbi.uniza.sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových javov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch.

Goal of the conference is to present new trends, prevention procedures, good practice and current knowledge gained from scientific research activities and practical experience in dealing with crisis phenomena, both in public administration and business entities.

37. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel / 37th International colloquium Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry

Date: 19. - 21. 05. 2021
Type of event: Medzinárodné kolokvium (DE, HU, PL, CZ, SR)
Venue: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA - Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. / prof. Ing. Peter Palček, PhD., KMI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2624 / Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk
Web site: http://kmi2.uniza.sk/
Brief description: Cieľom kolokvia je vzájomná výmena poznatkov z oblasti pokrokových výrobných technológií používaných v priemysle vozidiel.

The aim of the colloquium is reciprocal exchange of knowledge from advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry area.

Úvod do práce s terapeutickými kartami (práca so symbolom) / Introduction to working with therapy cards (working with a symbol)

Date: 26. 05. 2021
Type of event: Workshop (prezenčne)
Venue: KPŠ UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Katarína Melová, Inštitút zdravého vývinu / Mgr. Jana Dejová Hánová, Inštitút zdravého vývinu
Contact:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Workshop zážitkovou prácou v skupine bude integrovať spoločnú diskusiu, skúmanie a skúšanie cvičení s využitím rôznych terapeutických kariet. Bude sa venovať vlastnému prežívaniu účastníkov, vlastnej všímavosti – skúmaniu, čo priťahuje ich pozornosť, čo sa im „sníva“ alebo priam skáče do ich zorného poľa. Účastníci zážitkovej práce v skupine si systematicky budú zažívať a osvojovať princípy skupinovej dynamiky.

Experiential group work will integrate joint discussion, research and testing of exercises using various therapeutic cards. It will focus on the participants' own experience, their own mindfulness - exploring what attracts their attention, what they "dream" of or jumps into their field of vision. Participants in experiential work in a group will systematically experience and master the principles of group dynamics.

TRANSCOM 2021 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SUSTAINABLE, MODERN AND SAFE TRANSPORT

Date: 26. - 28. 05. 2021
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: Grand Hotel Bellevue High Tatras (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Department of Science and Research, Rectorate, UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5141 / Department of Science and Research, Rectorate, UNIZA
E-mail: transcom@uniza.sk
Web site: http://www.transcom-conference.com/
Brief description: TRANSCOM 2021, the 14th international scientific conference of young scientists, Ph.D. students and their tutors, aims to establish and expand international contacts and co-operation. The main purpose of he conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present results of their research to the scientific community. TRANSCOM has been organised regularly every other year since 1995. Between 160 and 400 young researchers and scientists participate regularly in the event. The conference is organised for Ph.D. students and young scientists up to the age of 35 and their tutors. Young workers are expected to present the results they had achieved.

Seminár letných športov na UNIZA / Summer sports workshop at UNIZA

Date: 27. - 28. 05. 2021
Type of event: Seminár/workshop letných športov ÚTV UNIZA
Venue: Podlesok Slovenský raj (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ ÚTV UNIZA / PaedDr. Tomáš Hrnčiar, lektor ÚTV UNIZA
Contact:
 +421 905 383 442 / PaedDr. Róbert Janikovský ÚTV UNIZA
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Brief description: Seminár/workshop letných športov je určený pre vysokoškolských učiteľov, ktorý zabezpečujú výcvik počas letných telovýchovných sústredení. Cieľom seminára je zvládnutie teoretických a praktických zručností so zameraním na rafting (Hornád), ferraty (Kyseľ), cykloturistiku a turistiku (Slovenský raj).

Summer sports workshop is designed for the university teachers who organize sports education and training in summer sports camps. The target of this workshop is to master theoretical and practical skills focusing on rafting (Hornád river), via ferrata climbing (Kyseľ), crosscountry cycling and hiking (Slovenský raj).

June 2021

ADEPT 2021

Date: 14. - 17. 06. 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Nový Smokovec, Vysoké Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., KF FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2335 / Ing. Daniel Jandura, PhD., KF FEIT UNIZA
E-mail: adept@fyzika.uniza.sk
Web site: http://adept.fyzika.uniza.sk 
Brief description: 8. medzinárodná konferencia o pokrokoch v elektronických a fotonických technológiách - ADEPT 2020 je zameraná na najnovšie výsledky výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro / nanoelektroniku, senzorov a fotonických aplikácií. Jej cieľom je spojiť popredných odborníkov s mladou generáciou výskumníkov z univerzít, ako aj inštitútov zaujímajúcich sa o progres v oblasti moderných technológií.

The 8th international conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies - ADEPT 2020 is focused on the latest results of research and development in the area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nanoelectronics, sensors and photonics solutions. Its goal is to bring together leading experts with a young generation of researchers from universities, as well as institutes interested in the progress of advanced technologies.

Dopady uhlíkovej neutrality na dopravný sektor v SR / Impacts of carbon neutrality on the transport sector in the Slovak Republic

Date: Jún 2021
Type of event: Seminár
Venue: Zuberec (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3406 / doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk
Brief description: Úlohou seminára je podporiť riešenie projektu VEGA „Výskum opatrení pri zavádzaní uhlíkovej neutrality v sektore železničnej a vodnej dopravy“ a projektu APVV-19-0444 „Dimenzovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte prognózovania modal splitu“. Seminár bude zameraný na získanie poznatkov prijatých opatrení Európskou úniou v environmentálnej politike a posúdenie ich dopadu na dopravný sektor. Výstupom seminára bude zadefinovanie metodických postupov pri napĺňaní definovaných cieľov v projektoch s prihliadnutím na potreby ekonomiky SR.

The aim of the seminar is to support the solution of the VEGA project "Research of measures for the introduction of carbon neutrality in the railway and water transport sector" and the APVV project “Dimensioning Rail Infrastructure Capacity in the Context of Modal Split Forecasting”. The seminar will focus on gaining knowledge of the measures taken by the European Union in environmental policy and assessing their impact on the transport sector. The output of the seminar will be the definition of methodological procedures for fulfilling the defined goals in projects, taking into account the needs of the Slovak economy.

Konferencia InvEnt 2021 /Conference InvEnt 2021 (Invention Enterprises 2021)

Date: Jún 2021
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: UNIZA (SR) online
Professional guarantors: prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Brief description: Medzinárodná vedecká konferencia InvEnt je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí. Každoročne sa na nej zúčastňujú priemyselní inžinieri zo Slovenska, Česka a Poľska. V roku 2021 pripravujeme už 16. ročník.

The international scientific conference InvEnt focuses on the exchange of knowledge and information in the field of Advanced Industrial Engineering between PhD students and young researchers. Every year, industrial engineers from Slovakia, Czech Republic and Poland take part in it. In 2021, we are already preparing for the 16th year of the conference.

July 2021

Detský jazykový klub v AJ - UNIZAclub / English language club for children - UNIZAclub

Date: Júl - August 2021
Type of event: Jazykový klub
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6113 / Mgr. Petra Vanáková FHV UNIZA
E-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci UNIZAclubu sa študenti učiteľského študijného programu: učiteľstvo AJ v kombinácii venujú deťom mladšieho predškolského veku a rozvíjajú hravou formou ich slovnú zásobu v AJ.

Students of the teacher training study programme: Teaching English language in combination with Citizenship Education work with the children of the age 4-12 and teach them basic English vocabulary.

August 2021

September 2021

Smrť a zlo / Death and Evil

Date: 6. - 7. 9. 2021
Type of event:: Konferencia
Venue: Saleziánsky filozofický inštitút FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Ľuboš Rojka, PhD., KFR FHV UNIZA / doc. Peter Dvořák PhD., vedúci oddelenia pre štúdium antického a stredovekého myslenia FLÚ AV ČR Praha
Contact:
 +421 41 513 6351 / doc. Ing. Ľuboš Rojka, PhD., KFR FHV UNIZA
E-mail: lubos.rojka@fhv.uniza.sk
Brief description: Téma konferencie Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike (link) bola vybraná členmi Spoločnosti pod vplyvom aktuálnej situácie, kedy sa človek hlbšie zamýšľa nad svojim osudom a životnými ťažkosťami, ktoré mu prináša pandémia. Problém je zvlášť výrazný pre teistu, ktorý sa pokúša pochopiť danú situáciu uprostred celkového plánu Stvoriteľa pre ľudstvo.

The topic of the conference Company for Christian philosophy in the Slovak Republic and the Slovak Republic (link) was chosen by the members of the Society under the influence of the current situation, when one thinks more deeply about his fate and the difficulties of life in the time of a pandemic. The problem is particularly pronounced for a theist who tries to understand the current situation as a part of the Creator's overall plan for humanity.

37. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2021 / 37th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2021

Date: 21. - 24. 09. 2021
Type of event: Medzinárodné sympózium
Venue: Linz (AT)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / doc. Ing. František Nový, PhD. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. / prof. Ing. Peter Palček, PhD., KMI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2600 / prof. Ing. Eva Tillová, PhD., KMI SjF UNIZA 
E-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk
Web site: https://www.jku.at/institut-fuer-technische-mechanik-tmech/das37/
Brief description: Cieľom DAS 2021 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

The aim DAS 2021 is to provide a forum for university workers, students and industrial workers to present and discuss the knowledge from the field of modern experimental methods in solid mechanics.

Letná škola strojového učenia / Summer School of Machine Learning

Date: September 2021
Type of event: Workshop
Venue: FRI UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Michal Gregor, PhD., KRIS FEIT UNIZA / Ing. Milan Straka, PhD., KMMOA FRI UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3348 / doc. Ing. Michal Gregor, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: michal.gregor@feit.uniza.sk
Brief description: Cieľom je oboznámiť účastníkov v priebehu 1 týždňa so základmi moderných metód strojového učenia a pomôcť im vybudovať si zručnosti, ktoré im umožnia strojové učenie prakticky aplikovať. Letnú školu organizujú spoločne fakulty FRI a FEIT UNIZA v rámci aktivít spoločného Laboratória umelej inteligencie UNIZA (LUIZA).

The aim is to teach the participants during 1 week the basics of modern machine learning methods and to help them build skills that will allow them to apply machine learning in practice. The faculties of FRI and FEIT UNIZA organize the Summer School together within the activities of the joint Laboratory of Artificial Intelligence UNIZA (LUIZA).

30. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (30RPS) (2021) / 30. R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (30RSP) (TFoCE 2021)

Date: September 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia s účastníkmi z Poľska a Ruska
Venue: Moskva (RU)
Professional guarantors: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF
Contact:
 +421 41 513 5549 / Ing. Andrea Husáriková, SvF UNIZA
E-mail: andrea.husarikova@uniza.sk
Brief description: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

Workshop EDUMOS / Workshop EDUMOS

Date: September 2021
Type of event: Workshop
Venue: pravdepodobne online VŠB TU Ostrava (CZ) + UNIZA Žilina (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD, KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Brief description: Záverečná konferencia projektu EDUMOS. Podujatie je cielené na transfer poznatkov z tohto vzdelávacieho projektu. Účastníkmi budú riešitelia projektu, partneri z praxe a študenti programov zameraných na mostné staviteľstvo.

Final conference of the EDUMOS project. The event is focused on the transfer of knowledge from this educational project. The participants will be project participants, partners from practice and students of programs focused on bridge structures.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Date: September 2021
Type of event: Vedecký stánok + prednáška
Venue: Aupark ZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA 
E-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prednáška , vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

October 2021

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 04. 10. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 18. 10. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Ako súčasné vedy menia tradičné chápanie ľudskej mysle / How contemporary sciences change traditional understanding of human mind

Date: Október 2021
Type of event: Konferencia (pre študentov univerzity)
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD., KFR FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6351 / doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD., KFR FHV UNIZA
E-mail: lubos.rojka@fhv.uniza.sk
Brief description: Rozvoj kognitívnych vied a neurovied zaznamenal výrazný vplyv na súčasné chápanie ľudskej mysle a jej činnosti. Kedysi sa to, že myslíme a čo prežívame považovalo za tú najistejšiu a najreálnejšiu vec. Ukazuje sa, že sme sa v mnohom mýlili. Nemýlia sa však kdesi aj vedecké teórie?

The development of cognitive sciences and neurosciences has had a significant impact on the current understanding of the human mind and its activities. The fact that we think and what we experience was once considered the most certain and realistic thing. It turns out that we were wrong in many ways. But aren't the scientific theories also wrong somewhere?

Rozvoj profesionálnych zručností budúcich učiteľov / Oxford Professional Development

Date: Október 2021
Type of event: Odborný seminár
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom odborného seminára je zvýšiť didaktické kompetencie budúcich učiteľov, ktoré využijú pri výučbe gramatických štruktúr.

The objective of the seminar is to enhance future teachers´ didactic competencies. Specifically, the competencies applicable when teaching grammar structures.

6. prezentačno – propagačná plavba „Loďou v ústrety budúcej kariére“ / 6th Presentation - Promotional Cruise

Date: Október 2021
Type of event: Workshop
Venue: Osobný prístav Bratislava – vyhliadková loď (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 903 190 016 / doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
E-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk
Brief description: Stretnutie bývalých, súčasných a budúcich študentov študijného programu „vodná doprava“ s potenciálnymi zamestnávateľmi a zástupcami akademického prostredia Žilinskej univerzity.

Meeting of former, current and future students of the study program "Water Transport" with potential employers and representatives of the University of Zilina.

Stretnutie k projektu 2 – WG2 – Očakávania a požiadavky v odbore / Project Meeting 2 - WG2 – Industry Expectations & Requirements

Date: Október 2021
Type of event: Workshop k riešeniu projektu Erasmus+ KA203
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 41 513 3424 / +421 904 202 215 / prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: anna.dolinayova@fpedas.uniza.sk
Brief description: Stretnutie partnerov projektu a zástupcov železničných spoločností za účelom odbornej diskusie o očakávaniach a požiadavkách železničných podnikov a spoločností na vysokoškolské vzdelávanie v sektore železničnej dopravy. Prezentácia výsledkov realizovaného prieskumu.

Meeting of project partners and representatives of railway companies for the purpose of professional discussion on the expectations and requirements of railway undertakings and companies for higher education in the railway sector. Presentation of the survey results.

BIM, geodézia a GIS / BIM, geodesy and GIS

Date: Október 2021
Type of event: Výberová prednáška Siemens Žilina
Venue: miestnosť AE102 UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
Contact:
+421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prezentácia softvérových možností tvorby a využitia BIMu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na úlohu geodeta v procese tvorby BIM a na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using BIM in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the role of geodesist in the proces of BIM creating and application of new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

Digitalizácia dát v priemyselnom inžinierstve / Digitisation of data in Industrial Engineering

Date: Október 2021
Type of event: Vzdelávací kurz / Workshop
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
+421 41 513 2740 / Ing. Gabriela Gabajová, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: gabriela.gabajova@fstroj.uniza.sk
Brief description: Vzdelávací kurz (workshop) je určený pre študentov prvého stupňa štúdia. Oboznámia sa na ňom so základmi modelovania objektov v Autodesk Maya, s tvorbou virtuálneho sveta v Unity 3D či s prácou s okuliarmi pre virtuálnu realitu HTC Vive Pro.

The training course (workshop) is focused on bachelor's students. They will learn the basics of object modelling in Autodesk Maya, the creation of the virtual world in Unity 3D, and the work with the virtual reality glasses HTC Vive Pro.

Komunikácia v obchodnej angličtine I / Communication in Business English I

Date: Október 2021
Type of event: Intenzívny jazykový kurz
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
+421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Jazykový kurz bude zameraný na rozvoj jazykových zručností a doplnenie terminológie v oblasti obchodnej angličtiny.

The aim of the language course will be to develop language skills and terminology in Business English, the content of the course: Business phone calls and emails, socializing, business phrases and vocabulary, complaints and apologies, negotiations, meetings, advertising and marketing, making presentations,…etc.

Kurzy latinského a ruského jazyka pre začiatočníkov a pokročilých / Latin and Russian language courses for beginners and intermediate students

Date: Október 2021
Type of event: Jazykový kurz
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
+421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Jazykové kurzy budú zamerané na rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností v ruskom jazyku a na slovnú zásobu v jazyku latinskom.

Language courses will be developing all four language skills both in Russian language and Latin vocabulary explained in English.

November 2021

Medzinárodná konferencia o leteckej doprave 2021 / International Conference on Air Transport – INAIR 2021

Date: 03. - 04. 11. 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Malta (MT)
Professional guarantors: prof. Ing. Anna Tomová, CSc., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.inair.uniza.sk/
Brief description: INAIR 2021 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

INAIR 2021 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 8. 11. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 22. 11. 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AA 109 UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software products.

Pokrok vo vedeckých oblastiach aplikovaných povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev SURFINT 2021 / Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science, SURFINT 2021

Date: November  2021
Type of event: Zahraničná medzinárodná konferencia
Venue: Florencia (IT)
Professional guarantors: RNDr. Emil Pinčík, PhD. FU SAV Bratislava / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA
Contact: +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA  
E-mail: stanislav.jurecka@fel.uniza.sk
Web site: https://lm.uniza.sk/~jurecka/konferencie/SURFINT-2019
Brief description: 

 1. Atómovo čisté povrchy
 2. Rozhrania
 3. Ultratenké a veľmi tenké vrstvy
 4. Viacvrstvové štruktúry
 5. Interakcia nízkoteplotnej plazmy a lúčov nízkej energie s povrchmi
 6. Interakcia kvapalín s povrchmi organických a anorganických substrátov
 7. Poruchy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev
 8. Pórovité materiály z pohľadu povrchov a rozhraní
 9. Pasivácia poruchových stavov
 10. Nové prístupy v experimentálnej príprave a úprave organických a anorganických povrchov, tenké vrstvy a rozhrania
 11. Pokročilé spracovanie matematických údajov aplikované počas / alebo po meraniach fyzikálnych a chemické vlastnosti jedinečných typov povrchov, tenkých vrstiev a rozhraní
 12. Nové prístupy v teoretickej fyzike a chémii povrchov, tenkých vrstiev a rozhraní

 

 1. Atomically clean surfaces
 2. Interfaces
 3. Ultra-thin and very-thin layers
 4. Multilayers
 5. Interaction of low temperature plasma and low energy beams with surfaces of organic and
  inorganic substrates
 6. Interaction of liquids with surfaces of organic and inorganic substrates
 7. Defects of surfaces, interfaces and thin films
 8. Porous materials from view of surfaces and interfaces
 9. Passivation of defect states
 10. New approaches in experimental preparation and treatment of organic and inorganic surfaces,
  thin films, and interfaces
 11. Advanced mathematical data processings applied during/or after measurements of physical and
  chemical properties of unique types of surfaces, thin films, and interfaces
 12. New approaches in theoretical physics and chemistry of surfaces, thin films, and interfaces

Význam a metódy vyučovania slovnej zásoby v procese vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka / The Role and Ways of Vocabulary Instruction in the Process of Teaching and Learning English

Date: November 2021
Type of event: Vedecká prednáška
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6104 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Brief description: Slovná zásoba predstavuje v procese vyučovania cudzích jazykov významný faktor. Výučba tohto jazykového systému sa v kontexte komunikatívneho prístupu zásadne odlišuje od spôsobu používaného v rámci gramaticko-prekladovej metódy. V súčasnosti vstupuje do popredia taktiež expanzia informačno-komunikačných technológií, ktoré by mali tento proces uľahčovať.

Vocabulary represents a significant factor in the process of teaching foreign languages. Teaching this language system in the context of communicative approach differs markedly from the ways of vocabulary instruction employed within the grammar-based approaches. In this day and age, it is also the information communication technologies which ought to facilitate the teaching and learning process.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XV / Development of Euroregion Beskydy XV

Date: November 2021
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3110 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS FPEDAS UNIZA 
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.uniza.sk/
Brief description: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

GISday 2021

Date: November 2021
Type of event: Seminár
Venue: miestnosť AE102 UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová KGD SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities and applications of Ortofotomaps.

December 2021

Študentská vedecká konferencia MedIN 2021 / Student Scientific Conference MedIN 2021

Date: December 2021
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Web site: https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/ 
Brief description: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

The Student Scientific Conference is one of the events that aim to enable students to present the results of their own scientific research work. The purpose of the presentation of student scientific and professional activity through a scientific conference is to strengthen the interconnection of education and research in the field of media and communication studies.

Súčasné aspekty filológie XIII / Present-day aspects of philology XIII

Date: December 2021
Type of event: Vedecký seminár
Venue: UNIZA FHV (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact: +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom vedeckého seminára je diseminácia výsledkov vedeckého výskumu členov katedry a pozvaných hostí.

The objective of the seminar is to disseminate the research results of the department staff and invited guests.

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Date: December 2021
Type of event: Výberová prednáška ATLAS Praha
Venue: miestnosť AE102 UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
Contact: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prezentácia softvérových možností firmy ATLAS tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je prezentácia softvéru pri spracovaní pozemkových úprav.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is software presentation needed in the proces of landscaping.

Person responsible for the content of the current subpage:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu