Board of Trustees

    Chairman

JUDr. Emil Hadbábny

    Vice-chairman

Ing. Milan Chúpek, PhD.

    Members

Ing. Juraj Androvič

Ing. Jozef Antošík

Ing. Tibor Baranec

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.

Ing. Igor Choma

Ing. Ján Krúpa

JUDr. Eva Kyselová

Ing. Radovan Majerský, PhD.

Ing. Vladimír Slezák

Ing. Róbert Szabó, PhD.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Ing. Michal Herda

    Secretary

Janka Andrlová

Person responsible for the content of the current subpage: Janka Andrlová / +421 41 513 5139 / janka.andrlova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu