Conferences and seminars

January 2024

48. Kolokvium katedier a ústavov elektroenergetiky univerzít v Českej a Slovenskej republike

Date: 30. 01. 2024 - 01. 02. 2024
Type of event: Kolokvium
Venue: Rajecké Teplice (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Peter Braciník, PhD., KEEP FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2150 / prof. Ing. Peter Braciník, PhD., KEEP FEIT UNIZA
E-mail: peter.bracinik@uniza.sk
Brief description: Kolokvium je zamerané na výmenu skúseností a informácií v oblasti vzdelávana a vedecko-výskumných aktivít zameraných na elektroenergetiku.

The colloquium is aimed at the exchange of experience and information in the field of education and scientific research activities focused on electric power systems.

Odborná výučba pre strednú školu so zameraním na prepravu rýchloskaziteľných potravín a upevňovania nákladu v cestnej doprave / Vocational teaching for secondary school focusing on the transport of perishable food and securing cargo in road transport

Date: 31. 01. 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Brief description: Výučba pre študentov a učiteľov strednej školy, so zameraním najmä na súvisiacu legislatívu s prepravou rýchloskaziteľných potravín a praktické ukážky a výučbu z oblasti problematiky upevňovania nákladu v cestnej doprave.

Teaching for secondary school students and teachers, focusing mainly on legislation related to the transport of perishable food and practical demonstrations and teaching in the area of load securing in road transport.

Odborná výučba pre strednú školu so zameraním na tvorbu ceny v doprave / Professional teaching for secondary school with a focus on pricing in transport

Date: Január 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Brief description: Odborná výučba pre študentov a učiteľov strednej školy so zameraním najmä na cenotvorbu, sadzbu mýta a účtovníctvo v doprave.

Professional teaching for students and teachers of a secondary vocational school, focusing mainly on pricing, toll rates and accounting in transport.

Okrúhly stôl pre partnerov v rámci projektu V4 / Round Table for Visegrad project partners

Date: Január / Február 2024
Type of event: Beseda / Odborná diskusia
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. PhDr. Halyna Handzilevska, PhD.
Contact: +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci projektu: "Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries" sa uskutoční okrúhly stôl, kde budú prediskutované výsledky projektu a prednesené dôležité časti výskumu.

Round Table within the V4 project: "Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries" will discuss the final results and main achievements of the project.

February 2024

Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti RĽZ / New trends in education in the field of human resources

Date: 01. - 02. 02. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. FRI UNIZA / doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. FPEDAS UNIZA /
doc. Ing. Cecília Olexová, PhD. PHF EU Košice / doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. IM UCM Trnava
Contact:
+421 41 513 3409 / doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk 
Brief description: Nové cesty v e-HRM a i-HRM, digitálnom HRM, rozšírenej realite v HRM a ďalších vznikajúcich konceptoch, ktoré budú formovať budúcnosť. Súčasný stav v oblasti vybraných funkcií riadenia ľudských zdrojov. Nové prístupy v oblasti vybraných funkcií riadenia ľudských zdrojov. Manažment ľudského kapitálu. Očakávané zmeny v riadení ľudských zdrojov a ich včlenenie do obsahu organizačnej kultúry.

New paths in e-HRM and i-HRM, digital HRM, augmented reality in HRM and other emerging concepts that will shape the future. Current status in the field of selected functions of human resources management. New approaches in the field of selected functions of human resources management. Human capital management. Expected changes in human resources management and their integration into the content of organizational culture. 

27. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2024 / 27th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2024

Date: 05. - 07. 02. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. František Nový, PhD., doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA
Contact:
+421 41 513 2624 / doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA / +421 41 513 2607 / prof. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk / frantisek.novy@fstroj.uniza.sk 
Brief descriptionPrezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov. 

Presentation of the scientific results of Ph.D. students from the area of Technology Engineering and Materials.

Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch / Study water transport and tourism

Date: 07. - 09. 02. 2024
Type of event: Workshop / Exkurzia
Venue: Bratislava (SR)
Professional guarantors: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Contact:
+421 41 513 3564 / doc. Ing. Martin Jurkovič, PhD., KVD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.jurkovic@uniza.sk
Brief descriptionWorkshop pre všetkých žiakov, študentov ale aj širokú verejnosť, ktorá má záujem o prácu vo vodnej doprave a cestovnom ruchu.

Workshop for all pupils, students but also the general public who are interested in working in water transport and tourism.

Diagnostika a efektívnosť technológii opráv vozoviek

Date: 15. 02. 2024
Type of event: Konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5858 / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: juraj.sramek@uniza.sk
Brief descriptionDiagnostika vozoviek je moderným nástrojom kontroly kvality vykonávaných stavebných technológii opráv vozoviek. Zároveň je podkladom pre optimalizáciu nákladov a posúdenie ich ekonomickej efektívnosti. Prezentované sú výsledky vedecko výskumnej činnosti a skúsenosti z praxe.

The pavement structure and surface evaluation is a modern method to control the rehabilitation technologies quality level. Thepavement evaluation is also the basic step to consider the economic efficiency. The new reserch ouputs and on site experieneces are presented.

Online kurzy: Prechod na trvaloudržateľnú mobilitu (Inkluzívne, trvaloudržateľné a odolné mestá) / Sustainable Mobility Transitions (Inclusive, Sustainable and Resilient Cities)

Date: 19. 02. - 16. 04. 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. 
Contact:
 +421 905 917 774 / prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
E-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk
Brief descriptionPilotná aktivita projektu Horizont Európa InCITIES pre študentov a doktorandov formou online kurzov v období od 19. 2. do 16. 4. 2024 a týždňového seminára (19. - 23. 4. 2024) zameraná na tému inkluzívnych, trvaloudržateľných a odolných miest.

Pilot activity of the Horizon Europe InCITIES project for MSC. and PhD. students provided by a series of online courses from 19. 2. to 16. 4. 2024 followed by an onsite seminar (19. - 23. 4. 2024) on Inclusive, Sustainable and Resilient Cities.

Workshop pre študentov učiteľstva / Workshop for the students of the teacher training study programme

Date: Február / Marec 2024
Type of event: Workshop / Exkurzia
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. PhDr. Halyna Handzilevska, PhD. / Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD. 
Contact:
 +421 41 513 6401 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief descriptionCesta učiteľa cez zážitok: Otváranie dverí k sebapoznaniu s metaforickými kartami.

A teacher's journey through experience: Opening the door to self-knowledge with metaphor cards.

Game session / Game session

Date: Február - Marec 2024
Type of event: Podujatie pre študentov
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Adam Hnat, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6356 / Ing. Adam Hnat, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: adam.hnat@fhv.uniza.sk
Brief descriptionPodujatie, organizované pedagógmi a dobrovoľníkmi z rád študentov pre študentov, je zamerané na budovanie medziľudských vzťahov v rámci inštitúcie. Podujatie sa zameriava na zatraktívnenie voľnočasových aktivít študentov v podobe hrania spoločenských hier. Súčasťou podujatia je turnaj vo vybranej spoločenskej hre, ktorého finále sa streamuje ako súčasť predmetu video-streaming. V spojitosti s podujatím je vytvorených aj niekoľko BP a DP prác.

The event, organized by teachers and volunteers from student councils for students, is aimed at building interpersonal relationships within the institution. The event focuses on the specialization of students' leisure activities in the form of playing social games. The event includes a tournament in a selected board game, the final of which is streamed as part of the video streaming course. Several BP and DP works are also created in connection with the event.

Seminár Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering Seminar

Date: Február - Apríl 2024
Type of event: Seminár
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2709 / prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Brief description: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z univerzitného prostredia aj praxe v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva. Prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a ponúkajú účastníkom možnosť diskutovať o témach podnikov budúcnosti. Účasť na prednáškach je voľná.

Lectures at the seminar are focused on the research results of PhD students and young researchers from universities, as well as practice in the areas of Advanced Industrial Engineering. They take place in two-week cycles and offer participants the opportunity to discuss the topics of the factories of the future. Free admission.

Odborná výučba pre vybraných učiteľov a študentov strednej školy, so zameraním na logistiku / Vocational training for selected teachers and students of a secondary vocational school, with a focus on logistics

Date: Február 2024
Type of evente: Seminár / Kurz
Venue: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3505 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Brief description: Cieľom poskytnutého vzdelávania je zlepšenie vedomostí a zručností učiteľov odborných predmetov a študentov z oblasti logistiky.

The goal of the provided education is to improve the knowledge and skills of teachers of professional subjects and students in the field of logistics.

March 2024

"Green" Polymer Additives and Possibilities of Efficient Use of Epoxy Waste

Date: 01. 03. - 24. 05. 2024
Type of event: Prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Štefan Hardoň, PhD.
Contact: +421 41 513 2334 / Ing. Štefan Hardoň, PhD., KF FEIT UNIZA
E-mail: stefan.hardon@uniza.sk
Brief descriptionPozvaní odborníci z Česka, Maďarska a Poľska budú mať prednášky, semináre a stretnutia so študentmi a výskumníkmi Katedry fyziky FEIT UNIZA na vybranú tému, ktorá súvisí s navrhovaným projektom (Inovácia polymérnych nanokompozitných materiálov pre elektrotechniku). Počas návštevy prednášajúcich budú predstavené laboratóriá jednotlivých partnerov. Prispeje sa tak k šíreniu odborných poznatkov v rámci krajín V4 - v univerzitnom prostredí aj v prostredí priemyselnom prostredí univerzít.

Invited experts from Czechia, Hungary and Poland will have lectures, seminars and meetings with students and researchers from Department of Physics FEIT UNIZA on a selected topic which is related to the proposed project (Innovation of polymer nanocomposite materials for electrical engineering). The laboratories of each partner will be presented during the visit of the speakers. This will contribute to the distribution of specialised knowledge in the V4 countries - both in the university environment and in the industrial university environment.

Mladé krídla 2024 / Young wings 2024

Date: 21. 03. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk
Web site: https://kld.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesses of students of engineering and bachelor's programmes at the Air Transport Department. The results represent scientific research activities of students, experienced teachers of the Air Transport Department and renowned experts in all different fields of aviation.

18. Medzinárodná konferencia železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Date: Marec / Apríl 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Vyhne (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3320 / +421 917 648 907 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: karol.rastocny@uniza.sk
Brief description: Medzinárodná konferencia zameraná na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku v oblasti železničnej dopravy, ktorú organizuje firma Betamont, s.r.o. Zvolen pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity.

The international conference focused on interlocking, signalling, and communication technology in railway transport, organized by Betamont, s.r.o. Zvolen, under the auspices of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Railways of the Slovak Republic, and the University of Žilina.

Hosťovská prednáška z oblasti amerických štúdií / Guest lecture on American studies

Date: Marec 2024
Type of event: Prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6409 / M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Brief descriptionPrednáška amerického veľvyslanca, resp. zamestnanca konzulátu USA pre študentov FHV UNIZA.

A lecture given by the U.S. ambassador or a member of the U.S. consulate for the students of FHV UNIZA.

Kreatívne písanie / Creative writing

Date: Marec 2024
Type of event: Workshop / Exkurzia
Venue: KMKD FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Matej Somr, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6356 / Mgr. Matej Somr, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: matej.somr@fhv.uniza.sk 
Brief descriptionV spolupráci s vydavateľstvom Príbeh bude pre študentov vytvorená možnosť získať zručnosti v oblasti písania príbehov vďaka mentorovaniu odborníkov z praxe.

In collaboration with Publishing House "Story", students will have the opportunity to gain skills in writing through mentoring by experts.

ESP kurz anglického jazyka / ESP language course

Date: Marec / Jún 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD.
Contact:
 +421 41 513 6409 / M.A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Brief descriptionKurz "Angličtina pre cestovný ruch"/ "Business English" pre študentov a zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť.

English course: "English for Travel" or "Business English" for university teachers, students as staff as well as for the public.

Komerčná fotografia v praxi alebo jej skutočná tvár / Commercial photography in practice or its true face

Date: Marec / Apríl 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KMKD FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6337 / Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
E-mail: daniel.stehlik@fhv.uniza.sk
Brief description: Odborný seminár bude zameraný na základné definovanie komerčnej fotografie, ukážku príprav na takéto fotenie, respektíve samotné zákulisie a povinnosti fotografa. Seminár bude viesť renomovaná fotografka, ktorá pracuje pre rôzne fashion spoločnosti v Žiline a na Slovensku.

The professional seminar will be focused on the basic definition of commercial photography, a demonstration of preparations for such a photoshoot, or the backstage itself and the photographer's duties. The seminar will be led by a renowned photographer who works for various fashion companies in Žilina and Slovakia.

April 2024

Slávnostné otvorenie dopravného laboratória KŽD / Ceremonial opening of the railway transport laboratory

Date: 04. - 06. 04. 2024
Type of event: Otvorenie laboratória
Venue: KŽD FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3429 / +421 949 194 131 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.kendra@uniza.sk
Brief description: V rokoch 2021-2024 prebehla rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia dopravného laboratória katedry železničnej dopravy. Pri príležitosti 30. výročia otvorenia predchádzajúceho dopravného laboratória bude slávnostne otvorené nové laboratórium.

In the years 2021-2024, extensive reconstruction and modernization of the transport laboratory of the Department of Railway Transport was made. On the occasion of the 30th anniversary of the opening of the previous transport laboratory, the new laboratory will be inaugurated.

Workshop na tému: Divadlo vo výučbe AJ / Drama Workshop in English

Date: 08. - 09. 04. 2024
Type of eventWorkshop / Exkurzia
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD.,  FHV UNIZA
Contact: +421 41 513 6400 / Mgr. Lenka Kalúsová,  FHV UNIZA
E-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci workshopu dr. Patrice Meunier z Gustave Eiffel University in Paris predstaví a precvičí so študentami súbor aktivít, ktoré posilnia ich sebadôveru pri vystupovaní pred publikom.

As part of the workshop dr. Patrice Meunier from Gustave Eiffel University in Paris will present and practice with the students a set of activities that will strengthen their confidence in performing in front of audience.

Seminár: Prechod na trvaloudržateľnú mobilitu (Inkluzívne, trvaloudržateľné a odolné mestá) / Sustainable Mobility Transitions (Inclusive, Sustainable and Resilient Cities)

Date: 19. - 23. 04. 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD., OMVP-ERAdiate+ UNIZA
Contact: +421 905 917 775 / prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD., OMVP-ERAdiate+ UNIZA
E-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk
Brief description: Pilotná aktivita projektu Horizont Európa InCITIES pre študentov a doktorandov formou online kurzov v období od 19. 2. do 16. 4. 2024 a týždňového seminára (19. - 23. 4. 2024) zameraná na tému inkluzívnych, trvaloudržateľných a odolných miest.

Pilot activity of the Horizon Europe InCITIES project for MSC. and PhD. students provided by a series of online courses from 19. 2. to 16. 4. 2024 followed by an onsite seminar (19. - 23. 4. 2024) on Inclusive, Sustainable and Resilient Cities.

Športový manažment v strednej a východnej Európe / Sports Management In Central & Eastern Europe

Date: 22. - 24. 04. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Rajecké Teplice (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Michal Varmus, PhD., KMT FRI UNIZA
Contact: +421 41 513 4471 / doc. Ing. Michal Varmus, PhD., KMT FRI UNIZA
E-mail: michal.varmus@uniza.sk
Web site: https://www.smicee.org
Brief description: Konferencia bude zameraná na kľúčové aspekty strategického riadenia športu v krajinách strednej a východnej Európy.

The conference will be oriented on key aspects of strategic sports management in Central & Eastern European countries.

mGrow.2024

Date: 24. 04. 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KMKD miestnosť AFS09 FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact: +421 908 727 215 / doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Usporiadanie odborného seminára, ktorého ambíciou je vytvoriť priestor pre akademický diskurz pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Organisation of a professional seminar with the ambition to create a space for academic discourse for PhD students and young researchers.

Odborné vzdelávanie pre učiteľov a študentov strednej školy so zameraním na bezpečnosť v cestnej doprave / Vocational training for teachers and high school students with a focus on road traffic safety

Date: Apríl 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KCMD FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
Contact: +421 41 513 3507 / Ing. František Synák, PhD., KCMD FPEDAS UNIZA
E-mail: frantisek.synak@uniza.sk
Brief description: Teoretická príprava a praktické ukážky pre učiteľov a študentov strednej odbornej školy so zameraním na bezpečnosť v cestnej nákladnej doprave.

Theoretical training and practical demonstrations for teachers and students of secondary vocational school with a focus on safety in road freight transport.

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť / Student Research Project

Date: Apríl 2024
Type of event: ŠVOUČ
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Marek Hampl, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6178 / Mgr. Marek Hampl, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail:  marek.hampl@fhv.uniza.sk
Brief description: Hlavným cieľom ŠVOUČ je prehlbovať záujem študentov o vedeckú a odbornú činnosť, ktorá je v súlade s výskumným zameraním jednotlivých katedier na FHV UNIZA. ŠVOUČ je podujatie na ktorom majú študenti možnosť prezentovať výsledky ich práce z oblasti jazykovedy, literatúry a didaktiky anglického jazyka.

The main objective of Student Research Project is to deepen the interest of students in scientific and professional activities, which is in line with the research focus of respective departments at the Faculty of Humanities of the University of Žilina. Student Research Project is an event where students have the opportunity to present results of their work in the fields of linguistics, literature and didactics of the English language.

Študentská vedecká a odborná činnosť - výchova k občianstvu a didaktika výchovy k občianstvu / Student Research Project - citizenship education and citizenship education didactics

Date: Apríl 2024
Type of event: ŠVOUČ
Venue: KF FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., KF FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6378 / PhDr. Martin Vavruš, PhD., PhD., KF FHV UNIZA
E-mail:  martin.vavrus@fhv.uniza.sk
Brief descriptionHlavným cieľom ŠVOUČ je prehlbovať záujem študentov o vedeckú a odbornú činnosť, ktorá je v súlade s výskumným zameraním jednotlivých katedier na FHV UNIZA. ŠVOUČ je podujatie na ktorom majú študenti možnosť prezentovať výsledky ich práce z oblasti filozofie, sociológie, práva, pedagogiky, politológie a didaktiky výchovy k občianstvu.

The main objective of Student Research Project is to deepen the interest of students in scientific and professional activities, which is in line with the research focus of respective departments at the Faculty of Humanities of the University of Žilina. Student Research Project is an event where students have the opportunity to present results of their work in the fields of lphilosophy, sociology, law, pedagogy, political science and citizenship education didactics.

Pozvaná prednáška na tému Úlohy a perspektívy humanitných a sociálnych vied v súčasnom svete exaktnosti - prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. (FF UMB v Banskej Bystrici, Filozofický ústav SAV) / Invited lecture: Roles and perspectives of humanities and social sciences in the contemporary world of exactness - prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. (FF UMB in Banská Bystrica, Institute of Philosophy SAS)

Date: Apríl 2024
Type of event: Prednáška
Venue: Koncertná sála FHV (AFS12) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Jakub Švec, PhD., KF FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6105 / Mgr. Jakub Švec, PhD., KF FHV UNIZA
E-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk
Brief description: Aká je úloha humanitných a sociálnych vied v súčasnom globalizovanom svete, kde sa dôraz kladie predovšetkým na exaktné vedy? A je tento prístup správny?

What is the role of the humanities and social sciences in today's globalized world, where main role play the exact sciences? And is this approach correct?

Práca v médiách na pozícii píšuceho redaktora a šéfredaktora / Work in the media as a writing editor and editor-in-chief

Date: Apríl / Máj 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KMKD FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6336 / Mgr. Daniel Stehlík, KMKD FHV UNIZA
E-mail: daniel.stehlik@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom odborného seminára je zoznámiť študentov s prácou a povinnosťami redaktora či šéfredaktora v médiách. Seminár bude viesť zástupca zo žilinského regionálneho týždenníka.

The aim of the professional seminar is to present to students work and duties of an editor or editor-in-chief in the media. The seminar will be led by a representative from the Žilina regional weekly-journal.

Prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia / Prevention of trafficking with human beings - safe travel for work abroad

Date: Apríl / Máj 2024
Type of event: Workshop / Exkurzia
Venue: KPŠ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD., KPŠ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6379 / Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk
Brief description: Workshop sa zaoberá potrebou informovanosti účastníkov o danej téme, vymedzeniu základných pojmov, sprostredkovaniu teoretických vedomostí o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi. Zároveň účastníci cez zážitkovú prácu v skupine budú mať vlastnú skúsenosť s preventívnym programom: prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia.

Prevention of trafficking in human beings - safe travel for a brigade, work abroad The workshop deals with the need to inform participants about the topic, the definition of basic concepts, the provision of theoretical knowledge about the laws and characteristics of trafficking in human beings. At the same time, through experiential work in the group, participants will have their own experience with the prevention program: prevention of human trafficking - safe travel for a brigade, work abroad.

Profesionálny rozvoj budúcich učiteľov / Professional development of future teachers

Date: Apríl / November 2024
Type of event: Seminár / Kurz
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Brief description: Odborný seminár zameraný na rozvoj profesionálnych zručností budúcich učiteľov.

The scientific seminar aimed at the development of the professional competences of future teachers.

May 2024

15. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2024 / 15th International Conference ELEKTRO 2024

Date: 20. - 22. 05. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Zakopané (PL)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2058 / +421 915 728 596 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@uniza.sk
Web site: https://elektro.uniza.sk/
Brief description: Konferencia je pätnásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky.
Prijaté príspevky budú predložené na zaradenie do IEEE Xplore. Od roku 2014 sú publikácie konferencií ELEKTRO indexované v databázach Web of Science, Scopus a IEEE. Aj publikácie z konferencie ELEKTRO 2024 budú požiadané o zahrnutie do uvedených databáz.
Cieľom konferencie je vytvoriť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:

  • TPC1 Informačné a komunikačné technológie
  • TPC2 Výkonová elektronika a energetické systémy
  • TPC3 Materiály a technológie, biomedicínske inžinierstvo
  • TPC4 Robotika, kybernetika a mechatronika
  • TPC5 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT, STEM vzdelávanie

The conference is the fifteenth of the series of international conferences which began in 1995 initially as a national conference with international participation. The conference is organized by the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Žilina, every two years.
Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore. Since 2014 publications of the ELEKTRO conferences were indexed in the databases Web of Science, Scopus and IEEE. Also publications from the ELEKTRO 2024 conference will be requested to be evaluated and covered in the mentioned databases.
The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics.

  • TPC1 Informatics and Information Technologies
  • TPC2 Power Electronics and Energy Systems
  • TPC3 Materials (and) Technologies, Biomedical Engineering
  • TPC4 Robotics, Cybernetics, Mechatronics
  • TPC5 Education in Electrical Engineering and ICT, STEM education

39. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel / 39th International colloquium Advanced Manufacturing And Repair Technologies In Vehicle Industry

Date: Máj 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Czestochowa (PL)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. / prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Contact:
 +421 41 513 2624 / doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk
Brief description: Cieľom kolokvia je vzájomná výmena poznatkov z oblasti pokrokových výrobných technológií používaných v priemysle vozidiel.

The aim of the colloquium is reciprocal exchange of knowledge from advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry area.

Hosťovská prednáška z oblasti britskej literatúry / A British literature guest lecture

Date: Máj 2024
Type of event: Prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Marek Hampl, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6410 / Mgr. Marek Hampl, Ph.D., KAJ FHV UNIZA / M. A. Caroline Ann Daněk Kyzek, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marek.hampl@fhv.uniza.sk / caroline.kyzek@fhv.uniza.sk
Brief description: Literárna prednáška dr. Malgorzata Kowalcze z Pedagogickej univerzity v Krakowe: Britská literatúra od stredoveku po renesanciu/Britská literatúra od 17.storočia po romantizmus.

A literary lecture given by dr. Malgorzata Kowalcze from the Pedagogical University of Cracow: British literature from the Middle Ages to the Renaissance British literature from the 17th c. to Romanticism.

Pozvaná prednáška na tému: Čo je logika vo filozofii? Prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Filozofický ústav SAV, FF UK v Bratislave) / Invited lecture: What is logic in philosophy? Prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Philosophical Institute of the Academy of Sciences, FF UK in Bratislava)

Date: Máj 2024
Type of event: Prednáška
Venue: Koncertná sála FHV (AFS12) UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Jakub Švec, PhD., KF FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6104 / Mgr. Jakub Švec, PhD., KF FHV UNIZA
E-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk
Brief description: Čo je logika vo filozofii a ako vznikla? Aký je jej význam pre teóriu i prax?

What is logic in philosophy and how did it arise? What is its sense for theory and practice?

June 2024

InvEnt 2024 / InvEnt 2024 (Invention Enterprises 2024)

Date: 19. - 21. 06. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2718 / prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail:  martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk
Brief description: Medzinárodná vedecká konferencia InvEnt je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí. Každoročne sa na nej zúčastňujú priemyselní inžinieri zo Slovenska, Česka a Poľska. V roku 2024 pripravujeme už 19. ročník.

The international scientific conference InvEnt focuses on the exchange of knowledge and information in the field of Advanced Industrial Engineering between PhD students and young researchers. Every year, industrial engineers from Slovakia, Czech Republic and Poland take part in it. In 2024, we are already preparing for the 19th year of the conference.

Nekonvenčné technológie 2024 / Unconventional technologies 2024

Date: 27. - 28. 06. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Budatín (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Contact:
 +421 41 513 2764 / +421 910 280 573 / doc. Ing. Ján Moravec, PhD., KTI SjF UNIZA / +421 41 513 2763 / Ing. Elena Kantoríková, PhD., KTI SjF UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk / elena.kantorikov@fstroj.uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z týchto oblastí: nekonvenčné mechanické technológie, fyzikálne poznatky aplikovateľné v oblasti nekonvenčných mechanických technológií, mechaniky, hydromechaniky a termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

The goal of the conference is the presentation of knowledge from the following areas: unconventional mechanical technologies, physical knowledge applicable in the field of unconventional mechanical technologies, mechanics, hydromechanics and thermomechanics, technological aspects of structures.

July 2024

Detský jazykový klub v AJ - UNIZAclub / English language club for children - UNIZAclub

Date: Júl / August 2024
Type of event: Jazykový kurz
Venue: FHV UNIZA, miestnosť AFS016 (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6400 / Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail:  eva.lelakova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci UNIZAclubu sa študenti učiteľského študijného programu: učiteľstvo AJ v kombinácii venujú deťom mladšieho predškolského veku a rozvíjajú hravou formou ich slovnú zásobu v AJ.

Students of the teacher training study programme: Teaching English language in combination with Citizenship Education work with the children of the age 4-12 and teach them basic English vocabulary.

August 2024

September 2024

October 2024

DIM 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách – smart riešenia

Date: 02. - 03. 10. 2024
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., KCEI SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5901 / Ing. Gabriela Blažeková, KCEI SvF UNIZA
E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web site: http://svf.uniza.sk/dim
Brief description: Cieľom konferencie je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov. Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.
V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

The goal of the conference is the exchange of experience in the area of traffic problems in cities and municipalities. Increasing traffic requirements in connection with long-term neglected problems do not provide adequate opportunities for sustainable development without extensive construction and technological measures with a direct impact on the environment and the population. The conference will be focused on solving the current requirements for the transport infrastructure of cities and their peripheral parts, resulting from changes in the migration habits of the population. It will focus on parking policy and its impact on transport relations, as well as the possibilities and risks of using alternative drives. The conference will include a discussion forum with representatives of the Ministry of Transportation and self-government.
In separate blocks, discussions will take place about new standards for designing roads and local roads, parking policy and the possibilities of applying modern technologies.

November 2024

December 2024

Person responsible for the content of the current subpage:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline