Conferences and seminars

January 2022

February 2022

Seminár Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering Seminar

Date: Február - Apríl 2022
Type of event: Seminár
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Brief description: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z univerzitného prostredia aj praxe v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva. Prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a ponúkajú účastníkom možnosť diskutovať o témach podnikov budúcnosti. Účasť na prednáškach je voľná.

Lectures at the seminar are focused on the research results of PhD students and young researchers from universities, as well as practice in the areas of Advanced Industrial Engineering. They take place in two-week cycles and offer participants the opportunity to discuss the topics of the factories of the future. Free admission.

Príprava a tvorba BIM / Preparation and creation of BIM

Date: Február - Marec 2022
Type of event: Výberová prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD., KPSU SvF / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF
Contact:
 +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk  
Web site: http://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prezentácia softvérových možností tvorby a využitia BIMu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na úlohu geodeta v procese tvorby BIM a na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using BIM in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the role of geodesist in the proces of BIM creating and application of new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

IDEA Statica betón / IDEA Statica Concrete

Date: Február / November 2022
Type of event: Workshop / Školenie
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5658 / prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: martin.moravcik@uniza.sk
Brief description: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér. Program sa využíva na návrh a posúdenie železobetónových stien, nosníkov a stĺpov.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software. The program is used for the design and code-check of reinforced concrete walls, beams and columns.

IDEA Statica oceľ / IDEA Statica Steel

Date: Február / November 2022
Type of event: Workshop / Školenie
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Brief description: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér využívajúci patentom chránené prepojenie Metódy komponentov s Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na analýzu uzlov oceľových konštrukcií.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software using the patent-protected connection of the Component Methods with the Finite Element Methods. The program is used for the analysis of joints used in structures.

Scia Engineer / Scia Engineer

Date: Február / Jún / November 2022
Type of event: Workshop / Školenie
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Brief description: Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorí využívajú tento moderný softvér pracujúci na báze Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na statické a dynamické analýzy ako aj návrh a optimalizáciu konštrukcií a mostov. Zároveň je to jeden z najvyvinutejších nástrojov statika pre kreovanie a výmenu dát v rámci BIM.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software based on the Finite Element Method. The software is used for static and dynamic analyses as well as design and optimization of structures and bridges. It is also one of the most developed tools of statics for creation and data exchange within BIM.

March 2022

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics

Date: 14. 03., 28. 03., 11. 04., 25. 04., 10.10., 24.10., 07. 11. a 21. 11. 2022
Type of event: Beseda
Venue: UNIZA (SR) miestnosť AA109 knižnica KKMAHI
Professional guarantors: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS UNIZA
E-mail: bohm@uniza.sk
Web site: https://kmat.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových nástrojov.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly in the field of applications of operational analysis and quantitative methods in current transport and economic problems using appropriate software tools.

Podpora mobility mladých na vidieku – inovatívne služby, lepšie skúsenosti, väčšia angažovanosť / Boosting youth rural mobility – innovative services, better experience, more involvement

Date: 17. 03. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Weißenfels (DE) hybridný formát prezenčne/online
Professional guarantors: Dr. Clemens Esser, Ministerstvo infraštruktúry a informatizácie spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko (DE) / doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., KGT SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5761 / doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: dana.sitanyiova@uniza.sk
Web site: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YOUMOBIL.html
Brief description: Konferencia je zameraná na problémy poskytovania verejnej dopravy na vidieku. Mobilita je kľúčovým faktorom determinujúcim rozvoj vidieckych oblastí, pričom požiadavky na mobilitu sú u vidieckeho obyvateľstva vzhľadom na väčšie vzdialenosti a redšiu sídelnú štruktúru veľmi vysoké. Väčšina riešení, ktoré majú v praxi zlepšiť túto situáciu, zlyháva a často nenachádzajú ani pochopenie u cestujúcej verejnosti. Treba hľadať nové koncepty a kreatívne riešenia, ktoré budú vyhovovať potrebám rôznych skupín obyvateľov vo vidieckych a v prímestských regiónoch a budú založené na kombinácii dobrej ponuky služieb verejnej dopravy a ostatnej dopravy. Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe a inovatívnych riešení z regiónu strednej Európy. Na konferencii vystúpia poprední odborníci z akademického prostredia, verejného sektora ako aj súkromného sektora a partneri projektu YOUMOBIL.

The conference focuses on the problems of providing public transport in the countryside. Mobility is a key factor determining the development of rural areas, and the mobility demand of the rural population is very high due to longer distances and a less dense settlement structure. Most solutions to improve this situation in practice fail and often do not even be understood by the traveling public. New concepts and creative solutions need to be sought that meet the needs of different population groups in rural and peri-urban regions and are based on a combination of a good mix of public transport and other transport services. The conference aims to present examples of good practice and innovative solutions from the Central European region. Leading experts from academia, the public sector as well as the private sector and YOUMOBIL project partners will speak at the conference.

PhD Progress / PhD Progress

Date: 21. - 23. 03. 2022
Type of event: Seminár
Venue: FPEDAS UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: gasparik@uniza.sk
Brief description: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej i externej formy doktorandského štúdia na FPEDAS. Odborná diskusia so školiteľmi v doktorandskom štúdiu a členmi odborových komisií.

Presentation of ongoing study results of full-time and part-time doctoral students at FPEDAS. Professional discussion with supervisors in doctoral studies and members of trade union commissions.

Mladé krídla 2022 / Young wings 2022

Date: 24. 03. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Letisko Dolný Hričov UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk 
Web site: https://kld.uniza.sk/sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

The aim of the conference is to present the results and outcomes of the final thesses of students of engineering and bachelor's programmes at the Air Transport Department. The results represent scientific research activities of students, experienced teachers of the Air Transport Department and renowned experts in all different fields of aviation.

Globálne možnosti vzdelávania sa / Global Learning Opportunities

Date: Marec 2022
Type of event: Vedecká prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6113 / Mgr. Petra Vanáková, KAJ FHV UNIZA
E-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Prednáška prezentuje zoznam grantov a štipendií ponúkaných pre študentov (napr. Erasmus, Fullbright, China Scholarship Council, German DAAD, atď.) a dáva tipy ako písať motivačný list a životopis.

An overview of the list of grants and scholarships available for students (e.g, Erasmus, Fulbright, China Scholarship Council, German DAAD, etc.) and give tips on how to write a motivation letter and CV.

Dialogické jednanie s vnútorným partnerom / Interacting with the inner partner

Date: Marec / Apríl 2022
Type of event: Workshop
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Mgr. Martina Musilová, PhD., Katedra autorskej tvorby a pedagogiky DAMU
Lecturer:
 
Mgr. Zuzana Jurechová, PhD., Katedra autorskej tvorby a pedagogiky DAMU
Contact:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., KPŠ FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom workshopu je predstaviť psychosomatickú disciplínu Dialogické jednanie s vnútorným partnerom, ktorá je zameraná na osobnostný rozvoj pedagógov a rozvoj ich sociálnej tvorivosti. Jej podstatou je vytváranie situácií, v ktorých má účastník možnosť hľadať a nachádzať súvislosti medzi svojím vnútorným dianím, vlastným presvedčením a druhými.

The aim is to introduce psychosomatic discipline called Interacting with the inner partner that is designed to enrich pedaogical condition by stimulating personal growth and social creativity. It is based on creating situations through which the participants have a chance to search and find connections between their inner world, personal beliefs, and other people.

Šikana v online prostredí: Zábavným obsahom na sociálnej sieti TikTok v boji proti kyberšikane / Bullying in the online environment: Fun content on the social network TikTok in the fight against cyberbullying

Date: Marec - Apríl 2022
Type of event: Beseda
Venue: UNIZA (SR) online beseda v prostredí MS Teams
Professional guarantors: Mgr. Marián Grupač, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6355 / Mgr. Matej Somr, KMKD FHV UNIZA
E-mail: matej.somr@fhv.uniza.sk
Web site: https://kmkd.fhv.uniza.sk/
Brief description: Šikana predstavuje skrytý a závažný problém v našej spoločnosti. Môže sa prejavovať v rôznych formách. Online priestor ponúka množstvo výhod a paradoxom je, že vďaka sociálnym sieťam sa stáva nebezpečným nástrojom v rukách anonymných agresorov. Hlavná úloha besedy spočíva v diskusii s tvorcami obsahov na sociálnej sieti TikTok, kde zábavnou a poučnou formou poukazujú na problematiku šikany v reálnom živote a na internete.

Bullying is a hidden and serious problem in our society. It can take many forms. Online space offers many advantages and the paradox is that thanks to social networks it becomes a dangerous tool in the hands of anonymous aggressors. The main task of the discussion is to discuss with the content creators on the social network TikTok, where they point out the issue of bullying in real life and on the Internet in an entertaining and informative way.

Tradície tvoriace budúcnosť / Tradition that creates future

Date: Marec 2022
Type of event: Vedecká prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Olena Hundarenko, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6405 / Mgr. Olena Hundarenko, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: olena.hundarenko@fhv.uniza.sk
Brief description: Prednáška priblíži terapeutické a didaktické funkcie psychodrámy, jej techniky a spôsoby prostredníctvom prístupu, ktorý zahŕňa obnovenie a rozvoj psychologických zdrojov.

Lecture on the therapeutic and didactic functions of psychodrama, its techniques and ways through the prism of a resilience approach that involves the restoration and development of psychological resources.

Historické knižnice na Slovensku. Vernisáž výstavy / Historical libraries in Slovakia. Opening of the exhibition

Date: Marec 2022
Type of event: Vernisáž výstavy
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Augustínová, PhD., KMKD FHV UNIZA / Mgr. Dana Chalupeková, KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6355 / Mgr. Dana Chalupeková, KMKD FHV UNIZA
E-mail: dana.chalupekova@fhv.uniza.sk
Web site: https://chronum.uniza.sk/
Brief description: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU sa stala riešiteľom APVV projektu Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (CHRONUM), ktorého úlohou je vytvoriť dielo prezentujúce chronologický a retrospektívny pohľad na dejiny knižníc na Slovensku. Jedným z čiastkových výstupov je panelová výstava Historické knižnice na Slovensku, ktorá na 14. paneloch prezentuje vybrané zachované historické knižnice na Slovensku. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tomto kultúrnom dedičstve a rovnako aj o inštitúciách, ktoré ho spravujú, ochraňujú a sprístupňujú.

The Department of Mediatics and Cultural Heritage of the Faculty of Humanities at the University of Žilina became the researcher of the APVV project Chronology of Library History from the Beginning to 2020 (CHRONUM), the task of which is to create a work presenting a chronological and retrospective view of library history in Slovakia. One of the partial outputs is the panel exhibition of the Historical Library in Slovakia, which presents selected preserved historical libraries in Slovakia on 14 panels. The aim is to raise public awareness of this cultural heritage, as well as of the institutions that manage, protect and make it accessible.

Pretože nám záleží (implementácia koučovacieho prístupu do akademického prostredia)

Date: Marec / Apríl 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR) online
Professional guarantors: Mgr. Peter Seemann, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3226 / Mgr. Peter Seemann, PhD., KE FPEDAS UNIZA
E-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk
Brief description: Workshop pod záštitou Slovenskej asociácie koučov a slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov o koordinovanom zavádzaní koučovacieho prístupu v akademickom prostredí od úrovne manažmentu, cez obohatenie zručností pedagógov po vytvorenie celouniverzitného voliteľného predmetu „Základy koučovacieho prístupu“. Veľmi interaktívnym spôsobom predstaví prínosy koučovacieho prístupu pre členov akademickej obce.

Workshop under the auspices of the Slovak Coaches Association and the Slovak branch of the International Coaches Federation on the coordinated implementation of the coaching approach in the academic environment from management, through the enrichment of teachers' skills to the creation of a university-wide elective course "Fundamentals of Coaching Approach". It will present the benefits of the coaching approach for members of the academic community in a very interactive way.

Stretnutie študentov študijného programu železničná doprava so zástupcami praxe / Meeting of students of the study program railway transport with representatives of practice

Date: Marec 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR) online
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: martin.kendra@uniza.sk
Brief description: Cieľom seminára je neformálne stretnutie subjektov pôsobiacich v odvetví železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia sú prezentované jednotlivé subjekty, ich pracovné ponuky a ponuky stáží, ako aj návrhy tém bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is an informal meeting of entities operating in the railway sector with students of the 2nd and 3rd year of bachelor's study and students of the 1st and 2nd year of engineering study. During the meeting, individual subjects, their job offers and internship offers are presented, as well as proposals for bachelor's and master's thesis topics.

Implementácia BIM v pozemných a dopravných stavbách / Implementation of BIM in Building and Transport Constructions

Date: Marec 2022
Type of event: Odborná prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5807 / doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA
E-mail: janka.sestakova@uniza.sk
Brief description: Súbor odborných prednášok na tému praktických skúseností z prípravy, realizácie, a správy pozemných a dopravných stavieb s využitím nástrojov a postupov informačného modelovania stavieb.

Technical lectures on the topic of practical experience in the preparation, implementation and management of building and transport structures using tools and procedures for Building information modelling (BIM).

April 2022

Mladá veda 2022 / Young Science 2022

Date: 25. - 26. 04. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
Venue: zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof., Ing. Tomáš Loveček, PhD., KBM FBI UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6666 / Ing. Katarína Mäkká, PhD. PVB FBI UNIZA
E-mail: katarina.makka@uniza.sk
Brief description: Cieľom konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti.

The goal of the conference is to present the achieved results of scientific research activities of domestic and foreign young researchers and to identify new areas of scientific research in connection with the requirements of society.

Kariérne dni KMKD / Career days KMKD

Date: Apríl 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Marián Grupač, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Brief description: Seminár pre končiace ročníky Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Absolventi odboru prezentujú svoje skúsenosti z praxe a predstavujú firmy, v ktorých pracujú. Cieľom je študentom ukázať príležitosti uplatnenia na trhu práce po doštudovaní odboru.

Seminar for undergraduates of the Department of Media and Cultural Heritage. Graduates present their experience in practice as well as their companies. The aim is to show opportunities to find employment in the labor market after completing their studies.

Odolnosť vo vzdelávaní / Resilience in education

Date: Apríl 2022
Type of event: Vedecká prednáška
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Olena Hundarenko, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6405 / Mgr. Olena Hundarenko, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: olena.hundarenko@fhv.uniza.sk
Brief description: Prednáška priblíži význam výrazov vyhorenie a odolnosť počas karantény, vysvetlí, ako sa ekologicky dostať z komfortnej zóny, ako spoznať a určiť životné vyčerpanie a ako obnoviť a rozvíjať psychologické zdroje „tu a teraz“.

The lecture will present what quarantine burnout and resilience are, how to get out of the comfort zone ecologically, how to recognize and determine life depletion, how to restore and develop your psychological resources "here and now".

Pandémia hoaxov - COVID-19 v mediách / Hoax pandemic - COVID-19 in the media

Date: Apríl / Máj 2022
Type of event: Prednáška / beseda
Venue: FHV UNIZA (SR) prezenčne alebo online beseda v prostredí MS Teams
Professional guarantors: Mgr. Marián Grupač, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6340 / +421 908 913 975 / Mgr. Marián Grupač, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk
Web site: https://kmkd.fhv.uniza.sk
Brief description: Falošným, či poplašným správam sa najlepšie darí v čase krízy. V súčasnosti, v období, kedy nás denne atakujú správy o šírení vírusu COVID-19, sme vystavení oveľa intenzívnejšiemu prúdu informácií, ako kedykoľvek predtým. Je evidentné, že najviac sa podozrivým, pochybným a neovereným správam darí najmä v prostredí sociálnych sietí. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že v tejto oblasti sa správy, predovšetkým tie „falošné“, šíria najrýchlejšie a v relatívne krátkom čase sú schopné osloviť pomerne veľkú vzorku recipientov. O problematike hoaxov a falošných správach v médiách v čase koronakrízy sa študenti viac dozvedia bezprostredne na prednáške a besede s autormi publikácie Pandémia hoaxov a vydavateľom tejto knihy Ivanom Harmanom z vydavateľstva Artis Omnis zo Žiliny.

False or alarming reports do best in times of crisis. Today, at a time when we are being attacked daily by the spread of the COVID-19 virus, we are exposed to a much more intense flow of information than ever before. It is evident that the most suspicious, dubious and unverified reports thrive, especially in the social networking environment. One of the reasons may be the fact that in this area, messages, especially "fake" ones, spread the fastest and are able to reach a relatively large sample of recipients in a relatively short time. Students will learn more about the issue of hoaxes and fake news in the media during the corona crisis immediately at a lecture and discussion with the authors of the Pandemic Hoaxes and the publisher of this book, Ivan Harman, published by Artis Omnis from Žilina.

Prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia / Prevention of trafficking in human beings - safe travel for a brigade, work abroad

Date: Apríl / Máj 2022
Type of event: Workshop
Venue: KPŠ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Viera Trúchla, Mgr. Ivan Moravčík, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Contact:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Workshop sa zaoberá potrebou informovanosti účastníkov o danej téme, vymedzeniu základných pojmov, sprostredkovaniu teoretických vedomostí o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi. Zároveň účastníci cez zážitkovú prácu v skupine budú mať vlastnú skúsenosť s preventívnym programom: prevencia obchodovania s ľuďmi - bezpečné cestovanie za brigádou, prácou do zahraničia.

The workshop deals with the need to inform participants about the topic, the definition of basic concepts, the provision of theoretical knowledge about the laws and characteristics of trafficking in human beings. At the same time, through experiential work in the group, participants will have their own experience with the prevention program: prevention of human trafficking - safe travel for a brigade, work abroad.

Profesijný rozvoj s OUP V / Oxford Professional Development V

Date: Apríl 2022
Type of event: Odborný seminár
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom odborného seminára je prispieť k rozvoju didaktických a osobnostných kompetencií budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.

The aim of the professional seminar is to contribute to the development of didactic and personal competencies of future teachers who study at the Faculty of Humanities of the University of Žilina.

Dopady uhlíkovej neutrality na dopravný sektor v SR / Impacts of carbon neutrality on the transport sector in the Slovak Republic

Date: Apríl 2022
Type of event: Seminár
Venue: Stredisko UNIZA Zuberec (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD.,  KŽD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: gasparik@uniza.sk
Brief description: Seminár bude zameraný na získanie poznatkov prijatých opatrení Európskou úniou v environmentálnej politike a posúdenie ich dopadu na dopravný sektor. Výstupom seminára bude zadefinovanie metodických postupov pri napĺňaní definovaných cieľov v projektoch s prihliadnutím na potreby ekonomiky SR. Úlohou seminára je podporiť riešenie projektu VEGA „Výskum opatrení pri zavádzaní uhlíkovej neutrality v sektore železničnej a vodnej dopravy“ a projektu APVV-19-0444 „Dimenzovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte prognózovania modal splitu“.

The seminar will focus on gaining knowledge of the measures taken by the European Union in environmental policy and assessing their impact on the transport sector. The output of the seminar will be the definition of methodological procedures for fulfilling the defined goals in the projects, taking into account the needs of the Slovak economy. The task of the seminar is to support the solution of the VEGA project "Research of measures for the introduction of carbon neutrality in the railway and water transport sector" and the project APVV-19-0444 "Dimensioning of railway infrastructure capacity in the context of modal split forecasting".

Navrhovanie riešení pre obalové konštrukcie budov s využitím materiálov spoločnosti ISOVER, ich výpočtových programov a spracovaných konštrukčných detailov. / Designing of building envelopes with insulation materials from ISOVER. Use of Isover software and construction details.

Date: Apríl 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD., KPSU SvF UNIZA / Ing. Vladimír Balent, Isover
Contact:
 +421 41 513 5736 / doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD., KPSU SvF UNIZA
E-mail: radoslav.ponechal@uniza.sk
Brief description: Prezentácia sortimentu ponúkaných materiálov firmy Isover pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budov spolu s prezentáciou vlastného softvéru pre tepelnotechnické posúdenie.

Presentation of Isover products regarding the civil engineering together with own software for thermal evaluation of structures.

Príprava a realizácia koľajových stavieb 2 / Impl Preparation and implementation of railway constructions 2

Date: Apríl / November 2022
Type of event: Odborná prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA / Ing. Peter Bado, GJW Praha, spol. s r. o.
Contact:
 +421 41 513 5807 / doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH SvF UNIZA
E-mail: janka.sestakova@uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kzsth/
Brief description: Súbor odborných prednášok, ktoré sú pokračovaním podujatia z novembra 2021 na témy podmienky nasadenia traťových strojov, meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje, výhybky a ich zabezpečenie a analýza mimoriadnych udalostí.

Technical lectures, which follow up on the event of November 2021. Topics of lectures are conditions for the use of track machines, measurement and evaluation of the track geometry, switches and crossings and their protection and control and analysis of specific incidents.

May 2022

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / Crisis situations solution in specific environment

Date: 18. - 19. 05. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA / prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. / prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. / prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6731 / Mgr. Valéria Moricová, PhD., KKM FBI UNIZA / +421 41 513 6748 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., KKM FBI UNIZA
E-mail: crisis@uniza.sk / valeria.moricova@uniza.sk / katarina.buganova@uniza.sk
Web site: https://www.fbi.uniza.sk/
Brief description: Cieľom konferencie je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových javov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch.

Goal of the conference is to present new trends, prevention procedures, good practice and current knowledge gained from scientific research activities and practical experience in dealing with crisis phenomena, both in public administration and business entities.

37. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel / 37th International colloquium ADVANCED MANUFACTURING AND REPAIR TECHNOLOGIES IN VEHICLE INDUSTRY

Date: 18. - 20. 5. 2022
Type of event: Medzinárodné kolokvium (DE, HU, PL, CZ, SR)
Venue: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD., prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Peter Palček,
PhD., KMI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2624 / doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk
Web site: http://kmi2.uniza.sk/
Brief description: Cieľom kolokvia je vzájomná výmena poznatkov z oblasti pokrokových výrobných technológií používaných v priemysle vozidiel.

The aim of the colloquium is reciprocal exchange of knowledge from advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry area.

14. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2022 / 14th International Conference ELEKTRO 2022

Date: 23. - 26. 05. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Krakow (PL)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2058 / +421 915 728 596 / FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@feit.uniza.sk
Web site: https://elektro.uniza.sk/home.php?id_conference=1 
Brief description: Konferencia je štrnásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky. Prijaté príspevky budú predložené na zaradenie do IEEE Xplore. Od roku 2014 sú publikácie konferencií ELEKTRO indexované v databázach Web of Science, Scopus a IEEE. Aj publikácie z konferencie ELEKTRO 2022 budú požiadané o zahrnutie do uvedených databáz. Cieľom konferencie je vytvoriť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:

  • TPC1 Informačné a komunikačné technológie
  • TPC2 Výkonová elektronika a energetické systémy
  • TPC3 Materiály a technológie, biomedicínske inžinierstvo
  • TPC4 Robotika, kybernetika a mechatronika
  • TPC5 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT, STEM vzdelávanie

The conference is the fourteenth of the series of international conferences which began in 1995 initially as a national conference with international participation. The conference is organized by the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Žilina, every two years. Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore. Since 2014 publications of the ELEKTRO conferences were indexed in the databases Web of Science, Scopus and IEEE. Also publications from the ELEKTRO 2022 conference will be requested to be evaluated and covered in the mentioned databases. The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics.

  • TPC1 Informatics and Information Technologies
  • TPC2 Power Electronics and Energy Systems
  • TPC3 Materials (and) Technologies, Biomedical Engineering
  • TPC4 Robotics, Cybernetics, Mechatronics
  • TPC5 Education in Electrical Engineering and ICT, STEM education

16. ročník konferencie Železničná oznamovacia a zabezpečovacia technika / 16th conference Railway Communication and Signalling Technology

Date: Máj 2022 (2. polovica mesiaca)
Type of event: Odborná konferencia
Venue: Košice (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3320 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / +421 41 513 3342 / doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: karol.rastocny@feit.uniza.sk / juraj.zdansky@uniza.sk
Web site: https://betamont.sk/novinky2/
Brief description: Konferencia s medzinárodnou účasťou ponúka možnosť oboznámiť sa s novinkami v oblasti železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, poskytuje dostatočný priestor pre osobné stretnutia a odborné diskusie. Konferenciu organizuje Betamont, s.r.o. Zvolen, s odbornou garanciou zástupcov KRIS FEIT UNIZA.

The conference with international participation offers the opportunity to become acquainted with the news in the field of railway communication and signalling technology, provides sufficient space for personal meetings and professional discussions. The conference is organized by Betamont, s.r.o. Zvolen; with a professional guarantee of the KRIS FEIT UNIZA representatives.

Využite asociačných kariet pri práci so skupinou / Use of association cards when working with a group

Date: Máj 2022
Type of event: Workshop
Venue: KPŠ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Katarína Melová, Inštitút zdravého vývinu / Mgr. Jana Dejová Hánová, Inštitút zdravého vývinu
Contact:
 +421 41 513 6369 / Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., FHV UNIZA
E-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk
Brief description: Na workshope sa dozviete viac o asociačných kartách a ich využití. Workshop bude členený na dve časti: teoretickú a praktickú časť. V druhej časti sa stretnete s rôznymi technikami práce, ktoré ako budúci učitelia môžete využiť pri práci so skupinou.

At the workshop you will learn more about association cards and their use. The workshop will be divided into two parts: theoretical and practical part. In the second part, you will encounter various work techniques that you can use as future teachers when working with a group.

Odborná exkurzia so zameraním na prevádzku a riadenie cestných tunelov / Professional excursion focusing on the operation and management of road tunnels

Date: Máj 2022
Type of event: Exkurzia
Venue: SSÚD PB, časť Kúnovec 4532, 017 01 Považská Bystrica (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., KTMS SvF UNIZA / doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5854 / +421 902 259 756 / Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: peter.danisovic@uniza.sk
Web site: https://www.tunedu.eu/
Brief description: Exkurzia na integrované operátorské pracovisko cestných tunelov organizovaná v rámci medzinárodného projektu TUNEDU.

Excursion to the integrated operation centre of road tunnels. organized within the international project TUNEDU.

Odborná exkurzia so zameraním na údržbu cestných tunelov / Professional excursion focusing on the maintenance of road tunnels

Date: Máj 2022
Type of event: Exkurzia
Venue: Tunel Považský Chlmec alebo tunel Ovčiarsko alebo tunel Žilina (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., KTMS SvF UNIZA / doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5854 / +421 902 259 756 / Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: peter.danisovic@uniza.sk
Web site: https://www.tunedu.eu/
Brief description: Exkurzia do vybraného cestného tunela počas jeho údržby organizovaná v rámci medzinárodného projektu TUNEDU.

Excursion to the selected road tunnel during its maintenance organized within the international project TUNEDU.

June 2022

VIIth International Scientific and Technical Conference SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS IN THE AUTOMOTIVE AND TRAFFIC INDUSTRIES

Date: 05. - 07. 06. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Lake Svitiaz (UA)
Professional guarantors: Vasyl Onyshchuk, Head of Automobiles and Transport Technologies Department Lutsk National Technical University
Contact:
 +380 66 303 5058 / +421 41 513 4909 / Vasyl Onyshchuk, Head of Automobiles and Transport Technologies Department Lutsk National Technical University / Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, editorial office
E-mail: valerii.dembitskyi@lutsk-ntu.com.ua / komunikacie@uniza.sk
Brief description: K tématickým oblastiam konferencie okrem iného patria: stratégie a perspektívy vývoja automobilov a iných vozidiel, dopravné systémy, logistika, organizácia a bezpečnosť premávky, projektovanie, výroba a prevádzka motorových vozidiel, problémy prípravy špecialistov s vysokoškolským vzdelaním v oblasti cestnej dopravy a moderné materiály a technológie výstavby ciest. Účastníci konferencie majú možnosť publikovať svoje príspevky vo vedeckom časopise „Advances in Mechanical Engineering and Transport“ na Lutsk National Technical University.

The topical areas of interest include, but are not limited to: strategies and prospects of development of automobiles and other vehicles, transportation systems, logistics, organization and traffic safety, design, manufacture and operation of motor vehicles, problems of training specialists with higher technical education in the field of road transport and modern materials and technology of road construction. Conference participants have the opportunity to publish their papers in the scientific journal “Advances in Mechanical Engineering and Transport” of Lutsk National Technical University.

Úloha projektanta pozemných stavieb pri návrhu kvalitných a bezporuchových striech / Improving the quality of roofs in designing phase

Date: Jún 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Juráš, PhD., KPSU SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5711 / Ing. Peter Juráš, PhD., KPSU SvF UNIZA
E-mail: peter.juras@uniza.sk
Brief description: Cieľom semináru je upozorniť prostredníctvom názorných príkladov z praxe na dôležitosť zodpovedného prístupu pri tvorbe projektov pozemných stavieb najmä v oblasti striech.

Aim of the seminar is to show the importance of the designing phase and construction details regarding the realization phase in the area of roofing.

July 2022

Detský jazykový klub v AJ - UNIZAclub / English language club for children - UNIZAclub

Date: Júl / August 2022
Type of event: Jazykový klub
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: Mgr. Eva Leláková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6113 / Mgr. Petra Vanáková, FHV UNIZA
E-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk
Brief description: V rámci UNIZAclubu sa študenti učiteľského študijného programu: učiteľstvo AJ v kombinácii venujú deťom mladšieho predškolského veku a rozvíjajú hravou formou ich slovnú zásobu v AJ.

Students of the teacher training study programme: Teaching English language in combination with Citizenship Education work with the children of the age 4-12 and teach them basic English vocabulary.

August 2022

September 2022

Letná škola strojového učenia @UNIZA / The Machine Learning Summer School @UNIZA

Date:  05. - 06. 09. 2022
Type of event: Letná škola
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Milan Straka, PhD., KMMOA FRI UNIZA / doc. Ing. Michal Gregor, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Contact:
+421 41 513 4210 / Ing. Milan Straka, PhD., KMMOA FRI UNIZA / +421 41 513 3348 / doc. Ing. Michal Gregor, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail: milan.straka@fri.uniza.sk / michal.gregor@uniza.sk
Web site: https://mlss.sk/
Brief description: Letná škola strojového učenia @UNIZA je intenzívny tréningový kurz základov moderného strojového učenia. Kombinuje prednášky s praktickými cvičeniami realizovanými pomocou interaktívnych Python-ových notebookov. Je cielená na študentov, výskumníkov aj odborníkov z praxe, ktorí si chcú doplniť skill set novou sadou nástrojov alebo ich využiť vo svojich projektoch.

The Machine Learning Summer School @UNIZA is an intensive training course of the basics of modern machine learning. It combines lectures with practical skill-building sessions delivered using interactive Python notebooks. It is targeted at students, researchers and professionals alike who want to augment their skillset with a new set of tools or plan to use them in their projects.

Výpočtové úlohy elektrotechniky - CPEE2022 / Computational Problems of Electrical Engineering - CPEE2022

Date: 11. - 14. 09. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Univerzitné stredisko Zuberec, Brestová 380 (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., KTEBI FEIT UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2100 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., KTEBI FEIT UNIZA
E-mail: ladislav.janousek@uniza.sk
Web site: http://cpee2022.uniza.sk
Brief description: Medzinárodnej vedecká konferencia CPEE2022 (The 23rd International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering”) je orientovaná na problematiku analytických a numerických výpočtov elektromagnetického poľa, elektrických obvodov a združených problémov. Účastníkom poskytuje medzinárodnú platformu pre prezentácie najnovších výsledkov výskumu a diskusiu o stave a perspektívach výpočtových metodík v rôznych oblastiach elektrotechniky a združených multifyzikálnych problémov.

The 23rd International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering” is oriented towards analytical and numerical calculations of electromagnetic field, electric circuits and coupled problems. The conference provides the international platform for presentations of newest scientific results and for discussions about perspectives of computational methodologies in different areas of electrical engineering and coupled problems.

38. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2022 / 38th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2022

Date: 20. - 23. 09. 2022
Type of event: Medzinárodné sympózium
Venue: Poros Island (GR)
Professional guarantors: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / doc. Ing. František Nový, PhD. / / Ing. Filip Pastorek, PhD., KMI SjF UNIZA / Výskumné centrum a Žilinská univerzita v Žiline (organizačná spoluúčasť pracovísk)
Contact:
 +421 41 513 2607 / doc. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Web site: https://das.tuwien.ac.at/home/
Brief description: Cieľom DAS 2022 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

The aim DAS 2022 is to provide a forum for university workers, students and industrial workers to present and discuss the knowledge from the field of modern experimental methods in solid mechanics.

Geosyntetika 2022 / Geosynthetics 2022

Date: 22. - 23. 09. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA / prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., KZSTH SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5764 / Ing. Filip Gago, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: filip.gago@uniza.sk
Web site: https://www.geosyntetika.sk/
Brief description: 14. ročník konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia nadväzuje na predošlé ročníky organizované v Žiline. Nad konferenciou, ktorú organizujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), prevezme záštitu dekan SvF ŽU v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Už tradične sa toto podujatie bude konať v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia) a ďalšími partnermi.
Na konferencii Geosyntetika 2021 vystúpia poprední odborníci z univerzít, výskumných ústavov, projekčných kancelárií, stavebných firiem, obchodných a poradenských spoločností a ostatných inštitúcií štátnej správy zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prezentované budú poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň budú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

The 14th annual conference focused on the use of geosynthetic materials in transport and environmental structures will take place at the Faculty of Civil Engineering of the University of Žilina. The conference builds on previous issues organized in Žilina. The conference is organized together by the Department of Geotechnics and the Department of Railway Engineering and Track Management under the auspices of the Dean of the Faculty of Civil Engineering prof. Ing. Marian Drusa, PhD. in cooperation with the Slovak office of the International Geosynthetic Society (IGS Slovakia) and other partners.
Leading experts from universities, research institutions, design offices, construction companies, business and consulting companies and other state administration institutions from Slovakia, but also from abroad, will speak at the Geosynthetics 2021 conference. Knowledge of the use of geosynthetic products in transport structures, especially in the design, construction and reconstruction of transport and environmental structures, will be presented. At the same time, the conference participants will be provided by the latest knowledge of legislation, research and development, education and the use of the new technologies.

Horizonty železničnej dopravy 2022 Podpora výskumu v oblasti železničnej dopravy ako nástroj rozvoja jednotného železničného priestoru EÚ / Horizons of Railway Transport 2022 Support for rail research as a tool for developing the EU's single railway area

Date: 30. 09. - 01. 10. 2022
Type of event: Konferencia
Venue: spoločenský vozeň v mimoriadnom vlaku Praha – Bratislava – Košice – Žilina (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / 
Contact:
+421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: gasparik@uniza.sk
Web site: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Brief description: Cieľom dvanásteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je podpora inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach –prevádzkovo-technologických otázkach a tiež manažmentu a marketingu v aplikácii na podmienky železničnej dopravy. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ, na ktorého vytváraní sa budú podieľať inovácie a spolupráca vo výskume. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia vzdelávania v oblasti železničnej dopravy. Konferencia je plánovaná v rámci sprievodných podujatí k 70. výročiu vzniku Katedry železničnej dopravy.

The aim of the twelfth year of the international scientific conference is to support innovative theoretical and practical knowledge in two areas - operational and technological issues, as well as management and marketing in application to the conditions of railway transport. The thematic focus emphasizes the need to create a single, interoperable and harmonized European railway area in the EU, in which innovation and research cooperation will contribute. The thematic focus emphasizes the need to create education in the field of rail transport. The conference is planned as part of the events accompanying the 70th anniversary of the Department of Railway Transport.

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania V / Current issues of expert evidence V

Date: September 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Helena Majdúchová, PhD., EU v Bratislave / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Contact:
+421 41 513 3206 /  Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Brief description: Medzinárodný vedecký seminár je už 14. v poradí. Jeho organizovanie je obrazom intenzívnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Témou budú opäť aktuálne problémy znaleckého dokazovanie v ekonomických znaleckých odboroch, s dôrazom na metódy ohodnocovania majetku podniku a návrhy riešení znaleckých úloh najmä v oblastí účtovníctva, daní a kontrolingu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na dané témy.

The International Scientific Seminar is in order the14th. Its organization reflects intensive cooperation between the Economic University of Bratislava and the University of Zilina. The topic will be again the current problems of expert evidence in economic expert fields, with an emphasis on methods of valuation of business assets and proposals for solving expert tasks, especially in the area of accounting, taxes and controlling. The seminar is aimed at experts. There will be also a collection of papers on the given topic as the output of the seminar.

31. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (31RPS) (2021) / 31. R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (31RSP) (TFoCE 2022)

Date: September 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF UNIZA
Contact:
+421 41 513 5549 /  Ing. Andrea Husáriková, dekanát SvF UNIZA
E-mail: andrea.husarikova@uniza.sk
Brief description: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

Diagnostika a hodnotenie stavu mestských komunikácii / Cities Pavement Structures Evaluation

Date: September 2022
Type of event: Seminár
Venue: Tunel Považský Chlmec alebo tunel Ovčiarsko alebo tunel Žilina (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., KTMS SvF UNIZA
Contact:
+421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., KTMS SvF UNIZA
E-mail: jan.mikolaj@uniza.sk
Brief description: Diagnostika prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti mestských komunikácii a návrh optimalného spôsobu rehabilitácie. Aplikácie systémov hospodárenia pre podmienky mestských komunikácii.

Evaluation pavement serviceability, pavement efficiency and optimal rehabilitation strategy. Pavement management systems implementation.

Navrhovanie progresívnych otvorových výplní pre obalové konštrukcie budov na základe spracovaných detailov podľa typov otvorových výplní a programov REHAU na ich posudzovanie / Design and calculation of windows with help of REHAU software

Date: September 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., KPSU SvF UNIZA / Ing. arch. Marián Macko, Rehau
Contact:
+421 41 513 5700 /  prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., KPSU SvF UNIZA
E-mail: pavol.durica@uniza.sk
Brief description: Prezentácia sortimentu ponúkaných otvorových konštrukcií od firmy Rehau a využitie ich softvéru pre projektantov.

Presentation with Rehau and their products for openings in buildings. Use of Rehau software for designing and evaluation of the windows.

October 2022

Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport Infrastructure in Cities

Date: 04. - 05. 10. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., KCEI SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5901 / KCEI SvF UNIZA
E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/dim
Brief description: Konferencia sa venuje otázkam udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Bude zameraná na riešenie kapacitných problémov dopravných systémov pre všetky druhy dopravy. Pozornosť bude venovaná aj aplikáciám prvkov inteligentnej mobility v mestách, zvyšovaniu podielu hromadnej dopravy a zavádzania nízko uhlíkovej mobility.

The conference is oriented to the sustainable development of transportation in cities and urban agglomeration. The conference will deal with the solution capacity problems of transport systems for all transport modes. The attention will be paid also to the possibilities the application of smart mobility in cities, increasing of public transport ratio and implementation of low carbon mobility.

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022 / 19th Seminar of Track Management STRAHOS 2022

Date: 13. - 14. 10. 2022
Type of event: Seminár a workshop s medzinárodnou účasťou
Venue: Poprad (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., KŽSTH SvF UNIZA / Bc. Milan Kubiček, ŽSR
Contact:
 +421 41 513 5807 / +421 41 513 5801 / doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., Mgr. Zuzana Pudiková, KŽSTH SvF UNIZA
E-mail: strahos2020@fstav.uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/strahos/
Brief description: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby modernizovaných železničných tratí a nových konštrukcií a materiálov na stavbu a opravy železničných tratí a zariadení. Informácie o nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o stratégiách a legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve. Súčasťou seminára je aj špeciálna sekcia „New Railway Structures“ a Workshop „Research Activities of Young Researchers in Railways“, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte „Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS“.

Meeting of specialised workers in railway engineering and track management. Presentation of experience in preparation, realisation of modernisation and maintenance of modernised railway lines and new structures and materials for building and reparation of railway tracks and equipment. Information about new technologies for diagnostic, maintenance, reparation and modernisation of railway tracks and about strategies and legislative conditions of realisation of building activity in railway engineering. The seminar also includes a special section “New Railway Structures” and a Workshop “Research Activities of Young Researchers in Railways”, which are supported by a grant from the International Visegrad Fund in the project “Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS”.

Úskalia, úlohy a perspektívy spoločenských a humanitných vied

Date: 25. 10. 2022
Type of event: Odborná diskusia
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD., KFR FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6368 / Mgr. Jakub Švec, PhD., KF FHV UNIZA
E-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk
Web site: https://www.facebook.com/diskusia.kfr 
Brief description: Súčasná situácia spoločenských a humanitných vied na Slovensku nemá perspektívne výhliadky do budúcnosti. Štúdium ako aj pracovné zotrvanie v tejto profesijnej oblasti sa dlhodobo neprezentuje motivačne smerom k potenciálnym záujemcom. K tomuto stavu prispieva aj oficiálna politika národných štátov, raziacich stratégiu absolútnej digitalizácie, industrializácie a robotizácie, ako finálneho výsledku ľudského pokroku a inteligencie. Pýtame sa, či sme pri tomto priamočiarom a nikým neverifikovanom procese technickej (r)evolúcie nezabudli na morálne, etické, kultúrne, náboženské či vo všeobecnosti na prirodzené aspekty ľudskej duše a spoločnosti. K týmto otázkam sa vyjadria poprední predstavitelia slovenskej právnej, filozofickej a politologickej vedeckej obce.

The current situation of the social sciences and humanities in Slovakia does not have ambitious prospects for the future. Studying as well as working in this professional field has not been presented in a motivating way towards potential candidates for a long time. The official policies of the nation-states, which drive the strategy of absolute digitization, industrialization and robotization as the end result of human progress and intelligence, also contribute to this situation. The question is whether, in this straightforward and unverified process of technical (r) evolution, we have not forgotten the moral, ethical, cultural, religious or, in general, the natural aspects of the human soul and society. Leading representatives of the Slovak legal, philosophical and political science community will comment on these issues.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2022 / Globalization and its socio-economic consequences 2022

Date: Október 2022
Type of event: Konferencia
Venue: Rajecké Teplice (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3200 / KE FPEDAS UNIZA
E-mail: globalizacia@globalizacia.com
Web site: https://globalizacia.com/
Brief description: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

The International Scientific Conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on the economic, social and cultural life of human society. The aim of the conference is to cooperate with domestic and foreign educational and scientific research institutions in the presentation and transfer of the latest knowledge in the subject area.

Digitalizácia dát v priemyselnom inžinierstve / Digitisation of data in Industrial Engineering

Date: Október / November 2022
Type of event: Workshop
Venue: KPI SjF UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Gabriela Gabajová, PhD., KPI SjF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 2731 / Ing. Gabriela Gabajová, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: gabriela.gabajova@fstroj.uniza.sk
Brief description: Vzdelávací kurz (workshop) je určený pre študentov prvého stupňa štúdia. Oboznámia sa na ňom so základmi modelovania objektov v Autodesk Maya, s tvorbou virtuálneho sveta v Unity 3D či s prácou s okuliarmi pre virtuálnu realitu HTC Vive Pro.

The training course (workshop) is focused on bachelor's students. They will learn the basics of object modelling in Autodesk Maya, the creation of the virtual world in Unity 3D, and the work with the virtual reality glasses HTC Vive Pro.

Peikko - inovatívne riešenia pri návrhu nových konštrukcií / Peikko - innovative solutions for the design of new structures

Date: Október / November 2022
Type of event: Odborná prednáška
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5650 / doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Brief description: Prednášky zástupcu firmy Peikko Slovakia, kde prestaví inovatívne riešenie vyvinuté touto renomovanou firmou pre stavebný priemysel. Na príkladoch aplikácie ich produktov pre betónové a spriahnuté konštrukcie poukáže na urýchlenie a zjednodušenie stavebných procesov pri zachovaní resp. zvýšení bezpečnosti konštrukcie aj s akcentom na ekologickú zodpovednosť.

Lectures by a representative of Peikko Slovakia who will present an innovative solution developed by this renowned company for the construction industry. The application of their products for concrete and composite structures to speed up and simplify construction processes while increasing the safety of the structure, even with an emphasis on environmental responsibility will be shown by examples.

Akreditovaný vzdelávací program RPT-PPR / Accredited educational program RPT-PPR

Date: Október / November 2022
Type of event: Školenie
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5854 / +421 902 259 756 / Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: peter.danisovic@uniza.sk
Web site: https://www.tunedu.eu/
Brief description: Školenie operátorov cestných tunelov v SR v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Riadenie prevádzky tunelov v module Procesy prevádzky a riadenia (RPT-PPR).

Training of road tunnel operators of Slovakia within the accredited educational program Tunnel Operation Management in the Operations and Management Processes module (TOM-OMP).

Tunelársky deň č.2 / Tunnel Day No.2

Date: Október 2022
Type of event: Seminár
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: Ing. Peter Danišovič, PhD. / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. / doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., KTMS SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5854 / +421 902 259 756 / Ing. Peter Danišovič, PhD., KTMS SvF UNIZA
E-mail: peter.danisovic@uniza.sk
Web site: https://www.tunedu.eu/
Brief description: Seminár odborných prednášok z oblasti prevádzky, riadenia a údržby cestných tunelov organizovaný v rámci medzinárodného projektu TUNEDU.

Seminar of professional lectures in the field of operation, management and maintenance of road tunnels organized within the international project TUNEDU.

November 2022

„Returning to the Skies“ Medzinárodná konferencia o leteckej doprave 2022 / „Returning to the Skies“ International Conference on Air Transport – INAIR 2022

Date: 09. - 10. 11. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Bratislava (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: inair@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.inairportal.uniza.sk/
Brief description: INAIR 2022 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

INAIR 2022 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

GISday 2022 / GISday 2022

Date: 16. 11. 2022
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF UNIZA / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA FRI UNIZA / Ing. Filip Škultéty, PhD. KLD PEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach, zberu údajov a aplikáciách GIS.

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities, data acquisition and applications of GIS.

Solid State Surfaces and Interfaces 2022 / Povrchy a rozhrania tuhých látok 2022

Date: 21. - 24. 11. 2022
Type of event: Medzinárodná konferencia
Venue: Smolenice Congress Centre (SR)
Professional guarantors: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA / RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV
Contact:
+421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA
E-mail: stanislav.jurecka@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.savsssi.sk/scope/
Brief description: Hlavným cieľom konferencie je prispieť k novým poznatkom v oblasti vedy o povrchoch, rozhraniach, veľmi tenkých vrstvách a ultratenkých vrstvách anorganických a organických materiálov najrýchlejším interaktívnym spôsobom - priamou komunikáciou medzi vedcami príslušných oblastí výskumu. Zoznam tém konferencie pokrýva vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými vrstvami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa aplikujú pri vývoji nových invenčných priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štruktúrnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti. Sortiment konferencie siaha od fyzikálneho hľadiska základného výskumu na subatomárnej a kvantovej úrovni až po výrobu zariadení postavených na nových fyzikálnych princípoch.
Medzi témy konferencie patrí aj prezentácia zásadne nových zariadení v oblastiach: solárne články, displeje z tekutých kryštálov, vysokoteplotná supravodivosť a senzory. Osobitná pozornosť sa počas podujatia bude venovať hodnoteniu vedecko-technickej kvality mladých vedcov, hlbokému ekologickému významu výroby energie solárnych článkov a výstavám firiem.

The main goal of the conference is to contribute to new knowledge in surface, interface, very-thin films and ultra-thin films science of inorganic and organic materials by the most rapid interactive manner - by direct communication among scientists of corresponding research fields. The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects. The conference range spreads, from physical point of view, from fundamental research done on sub-atomic and quantum level to production of devices built on new physical principles.
The conference topics include also presentation of principially new devices in following fields: solar cells, liquid crystal displays, high-temperature superconductivity, and sensors. During the event, special attention will be given to evaluation of scientific and technical quality of young scientists, to deep ecological meaning of solar cell energy production, and to exhibitions of companies.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVI / Development of the Beskydy Euroregion XVI

Date: 25. 11. 2022
Type of event: Medzinárodná vedecká konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS FPEDAS UNIZA
Contact:
 +421 41 513 3129 / Ing. Anna Paďourová, PhD. KS FPEDAS UNIZA
E-mail: anna.padourova@fpedas.uniza.sk
Web site: https://www.uniza.sk/
Brief description: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok v regióne. Strategické smery digitalizácie ekonomiky a spoločnosti. Podpora a rozvoj digitálnych zručností obyvateľov. Strategické riadenie regiónov s ohľadom na rôzne aspekty rozvoja spoločnosti. Kvality života a trvalo udržateľný rozvoj v znalostnej spoločnosti. Finančné dôsledky epidemiologickej situácie aj so zreteľom na samosprávy. Manažment bezpečnosti v digitálnej ekonomike. Inovácie vzdelávania v súvislosti s digitalizáciou ekonomiky a spoločnosti.

Diagnosis of socio-economic conditions in the region. Strategic directions of digitalisation of the economy and society. Support and development of digital skills of the population. Strategic management of regions with regard to various aspects of society development. Quality of life and sustainable development in the knowledge society. Financial consequences of the epidemiological situation also with regard to local governments. Security management in the digital economy. Educational innovations in connection with the digitalisation of the economy and society.

Profesijný rozvoj s OUP VI / Oxford Professional Development VI

Date: November 2022
Type of event: Seminár
Venue: KAJ FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
Contact:
+421 41 513 6412 / PaedDr. Marta Lacková, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom odborného seminára je prispieť k rozvoju didaktických a osobnostných kompetencií budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.

The aim of the professional seminar is to contribute to the development of didactic and personal competencies of future teachers who study at the Faculty of Humanities of the University of Žilina.

Konferencia CHRONUM 2022

Date: November 2022
Type of event: Konferencia
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: PhDr. Eva Kowalská, DrSc. SAV / Mgr. Eva Augustínová, PhD., KMKD FHV UNIZA / Mgr. Veronika Mažgútová, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
+421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Mažgútová, PhD., KMaKD FHV UNIZA
E-mail: veronika.mazgutova@fhv.uniza.sk
Brief description: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA sa stala riešiteľom APVV projektu Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (CHRONUM). Konferencia, ktorá sa koná v rámci projektu, si dáva za cieľ parciálne zmapovať a poskytnúť chronologický a retrospektívny pohľad na dejiny knižníc na Slovensku. Tým, že vyššie uvedené časové obdobie je veľmi široké, v prvej zo série troch konferencií, sa chceme zamerať na obdobie stredoveku a raný novovek (12. storočie – do roku 1789). Očakávame, že zúčastnení prednášatelia prinesú originálne výsledky výskumov týkajúce sa dejín knižníc na Slovensku a rozšíria znalostný priestor tejto problematiky.

The Department of Mediamatics and Cultural Heritage of the Faculty of Humanities UNIZA has become the researcher of the APVV project "Chronology of Library History from the Beginning to 2020" (CHRONUM). The conference, which takes place within the project, aims to partially map and provide a chronological and retrospective view of the history of libraries in Slovakia. Due to the fact that the above mentioned time period is very wide, in the first of a series of three conbnnnnn ferences, we want to focus on the period of the Middle Ages and early modern times (12th century to 1789). We expect that the participating lecturers will bring original research results concerning the history of libraries in Slovakia and expand the knowledge of this issue.

Význam a metódy vyučovania slovnej zásoby v procese vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka /  The Role and Ways of Vocabulary Instruction in the Process of Teaching and Learning English

Date: November 2022
Type of event: Vedecká prednáška
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Brief description: Slovná zásoba predstavuje v procese vyučovania cudzích jazykov významný faktor. Výučba tohto jazykového systému sa v kontexte komunikatívneho prístupu zásadne odlišuje od spôsobu používaného v rámci gramaticko-prekladovej metódy. V súčasnosti vstupuje do popredia taktiež expanzia informačno-komunikačných technológií, ktoré by mali tento proces uľahčovať.

Vocabulary represents a significant factor in the process of teaching foreign languages. Teaching this language system in the context of communicative approach differs markedly from the ways of vocabulary instruction employed within the grammar-based approaches. In this day and age, it is also the information communication technologies which ought to facilitate the teaching and learning process.

December 2022

Študentská vedecká konferencia MedIN 2022 / Student Scientific Conference MedIN 2022

Date: 14. 12. 2022
Type of event: Konferencia
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., KMKD FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Mažgútová, PhD., KMKD FHV UNIZA
E-mail: veronika.mazgutova@fhv.uniza.sk
Web site: https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/
Brief description: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

The Student Scientific Conference is one of the events that aim to enable students to present the results of their own scientific research work. The purpose of the presentation of student scientific and professional activity through a scientific conference is to strengthen the interconnection of education and research in the field of media and communication studies.

Súčasné aspekty filológie / Present-day aspects of philology

Date: December 2022
Type of event: Vedecký seminár
Venue: FHV UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
Contact:
 +421 41 513 6104 / doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Brief description: Cieľom vedeckého seminára je diseminácia výsledkov vedeckého výskumu členov katedry a pozvaných hostí.

The objective of the seminar is to disseminate the research results of the department staff and invited guests.

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Date: December 2022
Type of event: Výberová prednáška ATLAS Praha
Venue: UNIZA (SR)
Professional guarantors: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF UNIZA
Contact:
 +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGD SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web site: https://svf.uniza.sk/kgd/
Brief description: Prezentácia softvérových možností firmy ATLAS tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je prezentácia softvéru pri spracovaní pozemkových úprav.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is software presentation needed in the proces of landscaping.

Person responsible for the content of the current subpage:  Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2023 University of Žilina
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline