Výberové konanie FPEDAS KS - miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent pre študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky

Pracovisko: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.