Vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor v študijnom odbore 9.2.1 informatika

Pracovisko: Fakulta riadenia a informatiky
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.