UNIZA oslavuje 65 rokov

03072018_rektor-jandacka.jpg

Budúcnosť univerzity spočíva v ľuďoch

Aktuálne na našej alma mater končí 65. akademický rok a vrcholia aktivity spojené so 65. výročím jej založenia. Po čase osláv a bilancovania je potrebné zamyslieť sa aj nad budúcnosťou. V septembri pri slávnostnom otvorení nového akademického roka oceníme prácu našich kolegov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu či rozvoja a riadenia. Dostávame sa tak k základnej myšlienke budúcnosti našej univerzity. A tou sú na prvom mieste ľudia vo všetkých pracovných pozíciách. Sú významnými aktérmi, na ktorých práci, rozhľade i kompetenciách vzdelávanie a výskum stoja.

Veľakrát počúvame o kvalite či nekvalite našich univerzít, o ich technickom vybavení, o výskumnej infraštruktúre alebo o systéme vzdelávania a bádania. Ideové témy ako štvrtá priemyselná revolúcia rezonujú vo verejnom priestore a v tomto kontexte sa rieši aj úloha a poslanie univerzít. Ide o dôležité témy, dokonca výzvy. Je tu však niečo omnoho dôležitejšie - ľudia: zamestnanci a študenti univerzít. Náš pohľad, náš odborný a koncepčný záujem sa nevyhnutne musí dotýkať predovšetkým človeka. Samozrejme v kontexte nových výziev a príležitostí. Domnievam sa, že práve človeka strácame stále viac zo zreteľa. Na univerzitu patria totiž osobnosti, duch bádania, zvedavosť a záujem o budúcnosť. Príklad nás všetkých má stále moc meniť a formovať mladých ľudí. V tomto duchu môžeme napredovať a zároveň prispieť k zveľadeniu našej univerzity. Naša vízia musí postaviť do centra záujmu vzdelaného a morálne vyspelého človeka. Učiteľ, výskumník, študent či projektový manažér – technológie, procesy a infraštruktúra nám majú slúžiť, aby sme mohli zodpovedne pracovať. Aby naša práca či naše štúdium bolo prínosné a hodnotné. Hodnotné v duchu humanizmu, hodnotné pre osobnostný a profesionálny rozvoj človeka a tým aj pre našu spoločnosť.

Konferencie a semináre organizované v roku osláv 65. výročia založenia UNIZA

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Diagnostika podniku, controlling a logistika (apríl – máj 2018)
 • Horizonty železničnej dopravy 2018 (27.- 28.9. 2018)
 • CMDTUR 2018 (september – október 2018)
 • Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018 (10 - 11.10 2018)
 • INAIR 2018 (20. – 21. 11. 2018)
 • MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií (november 2018)
 • Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII (november 2018)

Strojnícka fakulta

 • 23rd International Seminar of Ph.D. students, SEMDOK 2018  (24. – 26. január 2018)

Elektrotechnická fakulta

 • Študentská vedecko-odborná súťaž (ŠVOS)(marec-apríl 2018)
 • 12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018 (21. – 23. mája 2018)
 • Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike (19.-21.jún. 2018)
 • 19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike (9.– 12.september 2018)
 • ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie (október 2018)
 • ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies (18 – 21. júna 2018)
 • Technická myšlienka roka (marec/apríl 2018)

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • 24. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, organizovaná bude  súbežne s konferenciou Mladá veda 2018 (23. - 24.mája 2018)

Ústav celoživotného vzdelávania

 • jUNIvel – Jazyková  univerzitná noc literatúry (5 čítaní literatúry v 5 cudzích jazykoch s hľadaním čísla 65 v prečítaných textoch) (22.marec 2018)
 • Študoval som na žilinskej reálke – budova A v spomienkach (17.apríl 2018)
 • 20 rokov FS Stavbár na UNIZA (22.marec 2018)

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • Forenzná činnosť v cestnej doprave (24. marca 2018)

Generálnym partnerom osláv 65. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

Generálnym partnerom osláv 65. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline je Stredoslovenská energetika

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.