Prorektor pre vedu a výskum

Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

Prorektor pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 5140

e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Prodekani pre vedu a výskum jednotlivých fakúlt

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 3124

e-mail: radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 2058

e-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk

Stavebná fakulta

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 5905

e-mail: jozef.komacka@fstav.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 6604

e-mail: vladimir.mozer@fbi.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 4019

e-mail: michal.kohani@fri.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 6404

e-mail: boris.banary@fhv.uniza.sk

Na koho sa obrátiť

Ing. Helena Vráblová

vedúca Oddelenia pre vedu a výskum

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5141

e-mail: helena.vrablova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.