Prorektor pre vedu a výskum

Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

Prorektor pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 5140

e-mail: pavol.rafajdus@uniza.sk

Prodekani pre vedu a výskum jednotlivých fakúlt

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 3430

e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 2058

e-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk

Stavebná fakulta

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 5663

e-mail: peter.kotes@fstav.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 6604

e-mail: tomas.lovecek@fbi.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

tel.: +421 41 513 4019

e-mail: michal.kohani@fri.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

tel.: +421 41 513 6104

e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Na koho sa obrátiť

Ing. Janka Macurová

vedúca Oddelenia pre vedu a výskum

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.