Konferencie a semináre

Január 2018

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania

Dátum konania: 13.1.2018 - 17.1.2018
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Saalbach/Hinterglem (AUT)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania.

23. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2018

Dátum konania: 24.1.2018 - 26.1.2018
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2607 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2018

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Smrekovica, Ružomberok (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk, blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kld.uniza.sk/konferencie/zvysovanie-2018
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva a transfer technológií a poznatkov.

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

Riadenie cestného hospodárstva

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita V Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
Kontakt: +421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
E-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár zameraný na témy: Správa a riadenie cestného hospodárstva, Diagnostika cestnej siete, Degradačné modely, Životný cyklus vozoviek, Optimalizácia vykonávania opráv a rekonštrukcie, systém hospodárenia s cestnou sieťou, Integrovaný systém ekonomického hodnotenia cestného hospodárstva.

Marec 2018

Forenzná činnosť v cestnej doprave

Dátum konania: 24.3.2018
Druh akcie: Medzinárodná odborná a vedecká konferencia, 2. ročník
Miesto konania: Aula DATALAN (BG2A1), UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6913 / Ing. Ľudmila Macurová, PhD., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, 1.mája č. 32, 010 26 Žilina
E-mail: ludmila.macurova@usi.sk 
Stručný popis: Obsah a program konferencie je zameraný na prelínanie praktických a odborných poznatkov z forenzného a technického výskumu a praxe, ktorý bude dobre využiteľný pri každodennej znaleckej činnosti. Prednášky budú odprezentované poprednými európskymi odborníkmi.
1. Aktualizácia - Novelizácia zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (predpokladaný začiatok platnosti 1.7.2018)
2. Najnovšie trendy v analýze nehôd a oceňovaní vozidiel
3. Využitie dát z riadiacich jednotiek vozidiel
4. Moderné oceňovacie a kalkulačné programy a ich využitie pre znaleckú činnosť
5. Moderné postupy diagnostiky a oceňovania vozidiel
6. Predstavenie a vyhodnotenie crash - testov zrealizovaných v roku 2017 (ÚZVV UNIZA, ÚSI ŽU a zahraničné partnerské organizácie) a možnosti využitia ich výsledkov pri praktickej znaleckej činnosti
7. Možnosti analýzy nárazových rýchlostí pri nehodách s chodcom
8. Nové možnosti posudzovania deformačných energií z poškodenia vozidiel

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie:
Výberová prednáška
Miesto konania: SvF, miestnosť AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
Kontakt: +421 41 513 5550 /  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Zameranie prednášky na prezentáciu nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Technická myšlienka roka

Dátum konania: marec/apríl 2018
Druh akcie:
Súťaž  pre stredoškolských študentov
Miesto konania: Žilina, EF UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Ondrej Hock, PhD., KME, EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1619 /  Ing. Ondrej Hock,PhD., KME, EF UNIZA
E-mail: ondrej.hock@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=720:technická-myšlienka-roka
Stručný popis: Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a priemyselných partnerov 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.
Hlavným mottom súťaže je porovnanie kvality nápadov študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím.
Prihlásenie súťažných projektov sa uskutočňuje formou spracovania projektu v predpísanom formáte. Odborná porota zložená z odborníkov z priemyslu a zamestnancov EF UNIZA vyberie projekty, ktoré sa zúčastnia finálového celoslovenského kola súťaže, organizovaného v priestoroch EF UNIZA.

Apríl 2018

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Dátum konania: 12. 4. - 13. 4. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: FPEDAS, KS, UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3114 / +421 903 306 583 /  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
E-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://diagnostika.uniza.sk
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

XXIV. Medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov SPOLUPRÁCA 2018

Dátum konania: 18. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hradec nad Moravicí (ČR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., doc. Ing. Petr Lichý, PhD., prof. dr.hab.inž. Jan Szajnar, Dr.inž. Katarzyna Major-Gabrysz
Kontakt: +421 41 513 2764, 2757, 2772 / prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, UNIZA
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia

Seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2018

Dátum konania: 19. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Banská Bystrica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF, KŽSTH, Ing. Miroslav Kocák, ŽSR, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku
Kontakt: +421 41 513 5807 /  Ing. Janka Šestáková, PhD., SvF, KŽSTH
E-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kzsth/
Stručný popis: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby železničných tratí a stavieb. Informácie o racionalizácii prác a nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

PRÍLEŽITOSTI BUDÚCNOSTI UŽ DNES 2018

Dátum konania: 26. 4. 2018
Druh akcie:
 Konferencia
Miesto konania: Aula 4 (AF3A4) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2748 /  Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: miroslav.fusko@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o nové informácie z oblasti nových trendov, Industry 4.0 či pracovných príležitostí.

Sociálne aspekty súčasnej britskej a americkej literatúry

Dátum konania: apríl 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti britskej a americkej histórie, kultúry a literatúry.

Máj 2018

12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018

Dátum konania: 21. 5. - 23. 5. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel GALANT, Mikulov (ČR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., EF UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je dvanásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žilina každé dva roky.
Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:
TPC1 Informačné a komunikačné technológie a služby
TPC2 Výkonová elektronika a autotronika
TPC3 Výkonové elektronické systémy
TPC4 Riadiace a informačné systémy v doprave a v priemysle
TPC5 Trendy v teoretickej, aplikovanej elektrotechnike a biomedicínskom inžinierstve
TPC6 Materiály a technológie pre elektrotechniku
TPC7 Robotika a kybernetika
TPC8 Mechatronika
TPC9 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT

XV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MLADÁ VEDA 2018 - Veda a krízové situácie

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6604 /  doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: vladimir.mozer@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti v oblastiach krízového manažmentu, bezpečnostného manažmentu, požiarnej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry.

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6748 / fax: + 421 41 513 6620 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: crisis@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.fbi.uniza.sk/kkm/
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

Jún 2018

ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies

Dátum konania: 18. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2300, 2234 / prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, EF UNIZA
E-mail: dusan.pudis@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/index.php
Stručný popis: 6. medzinárodná konferencia Pokroky v elektronických a fotonických technológiách ADEPT 2018 je zameraná na posledné výsledky výskumu a vývoja v oblastiach nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro-/nano elektroniku, senzoriku a fotoniku.

Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike

Dátum konania: 19. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Boboty, Vrátna dolina (SR)
Odborní garanti: Ing. Martin Brandt, PhD., prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA – partner konferencie
Kontakt: +421 907 566 031 / Ing. Martin Brandt, PhD., KMAE, EF UNIZA
E-mail: martin.brandt@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.demisee.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika, meracie metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, nové materiály a technológie pre elektrické stroje a zariadenia, dielektrické vlastnosti izolačných systémov pevných, kvapalných a kompozitných materiálov, diagnostika VN káblov, káblových izolačných systémov a káblových súborov.

Nekonvenčné technológie 2018

Dátum konania: 21. 6. - 22. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko ZUBEREC, (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2764, 2757, +421 910 280 573 / doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.opensoft.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií,  fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií,  mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

InvEnt 2018

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

Slovenskí vzdelanci a svet (1500-1800)

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: ++421 41 513 6300 / Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na predstavenie slovenských vzdelancov 16.-18. Storočia v kontexte ich pôsobenia v stredoeurópskom, európskom svetovom priestore a ich vklad do kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Júl 2018

OSSConf 2018 - Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach

Dátum konania: 2. 7. - 4. 7. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: FRI UNIZA, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Kontakt: +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: ales.kozubik@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ossconf.soit.sk/
Stručný popis: Tohtoročný OSSConf je už desiatou, ale na Slovensku stále jedinou, samostatnou konferenciou, ktorá je venovaná slobodnému a otvorenému softvéru a jeho využitiu vo vzdelávaní, vede, ale aj v ostatných oblastiach, kde sa využívajú informačné technológie. Tradičnými sekciami konferencie sú LaTeX a jeho priatelia, Otvorené GIS, OSS vo vede a vzdelávaní, Open Hardware. V tomto ročníku plánujeme otvoriť samostatnú sekciu pre jazyk Python a v spolupráci OZ Wikimedia Sk aj wiki sekciu.

August 2018

September 2018

Svetové sympózium o vedách o Zemi - WMESS 2018

Dátum konania: 3. 9. - 7. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Praha, hotel Duo, Teplická 492, Praha 9 (ČR)
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5755, +421 917 925 044 / doc. Ing. Marián Drusa, PhD., KGt, SvF UNIZA
E-mail: drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://mess-earth.org/
Stručný popis: Už v poradí 4. ročník medzinárodného sympózia poriadeného zástupcami troch univerzít a medzinárodných inštitúcií z oblasti geológie, hydrogeológie, geotechniky a príbuzných odborov sa uskutoční v Prahe, ČR. Hlavným poslaním "Svetového sympózia o vedách o Zemi - WMESS" bude prispieť k multidisciplinárnym štúdiám súvisiacim s atmosférou, biosférou, hydrosférou, litosférou a pedosférou Zeme a interakciou ľudí s nimi.

19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike

Dátum konania: 9. 9. - 12. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2144 / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA / +421 41 513 2100 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA 
E-mail: mariana.benova@fel.uniza.sk / ladislav.janousek@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://cpee2018.uniza.sk
Stručný popis: 19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike je zameraná na vývoj moderných prostriedkov pre analýzy a návrhy komplexných elektrických a neelektrických systémov, vývoj efektívnych prístupov a metód spracovania signálov, analýzy a návrhy elektrických a elektronických obvodov a elektromagnetických polí.

59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov

Dátum konania: 11. 9. - 14. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Wellness hotel Chopok, Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2903 / doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, SjF UNIZA 
E-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.icmd2018.sk
Stručný popis: 59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov je zameraná na problematiku v odbore  konštruovanie častí a mechanizmy strojov, tribológiu, hydraulické mechanizmy, analýzy, moderné materiály a technológie, optimalizácie konštrukcií, inovácie, experimentálne merania, nanotechnológie, bioniku a ďalšie súvisiace témy.

Horizonty železničnej dopravy 2018

Dátum konania: 27. 9. - 28. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: SIP ŽSR Strečno (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3430 / doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

50 rokov KPI – výročná konferencia

Dátum konania: 6. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Holiday Inn - Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA 
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia katedry, na ktorej sa zúčastnia všetci tí, ktorí sa podieľali na vytváraní priemyselného inžinierstva nie len na Slovensku.

43. konferencia o oceľových konštrukciách

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Terchová-Vrátna (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5650 / prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SjF UNIZA 
E-mail: jan.bujnak@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia a diskusia o najnovších poznatkoch a výsledkoch v oblasti teórie, skutočného pôsobenia, návrhu, realizácie a rekonštrukcie nosných konštrukcií, vrátane problémov technológie, montáže a protipožiarnej ochrany. Príklady realizovaných konštrukcií doma i v zahraničí.

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZNALECKÉHO DOKAZOVANIA

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita, Bratislava (SR)
Odborní garanti: Ing. Iveta Sedláková PhD., KE, FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD., Ekonomická univerzita, BA
Kontakt: +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA 
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov ekonomických znaleckých odborov. Ide o nepretržitú spoluprácu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline, kde sú prezentované aktuálne témy ekonomickej znaleckej oblasti pre súdy a iné orgány verejnej moci aj s dôrazom na metodiku ohodnocovania podnikov.

Október 2018

CMDTUR2018

Dátum konania: 4. 10. - 5. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3518 / Ing. Ľubomír Černický, PhD., KCMD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://cmdtur.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie. Hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a technickými, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú trvalo udržateľný vývoj tejto formy mobility.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018

Dátum konania: 10. 10. - 11. 10. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: +421 908 934 702 / Ing. Juraj Cúg, PhD., KE, FPEDAS UNIZA
E-mail: juraj.cug@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ke.uniza.sk/konferencia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Vedecko-odborná  konferencia
Miesto konania: Horský Hotel Mních, Bobrovec (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr: Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1749 / Ing. Pavel Šimon, PhD., Inštitút Aurela Stodolu, EF UNIZA
E-mail: simon@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia:  http://www.lm.uniza.sk/~aler
Stručný popis: Cieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

Záplava mediálnej pakultúry

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6397 / doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: anton.laucek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Deštruktívny vplyv mediálnych formátov produkovaných privátnymi televíznymi masmédiami – plytkosť, primitivizmus, vulgarizácia, devastujúci účinok najmä na mladú generáciu. „Realityšou“ a nekonečné seriály, ktorých hlavnou úlohou je ohlupovať a odpútavať pozornosť diváka od reality a vážnych spoločenských problémov. Valcujúca presila priemernosti a podpriemernosti. Absencia umenia, ktoré človeka poľudšťuje, vracia k podstate a robí ho lepším.

November 2018

Zváranie

Dátum konania: 7. 11. - 9. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: hotel SOREA Urán, Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2768 / doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kti.uniza.sk/
Stručný popis: Medzinárodná konferencie ZVARANIE je najväčšie odborné fórum pre zváračov na Slovensku a zároveň aj najstaršej medzinárodná konferencia s tematikou zvárania v Európe. Prednášky sú rozdelené do viacerých odborných sekcii podľa zamerania, ako napr. zvariteľnosť kovových materiálov; progresívne metódy zvárania, rezania a súvisiace procesy; zváracie zariadenia a prípravky, základné a prídavné materiály, NDT  vo zváraní. Hlavným organizátorom konferencie je Slovenská zváračská spoločnosť, Strojnícka fakulta je v úlohe odborného garanta konferencie.

GIS Day

Dátum konania: 14. 11. 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: FRI UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 4053 / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk
Stručný popis: GIS Day je tradičné podujatie zamerané na propagáciu geografických informačných systémov a ich využitiu vo vzdelávaní, vede i výskume. GIS sú významným nástrojom pre podporu rozhodovania, najmä v oblasti dopravného plánovania a ochrany životného prostredia. V širšom zmysle patria do GIS aj diaľkový prieskum zeme, spracovanie snímkov (z vesmírnych družíc alebo dronov) a vytváranie 3D modelov zemského povrchu.

INAIR 2018

Dátum konania: 20. 11. - 21. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hainburg (AT)
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD, FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.inair.uniza.sk/
Stručný popis: 7. medzinárodná letecká konferencia INAIR 2018 - predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KS, FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3108 / +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.marvi.sk/
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Doprava, zdraví a životní prostředí

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Brno (ČR)
Odborní garanti: Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5900 / doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
E-mail: daniela.durcanska@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Ôsmy ročník česko-slovenskej konferencie Doprava, zdraví a životní prostředí. Cieľom tohto ročníka je priniesť nové informácie a poznatky z oblasti udržateľnej mobility a jej plánovania vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu.

GISday 2018

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, doc. Ing. Peter Márton, PhD., Ing. Filip Škultéty, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

December 2018

Študentská vedecká konferencia MedIN 2018

Dátum konania: december 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií.

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 2018

Dátum konania: 4. 12. - 5. 12. 2018
Druh akcie: 5. medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Žilina, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Müllerová, PhD., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., prof. Ing. Ladislav Hofreiter, Sc., prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6754 / Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD., KPI, FBI UNIZA
E-mail: miroslava.vandlickova@fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je oboznámiť domácich a zahraničných účastníkov s výsledkami vedeckých úloh, s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných služieb. Ďalším cieľom je sprostredkovanie výmeny informácií, skúseností a nadviazanie nových kontaktov medzi príslušníkmi HaZZ, zamestnancami škôl, záchranných služieb a ostatnými odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti ochrany pred požiarmi a v príbuzných oboroch na Slovensku i v zahraničí.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.