Informácia o možnosti štúdia pre akademický rok 2020/2021 RU

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 


Bakalárske študijné programy SK | EN

 • cestná doprava
 • železničná doprava
 • letecká doprava
 • profesionálny pilot
 • vodná doprava
 • poštové technológie a služby
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Inžinierske študijné programy SK | EN
 • cestná doprava
 • železničná doprava
 • letecká doprava
 • technológia údržby lietadiel*
 • vodná doprava
 • poštové inžinierstvo
 • zasielateľstvo a logistika
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Doktorandské študijné programy SK | EN
 • dopravná technika a technológia*
 • poštové technológie*
 • dopravné služby*
 • ekonomika a manažment podniku*
 • ekonomika dopravy, spojov a služieb*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStrojnícka fakulta 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • počítačové konštruovanie a simulácie
 • strojárske technológie
 • energetická a environmentálna technika
 • priemyselné inžinierstvo
 • vozidlá a motory
 • materiály a technológie v automobilovej výrobe
 • strojárstvo

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • obrábanie a ložisková výroba*
 • počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • konštrukcia strojov a zariadení*
 • priemyselné inžinierstvo*
 • technika prostredia*
 • údržba dopravných prostriedkov*
 • vozidlá a motory*
 • strojárstvo

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • časti a mechanizmy strojov*
 • počítačové modelovanie a mechanika strojov*
 • energetické stroje a zariadenia*
 • koľajové vozidlá*
 • priemyselné inžinierstvo*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuFakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • automatizácia
 • autotronika
 • biomedicínske inžinierstvo
 • digitálne technológie (len na DP Liptovský Mikuláš)
 • elektrotechnika
 • multimediálne technológie
 • telekomunikácie

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • aplikovaná telematika
 • biomedicínske inžinierstvo
 • elektroenergetika
 • elektrické pohony
 • fotonika
 • riadenie procesov
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
 • multimediálne inžinierstvo
 • výkonové elektronické systémy

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • elektroenergetika*
 • elektrotechnológie a materiály*
 • riadenie procesov*
 • silnoprúdová elektrotechnika*
 • telekomunikácie*
 • teoretická elektrotechnika*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStavebná fakulta

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo*
 • civil engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • nosné konštrukcie budov
 • pozemné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Civil Engineering Structures – v anglickom jazyku
 • plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • technológia a manažment stavieb
 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • aplikovaná mechanika
 • technológia a manažment stavieb

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 
 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment*
 • krízový manažment*
 • záchranné služby*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 


Fakulta riadenia a informatiky

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • informatika*
 • informatika a riadenie*
 • manažment
 • počítačové inžinierstvo*

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • informačné systémy*
 • biomedicínska informatika*
 • inteligentné informačné systémy*
 • aplikované sieťové inžinierstvo*
 • informačný manažment
 • počítačové inžinierstvo*

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • aplikovaná informatika*
 • inteligentné informačné systémy*
 • manažment*

* študijný program vyučovaný v slovenskom alebo anglickom jazyku

 


Fakulta humanitných vied 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • sociálna pedagogika
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu

Magisterské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • sociálna pedagogika
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo


Celouniverzitné študijné programy
 
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

Bakalársky študijný program SK | EN
 • stráž prírody*

Magisterský študijný program SK | EN

 • alpínska a vysokohorská ekológia*

* študijný program v slovenskom alebo anglickom jazykuÚstav znaleckého výskumu a vzdelávania 

Doktorandský študijný program SK | EN

 • súdne inžinierstvo

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.