Výberové konanie FHV KMKD - pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore 1x knižnično-informačné štúdiá alebo masmediálne štúdiá alebo teória a dejiny žurnalistiky / 1x aplikovaná informatika alebo informačné systémy

Pracovisko: Fakulta humanitných vied
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu