Výberové konanie FHV KMKD - 2 pracovné miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania knižnično-informačné štúdiá, mediálne a komunikačné štúdiá, teória a dejiny žurnalistiky, masmediálne štúdiá

Pracovisko: Fakulta humanitných vied
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu