Dlhoročný zamestnanec UNIZA získal významné ocenenie Slovenskej leteckej agentúry

25. augusta 2017 sa konal slávnostný galavečer udeľovania cien ZLATÉ KRÍDLA, Národnej ceny letectva Slovenskej republiky, v predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest. V poradí štvrtý ročník udeľovania ocenení v tejto prestížnej ankete vzdal poctu pilotom, technikom, vedcom, výskumníkom, pedagogickým pracovníkom, tvorcom lietadiel, inštruktorom, projektom či inštitúciám slovenského letectva. V kategórii Veda /Výskum /Vzdelávanie si cenu prebral bývalý zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), doc. Ing. Libor Palička, CSc. Stal sa tak už tretím oceneným z Katedry leteckej dopravy UNIZA.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra a jej hlavnou myšlienkou ankety prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o týchto oblastiach. Odborná porota rozhoduje o udelení ocenení v kategóriách: Civilné letectvo SR, Letectvo silových zložiek SR, Veda/Výskum/Vzdelávanie a Športové letectvo SR majú možnosť rozhodovať leteckí priaznivci online hlasovaním na webovej stránke www.zlatekridla.sk.

Prof. Ing. Andrej Novák, PhD., vedúci Katedry leteckej dopravy: „Oceňujem prácu doc. Ing. Libor Paličku, CSc., ktorý ako vedúci katedry v náročnom období po rozdelení Československa zásadne zreformoval ponúkané študijné programy tak, aby vyhovovali požiadavkám Európskej únie na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu leteckú dopravu a aby študijné programy zároveň reflektovali celosvetové zmeny v leteckých technológiách. Toto ocenenie patrí aj zamestnancom, ktorý pracovali pod jeho vedením a zároveň ďalším kolegom na univerzite, bez ktorých podpory by letecká doprava nebola súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.“

Doc. Ing. Libor Palička, PhD. patril k prvým absolventom Katedry prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy v Žiline. Po absolvovaní štúdia začal pracovať na katedre ako odborný asistent, neskôr ako docent a vedúci katedry. Pod jeho vedením sa v náročnom období po rozdelení Československa zreformovali ponúkané študijné programy tak, aby vyhovovali požiadavkám Európskej únie na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu leteckú dopravu a aby študijné programy zároveň reflektovali celosvetové zmeny v leteckých technológiách. Vo svojom pedagogickom pôsobení na katedre sa vyznačoval láskavosťou, porozumením a pochopením pre mladého človeka, ale najmä nadšením pre rozvoj leteckej dopravy, ktoré vštepoval svojim študentom. Dbal na to, aby sa študijné programy katedry obohacovali o predmety, ktoré pripravia absolventov – odborníkov na leteckú dopravu aj z hľadiska tzv. mäkkých zručností. Ako expert na leteckú dopravu pôsobil vo viacerých odborných medzinárodných a domácich tímoch. Svojou výskumnou činnosťou prispel k potrebným zmenám, v dôsledku ktorých sa civilné letectvo v Slovenskej republike z hľadiska inštitucionálneho, ako aj z hľadiska predpisovej základne pripravilo na plnohodnotný vstup do Európskej únie.

„Som veľmi potešený, že som toto ocenenie získal a zaradil sa tak medzi ostatných doposiaľ ocenených Slovenskou leteckou agentúrou. Letectvo sa stalo mojím celoživotným poslaním a som rád, že som svojím pôsobením prispel k výchove leteckých odborníkov,“ vyjadril sa k svojmu oceneniu doc. Ing. Libor Palička, CSc.

V minulosti získali ocenenie Zlaté krídla dvaja zamestnanci Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA. Za rok 2013 bol ocenený v kategórii Civilné letectvo prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., významný odborník a špičkový pedagóg v oblasti leteckej navigácie a letectva. O rok neskôr bol in memoriam ocenený prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc., v kategórii Veda/Výskum/Vzdelávanie, ktorý bol výraznou osobnosťou Česko-Slovenska a Slovenska, ktorá sa zaslúžila o rozvoj letectva v rôznych sférach.


Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu