Časopis Schody – nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov

Jedným z ukazovateľov kultúrnej vyspelosti každej krajiny je úroveň života starších osôb a znevýhodnených skupín obyvateľstva v nej. Aby aj seniori mali príležitosť aktívne prispieť k zlepšovaniu svojho statusu v spoločnosti, je potrebné venovať sa vzdelávaniu v oblasti ich mediálnej gramotnosti. Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V) preto už ôsmy rok vydáva seniorský časopis Schody, v ktorom prispievatelia z radov študentov U3V a seniorskej verejnosti dostávajú priestor na sebarealizáciu a vyjadrenie. Dve vydania časopisu Schody za rok 2017 sú spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Už názov časopisu naznačuje, že jeho cieľom je motivovať:

Schody = Snaha + Chuť + Odvaha + Dôvtip + Yes!

Je výnimočný svojím zameraním a prostriedkami, pretože seniori v ňom oslovujú seniorov. Jazykom zrozumiteľným tejto vekovej kategórii. Píšu o svojich životných skúsenostiach, nadobudnutých vedomostiach, delia sa o svoje úspechy i sklamania. Časopis dáva priestor pre tvorivosť a múdrosť, ktorú seniorský vek prináša. Pridanou hodnotou je aj fakt, že tento časopis je jediný svojho druhu medzi existujúcimi univerzitami tretieho veku na Slovensku. Vychádza 2 x ročne, je evidovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a má svoju ISSN identifikáciu. Medzi študentov U3V, partnerov U3V a ostatné U3V na Slovensku je distribuovaný zdarma.

V roku 2017 sú vďaka projektu U3V s názvom: Časopis Schody – nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov, obidve vydania časopisu spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Práca na príprave a vydaní časopisu je dobrovoľnícka. Benefitom pre členov redakčnej rady a prispievateľov počas roka 2017 je interné vzdelávanie zvyšujúce mediálnu a informačnú gramotnosť seniorov. Inovácie v grafike a novinka v podobe ilustrácií k článkom sú jednoznačným ukazovateľom zvyšovania kvality časopisu.

Tematické zameranie septembrového vydania časopisu č. 14 bude o medziľudských vzťahoch a komunikácií v konzumnej spoločnosti, čo je oblasť veľmi diskutovaná naprieč celému vekovému spektru v našej spoločnosti. Dúfame, že príspevky v časopise nahliadnu hlbšie do tejto problematiky z pohľadu skúseného seniora a pomôžu nachádzať pozitívne riešenia.

Všetky doterajšie vydania časopisu si záujemca môže pozrieť na www.ucv.uniza.sk v sekcii U3V v záložke časopis Schody.

Ing. Jana Sňahničanová

koordinátorka Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu