V Žiline otvoria unikátne pracoviská pre transfer technológií do praxe. Aplikovaný výskum smerujú k inteligentnej doprave, energetike aj progresívnym materiálom.

Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum sú unikátne pracoviská výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline.  Ich spoločným menovateľom je transfer poznania a technológií z akademického prostredia do praxe. Stanú sa regionálnymi centrami aplikovaného výskumu v oblastiach inteligentných riešení v doprave, priemysle, strojárstve, energetike, vrátane uplatnenia progresívnych materiálov a technológií s využitím informačno-komunikačných systémov.

Univerzitný vedecký park

Cieľom unikátneho výskumného pracoviska, ktoré využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do reálneho života s dlhodobou udržateľnosťou. Má ambíciu pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu. „Otvorenie Univerzitného vedeckého parku je zavŕšením úsilia veľkého množstva ľudí pôsobiacich v tradičných oblastiach výskumu na Žilinskej univerzite.  Vytvorené špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zásadným spôsobom zvýšilo konkurencieschopnosť našej univerzity v medzinárodnom vedeckom priestore.  Aktuálna situácia dovoľuje nám,  našim tradičným partnerom a tiež novým partnerom orientovať sa na výskumné aktivity plne porovnateľné s najlepšími pracoviskami v Európe a vo svete,“ uviedol riaditeľ Univerzitného vedeckého parku doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 

Nosné témy projektu

Výskum v rámci Univerzitného vedeckého parku sa bude orientovať najmä na:

 • Dopravné systémy – bezpečnosť cestnej premávky, efektívnosť dopravy, Smart Cities,..
 • Výrobné systémy – inteligentný produkt, plánovanie a riadenie produkcie,...
 • Vývoj nových materiálov a technológií – biomedicínske inžinierstvo, nekonvenčné pohony,...
 • Oblasť informačných a komunikačných technológií -  spracovanie audiovizuálnej informácie,... 

 

Taktiež poskytuje priestor pre nové výskumné nápady najmä pre mladých vedcov.

Projekt zahŕňa aj 15 špičkových laboratórií, zameraných napríklad na:

 • technológie pre výskum a vývoj riadiacich systémov pre inteligentné parkoviská
 • inteligentné textílie a odevy na monitorovanie vitálnych funkcií človeka
 • laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave

 

Fakty a čísla

 • 2 budovy: celková rozloha takmer 5 300 m2 (podlahová plocha cca. 3550 m2)
 • 4 výskumné oblasti: inteligentné dopravné systémy, inteligentné výrobné systémy, pokrokové materiály a technológie, informačno-komunikačné technológie
 • 15 špičkových výskumných laboratórií
 • 1 projektový partner
 • 5 uzavretých medzinárodných zmlúv
 • 1 získaný medzinárodný projekt ERA Chair
 • 120 novovytvorených pracovných miest v oblasti výskumu a inovácií
 • Celkové výdavky projektu: 44 161 344,21 EUR

 

Výskumné centrum

Poslaním unikátneho pracoviska výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline je v spolupráci s partnerom projektu, Výskumným ústavom dopravným a.s., pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity. Synergický efekt využije a zvýši výskumný potenciál Žilinskej univerzity. Primárnym cieľom výskumného centra je vytvorenie prostredia, ktoré podporuje akceleráciu, integráciu, ale najmä implementáciu a komercializáciu výsledkov inovačných a výskumných aktivít univerzitných pracovísk. Prispeje tak k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky na regionálnej a národnej úrovni, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov typu spinn-off, tvorbe nových pracovných miest vo výskume a vývoji predovšetkým pre mladých výskumníkov a postdoktorandov. Výskumné centrum riešilo od svojho vzniku v roku 2013 viacero aktivít. Podieľalo sa na rekonštrukcii unikátneho železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou, iniciovalo pravidelné stretnutia zástupcov slovenských vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku v rámci konferencie Research Forum, zapojilo sa do súťaže Startupawards 2014, kde s projektom „Zemného akumulátora tepla“ zvíťazilo v kategórii „Science“.

Výskumné smery

Hlavnými výskumnými oblasťami, na ktoré sa výskumné centrum zameriava sú tie, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo úspešne etablovaná, t.z. doprava, s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo, inteligentné systémy, ale aj na obnoviteľné zdroje energií.

Aktivity Výskumného centra tak smerujú do 3 hlavných smerov:

 

 „Okrem nosných vedeckých cieľov projektu sledujeme aj partikulárne ciele – mladým špičkovým pracovníkom vedy a výskumu zabezpečíme priestor, v ktorom môžu počas postdoktorandského pôsobenia realizovať výskumné a vývojové myšlienky a pretaviť ich do aplikovanej podoby v technickej praxi. Našou ambíciou je prinášať inovácie do priemyselného aj bežného života. Chceme realizovať ‚Výskum pre ľudí‘,“ priblížil riaditeľ Výskumného centra doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Samotná budova výskumného centra má viacero špecifík. „Ide o výskumnú inteligentnú budovu v najvyšších energetických štandardoch so zameraním na vývoj a inovácie nových metód riadenia inteligentných budov, efektívneho využívania energie z bežných zdrojov ako aj obnoviteľných zdrojov,“ doplnil Branislav Hadzima.

Vznik Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline je priamo spätý s pridelením výskumného grantu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

Fakty a čísla

 • 1 budova: celková rozloha takmer 2 700 m2
 • 3 výskumné oblasti: výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry, výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu dopravných prostriedkov, výskum a vývoj v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií
 • 14 špičkových výskumných laboratórií
 • viac ako 100 nových prístrojov a technických zariadení
 • 1 projektový partner
 • 5 uzavretých rámcových zmlúv o spolupráci so subjektmi z praxe
 • 1 víťaz súťaže Startupawards 2014
 • 5 predložených úžitkových a priemyselných vzorov
 • Celkové výdavky projektu: 25 760 494,64 Eur

 

 

 Katarína Géčová

 Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu