ŽSR a Žilinská univerzita prepojili teóriu a prax vzájomnou spoluprácou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) uzavreli  rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil 10. decembra 2015 o 10.00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Obidve strany pristúpili k uzavretiu zmluvy v záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti. Cieľom je uplatniť najmodernejšie poznatky vedy a vzdelávania v podmienkach ŽSR. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe v oblasti vzdelávania so zámerom prepojenia teórie s praxou. Súčasťou tohto procesu bude aj spolupráca  pri realizovaní odborných aktivít študentov a zamestnancov UNIZA v odboroch korešpondujúcich s činnosťami vykonávanými na ŽSR. Na základe uzatvorenej zmluvy sa skvalitní vzdelávanie študentov univerzity, ale aj odborná príprava zamestnancov ŽSR. Vzájomná spolupráca je zameraná tak na študentov počas štúdia a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline i  ŽSR. Železnice SR poskytnú študentom odbornú prax, či exkurzie, a tiež odborné stáže pre zamestnancov UNIZA v príslušných organizačných zložkách ŽSR.

UNIZA:

Železnice Slovenskej republiky sú dlhoročným významným partnerom UNIZA.  Je to dané aj historicky. Samotný názov našej vzdelávacej inštitúcie – Vysoká škola dopravná a neskôr Vysoká škola dopravy a spojov, niesol v sebe hlavný atribút jej zamerania na dopravu, vrátane železničnej.  Prevádzková i technická zložitosť procesov na ŽSR sú významným priestorom pre transfer poznania z akademického prostredia do praxe. Špeciálnu pozornosť chceme venovať aj riešeniu krízových javov v doprave a konceptu smart cities.

ŽSR:

Žilinská univerzita, už z historického pôsobenia, je pre ŽSR partnerom zameraným svojim vzdelávacím aj výskumným procesom na problematiku dopravy. Sem smeruje aj  spolupráca ŽSR a UNIZA. Univerzita poskytuje priestor aj pre vzdelávanie zamestnancov   ŽSR pri získavaní odbornej spôsobilosti pre výkon práce. Odborníci z praxe sa podieľajú aj na pedagogickej činnosti formou prednášok a v skúšobných komisiách.

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu