Žilinská detská univerzita privíta detských študentov už deviatykrát

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity nadväzuje na svoju viacročnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl už v poradí jej deviatym ročníkom.

Hlavnou motiváciou a základnou úlohou kolektívu pedagogických pracovníkov Elektrotechnickej fakulty, Fakulty špeciálneho inžinierstva, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckej fakulty, Fakulty humanitných vied a Ústavu informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline pri organizovaní 9. ročníka Žilinskej detskej univerzity (ŽDU) je upriamiť pozornosť detí školského veku na technické a prírodné vedy, odstrániť dlhotrvajúci rešpekt pred predmetmi ako sú matematika, fyzika, prírodoveda a pod., a následne im priblížiť význam vedomostí a znalostí z týchto predmetov pre výskum a využitie jeho výsledkov v každodennom živote.

 

Učenie s pocitom radosti

„Mladých ľudí je potrebné učiť myslieť a nie iba osvojiť si už existujúce poznatky. Je potrebné redukovať množstvo encyklopedických vedomostí a zdôrazniť potrebu hĺbky poznania a najmä tvorivého myslenia a to podľa možnosti hravým spôsobom, s pocitom radosti, bez obáv a strachu z prípadného negatívneho hodnotenia učiteľa“ uvádza doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD. prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU). Elektrotechnická fakulta ŽU každoročne organizovala „Detskú univerzitu EF“ od roku 2005. V jej organizovaní pokračuje aj v roku 2013. Nadväzujúc na pozitívny ohlas tejto akcie rozširuje možnosť účasti väčšieho počtu detí zo Žilinského regiónu.

 

Bakalárikovia a inžinierikovia

Žilinská detská univerzita sa bude konať v dňoch 8. až 12. 7. 2013 v priestoroch EF ŽU Žilina na Veľkom diele. Určená je 8 až 12 - ročným deťom. Je rozdelená do dvoch stupňov: tým prvým je študijný program „Bakalárik“ pre žiakov s ukončeným 2. a 3. ročníkom základných škôl, (predbežný počet účastníkov – 65) ktorí po jeho absolvovaní môžu nasledujúci rok pokračovať v študijnom programe „Inžinierik“. Študijný program „Inžinierik“ je určený pre žiakov 3. – 5. ročníka ZŠ – v súčasnosti je počet prihlásených účastníkov 58. Žilinská detská univerzita je postavená na popularizácii výsledkov vedy a techniky prostredníctvom prednášok a  praktických cvičení, ktoré sú sústredené do jedného týždňa v čase letných prázdnin. Deti sú rozdelené do študijných skupín. Samotné „štúdium“ tvorí ucelený komplex prednášok a názorných cvičení univerzitných pedagógov a výskumníkov. Témy prednášok sú zamerané na oblasť fyziky, matematiky, elektrotechniky, strojárstva, financií, požiarnej ochrany a pod. a zároveň sú prispôsobené veku a záujmom detí.

 

Zoznam tém súčasne ponúkaných prednášok a cvičení pre študijný program bakalárik:

Prednášky:                                                      Cvičenia:

 • Ako sa kreslia čísla Ako sa riadi vlak
 • Mestá v tvare hviezdice O slnečných kolektoroch
 • Ako sa riadi vlak Ako dlho brzdí auto
 • Naučme sa kombinovať Ako funguje počítač
 • Ako sa veci hýbu Zvuk a ultrazvuk
 • Ako sa hýbu vlny Ako svietia polovodiče
 • Ako veci vidíme Vyrobme si zmrzlinu bez chladničky     
 • Ako svietia polovodiče Ako chrániť ľudský život
 • Ako môžeme zviditeľniť teplotu Nahrajme si a spracujme zvuk
 • O vesmíre, hviezdach a Zemi
 • Prečo správy šifrujeme
 • Ako vyzerá ľudské telo zvnútra
 • Ergonómia – slovo, ktoré (ne)poznáme
 • Video most s DU Prešov a ako funguje internet
 • Najlepší vedec a výskumník je príroda

 

 

Zoznam tém súčasne ponúkaných prednášok a cvičení pre študijný program inžinierik:

Prednášky:                                                      Cvičenia:

 • Od morzeovky po webové stránky Tvorba webových stránok
 • Cesta človeka na Mesiac Ako sa robí film
 • Čarovný svet chémie Čarovný svet chémie
 • Ako vidieť neviditeľné Čarovný svet kovov a zliatin
 • Čo je to geológia Návšteva letiska
 • Ako mobil nájde Miška Hasenie horiacej kvapaliny v nádrži
 • Odhaľme tajomstvo kryptografie V krajine vĺn
 • Ako predísť požiaru a zabrániť škodám
 • Ako súvisia magnety s elektrinou
 • Ako sa robí farebné svetlo
 • Záchranár potrebuje odvahu a vzdelanie
 • Prečo padajú hviezdy
 • Vyrobme si raketu
 • Ako funguje zabezpečenie objektov

 

Cvičenia, prednášky, návšteva letiska aj radnice

Celkom je plánovaných 15 prednášok pre bakalárikov a 14 prednášok pre inžinierikov, ktoré budú doplnené praktickými ukážkami a cvičeniami v laboratóriách univerzity. Pripravených je 9 názorných praktických cvičení pre bakalárikov a taktiež 7 pre inžinierikov. Priestor bude aj na doplňujúce otázky, aby si deti mohli vytvoriť dokonalú predstavu o prednášanej problematike. Pre deti je zabezpečené stretnutie s primátorom mesta Žilina a taktiež i zaujímavá exkurzia na Letisku Žilina. Pre inžinierikov sú pripravené teoretické i praktické témy „diplomových prác“, pričom po obhajobe diplomových prác budú najlepšie vypracované témy vyhodnotené a riešiteľom budú odovzdané zaujímavé ceny. Z množstva tém vyberáme napr.:

1)      Popísať (pozorovať, nakresliť, odfotografovať) odraz vĺn na povrchu kvapalín od pevnej prekážky.

2)      Ako závisí nadľahčovanie telieska v kvapaline (vode) od hĺbky ponoru

3)      Vlastnosti zobrazenia tieňom a malým kruhovým otvorom.

4)      Analýza čistých a nepremokavých prírodných materiálov.

5)      Analýza pohybu semiačok stromov a rastlín.

6)      Prírodné zdroje pre rôzne tvary spojovacích materiálov.

7)      Dobrodružstvo kuchynskej soli (stanovenie množstva soli v zmesi piesok – soľ).

8)      Aké chemické prvky obsahuje vaječný bielok?

9)      Čo sa deje so vzduchom v striekačke, keď ju stláčame?

10)    Ako súvisí doba svietenia žiarovky s vlastnosťami kondenzátora?

11)    Aké farby možno nájsť v svetle sodíkovej výbojky?

12)    Prečo je lepšie variť vodu v hrnci s pokrievkou?

13)    Prečo sa na povrchu vody môžu udržať aj ťažké predmety.

14)    Ako ďaleko je búrka?

15)    Sledovanie vplyvu teploty na rýchlosť chemickej reakcie.

16)    Bieliace účinky pracích práškov.

17)    Vplyv pracích práškov na povrchové napätie vody.

18)    Vplyv tvrdosti vody na prací účinok mydla.

19)    Ako graficky znázorniť násobenie.

20)    Vysvetliť, prečo sa ponorená ponorka môže vynoriť a ponorená loď nie.

21)    Nakreslite ako vyzerá Zem z Mesiaca v rôznych časoch.

22)    Koľko je „chiliadatretiehostupňa“   mínus „chiliadadruhéhostupňna“? (odporúčaná literatúra „Žilinská detská univerzita“, časť „Ako sa veci počítajú“)

23)    Aké sú protipožiarne zariadenia v budovách a čo dokáže hasičská technika.

24)    Aké účinky vznikajú pri požiari, ako vplývajú na človeka a aké sú možnosti záchrany ľudí pri požiari.

25)    Ako vyhrať v lotérii.

26)    Prečo je deň a noc a koľko trvá noc na Mesiaci?

a mnoho ďalších zaujímavých tém i pre mladších i starších žiakov.

 

Novinkou bude telemost s Prešovskou detskou univerzitou

V čase konania Žilinskej detskej univerzity budú deťom poskytnuté obedy a zabezpečený pitný režim a ovocie. Ku každej skupine sú priradení inštruktori, ktorých povinnosťou bude dbať najmä o bezpečnosť detí. Pre priblíženie atmosféry skutočnej univerzity, dostanú deti Výkazy o štúdiu – skôr známe pod názvom index podobne ako vysokoškolskí študenti, kde budú uvedené všetky názvy tohtoročných prednášok a cvičení. Okrem ruksakov, zošitov a farebných tričiek je pre deti pripravená ilustrovaná učebnica, v ktorej je uvedené „celé učivo“ Žilinskej detskej univerzity. Novinkou tohto roku bude telemost s Prešovskou detskou univerzitou, cez ktorý si malí študenti vymenia informácie, čo sa naučili, ako prežili týždeň na detskej univerzite. Štúdium malých študentov bude ukončené slávnostnou promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan odovzdá deťom diplomy a prizná im titul „bakalárik“, resp. „inžinierik“. Slávnostné promócie sa uskutočnia dňa 12.7.2013 v  prednáškovej miestnosti Žilinskej univerzity - NG 01 za účasti vedenia Žilinskej univerzity a zástupcov mesta Žilina. Pre bakalárikov sa uskutočnia v čase od 13.00h a pre inžinierikov od 15.00h. Slávnostná promócia je verejná s prednostným právom účasti rodičov a blízkych príbuzných. Fotografie  ŽDU ako i podrobné informácie z jej minulých ročníkov sú zverejnené na internetovej stránke detskej univerzity http://duef.uniza.sk. Na tejto stránke budú uverejnené i fotografie z tohtoročnej  ŽDU.

 

Historicky prvú promóciu absolventov 1. ročníka DUEF v roku 2005 pripomína pamätná lipka, ktorá bola pred budovu Elektrotechnickej fakulty za prítomnosti rektora ŽU zasadená jej prvými absolventmi. Koruna tejto mladej lipky sa zveľaďuje a rastie a dúfajme, že môžeme vysloviť presvedčenie do budúcnosti, že takto budú rásť i vedomosti a odvaha našich absolventov Žilinskej detskej univerzity pri riešení jednoduchých i zložitejších úloh v bežnom každodennom živote a v ich budúcej technickej praxi.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu