Žilinská univerzita vstúpila do 62. akademického roka

Na Žilinskej univerzite v Žiline (ŽU) dnes oficiálne odštartoval akademický rok 2014/2015. Ponesie sa v znamení kvalitného vzdelávania, rozvíjania medzinárodných vzťahov a so zameraním sa na aktivity vedeckovýskumnej činnosti pre priame využite vo vzdelávacom procese a v transfere poznatkov do praxe.

 

Do prvého ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia nastúpilo tento rok na ŽU presne 2 622 študentov. Z nich takmer 300 na externú formu. V prvom ročníku druhého stupňa vysokoškolského štúdia bude na univerzite študovať viac než 1 500 študentov. Do študentských lavíc ŽU v novom akademickom roku zasadne spolu vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia 10 000 študentov.

 

Zaujímavou novinkou pre študentov bude nová forma motivačných štipendií. Odborové štipendium bude možné získať v dvadsiatich študijných programoch prvého stupňa a v dvadsiatich piatich programoch druhého stupňa. Najlepší študenti z podporených programov získajú štipendium už v novembri tohto roka. Zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a snaží sa ňou zmierniť nepriaznivú situáciu v rozložení záujmu stredoškolákov o ďalšie štúdium.

 

ŽU bude naďalej klásť veľký dôraz na rozvíjanie medzinárodných vzťahov a sledovanie súčasných trendov v Európe a vo svete. „Čoraz viac sa musíme zapájať do medzinárodnej spolupráce, otvárať zahraničným partnerom i praxi. Z toho vyplýva v oblasti vzdelávania potreba inovácie študijných programov a potreba širšieho využívania progresívnych vzdelávacích technológií, uchopenie výziev v celoživotnom vzdelávaní, vzdelávaní založenom na najnovších poznatkoch vedy a techniky, i poznatkoch a zručnostiach získaných spoločenskou praxou,“ uviedla v slávnostnom príhovore rektorka ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Žilinská univerzita je jednou z najaktívnejších slovenských univerzít v programe EÚ ERASMUS, prostredníctvom ktorého bolo minulý rok vyslaných do zahraničia 194 študentov, prijatých 116 zahraničných študentov, 130 vysokoškolských učiteľov ŽU prednášalo v zahraničí a takmer rovnaký počet zahraničných pedagógov zase prednášal na pôde ŽU.

 

V oblasti výskumu a vývoja sa pracoviská ŽU podieľajú na riešení úloh výskumu a vývoja domácich a zahraničných grantových schém s ročnou kapacitou takmer 800 tisíc hodín. Hodnota získaných grantov z domácich grantových schém predstavuje ročne približne 2 milióny EUR. Snahu univerzity o aktívne zapojenie sa do medzinárodných výskumných schém prezentuje riešenie 40 projektov, z toho je 12 z rámcových programov EÚ. V uplynulom roku získala ŽU zo zahraničia na riešenie týchto projektov takmer 400 tis. EUR. „Za nevyhnutnú súčasť našich aktivít považujeme naďalej prepojenie akademického prostredia s podnikateľskou sférou prostredníctvom projektov aplikovaného, zmluvného výskumu a dopytovo zameraných výskumno-vývojových aktivít. Výsledky výskumu sú priamo zavádzané do výrobnej a riadiacej praxe,“ hovorí rektorka ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Ročne sa touto formou rieši približne 100 projektov v hodnote 1 milión 700 tis. EUR, čím sa ŽU v rámci transferu poznatkov do praxe dostala na popredné miesto medzi slovenskými univerzitami. V tejto oblasti je pred skončením aj dohoda o vzniku Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky, ktorého je ŽU jedným zo zakladajúcich členov.

 

V ostatných rokoch sa aktivity ŽU orientujú na výzvy Operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj v rámci štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti je prioritnou úlohou implementácia projektov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra. Formuje sa personálne zabezpečenie, buduje sa priestorová a výskumná infraštruktúra, vytvárajú sa podmienky pre nové výskumno-vývojové aktivity, prácu multidisciplinárnych tímov, popularizáciu výsledkov a úspešný transfer nových technológií do praxe.

 

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu