Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov študentov Žilinskej univerzite v Žiline

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, (ďalej len „UNIZA“)

1. Študent/ - tka berie na vedomie, že prevádzkovateľ UNIZA, bude spracúvať jeho osobné údaje, ktoré mu poskytol pri prihlasovaní, zápise na štúdium a v priebehu štúdia. Berie na vedomie, že sa budú spracúvať osobné údaje v súvislosti s nahrávaním prednášok počas dištančného vyučovania. V súvislosti s ubytovacími zariadeniami bude UNIZA, ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o ubytovanie v ubytovacom zariadení. Dotknutá osoba berie na vedomie, že ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UNIZA bude umožnené za splnenia podmienok stanovených za účelom zníženia šírenia COVID-19, zabezpečenia ochrany a zdravia zamestnancov a študentov UNIZA podľa COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR a v súlade s aktuálne platným Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, s účinnosťou od 6.septembra 2021 a s dôrazným odporúčaním „očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie“, ďalej len „OTP“. Priestory ubytovacích zariadení sú monitorované kamerovým systémom, prostredníctvom ktorého sa spracúvajú údaje o podobizni a obrazové informácie o správaní zaznamenanej /dotknutej osoby, ktoré sa považujú za osobné údaje. V prípade využívania stravovacích zariadení budú spracúvané osobné údaje zo študentského preukazu (ISIC) resp. zamestnaneckého preukazu.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie štúdia a s ním súvisiacich služieb. Účelom spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zdravia je realizácia opatrení prijatých za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 v podmienkach UNIZA. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je preukázanie študenta, či je osobou s OTP. V zmysle §108 ods. 8 zákona č. 131/2001 o vysokých školách bude zo vzdelávacích činností vyhotovovaný zvukový alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely a študijné účely. Účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie zmluvy o ubytovaní a vyhotovenie ubytovacieho preukazu, poskytovanie ubytovania a stravovania. Účelom spracúvania údaju - číslo telefónu rodiča/rodičov je kontaktovanie rodičov študenta/-ky v prípade ohrozenia života alebo zdravia študenta/-ky. Účelom spracúvania osobných údajov kamerovým záznamom je monitorovanie priestorov ubytovacieho a stravovacieho zariadenia v súvislosti s ochranou života, zdravia a majetku.
Pre ubytovacie zariadenie Hliny sú monitorované:
 a) vnútorné priestory monitorujúce vchody blokov H1 až H9, H1 suterén a chodba, H1 internet klub, suterén a chodba,
 b) vonkajšie priestory areálu ubytovacieho zariadenia Hliny: bloky H1, H3 až H8.
Pre ubytovacie zariadenie Veľký Diel sú monitorované: vstupy do budov , vestibuly, vstupné chodby do ubytovacích traktov v budove DE,DF,DG,DH, parkovisko, práčovňa v bloku DG, vstupné rampy do parkovacích priestorov ubytovacieho zariadenia a automatické pokladne na parkovanie.
Do ubytovacích častí ubytovacích zariadení sa vstupuje cez dvere chránené čítačkou ISIC kariet. V prípade potreby sa dotknuté osoby preukazujú ubytovacími preukazmi.
Pre stravovacie zariadenie sú monitorované: vonkajšie priestory areálu Nová a Stará menza, vnútorné priestory Novej menzy a Starej menzy (vestibul).
3. Právny základ spracúvania osobných údajov:
- článok 6 odsek 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas potrebný na spracovanie nahrávania, kde bude zvukový a audiovizuálny záznam počas dištančného vyučovania,
- článok 6 odsek 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o ubytovaní), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
- článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (Zákon NR SR č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), spracúvanie je nevyhnutné na účel osobitných predpisov, a to Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a v prípade, ak je dotknutá osoba cudzinec podľa Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov,
- článok 6 odsek 1 písm. d) GDPR - spracúvanie údaju – telefónne číslo na rodiča/rodičov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
- článok 6. odsek 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre kamerové záznamy,
- článok 6, ods. 1, písm. e) v spojení s čl. 9, ods. 2, písm. i) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné vo verejnom záujme v oblasti verejného zdravia, za účelom dodržiavania opatrení na zníženie šírenia ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia zamestnancov a študentov UNIZA.
4. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom ak ich neposkytne, nebude možné plniť povinnosti stanovené vyššie uvedeným právnym predpisom v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania a/alebo nebude môcť dotknutej osobe poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA a/alebo stravovanie.
5. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a splnenie povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a Registratúrnym plánom UNIZA ( pri agende ubytovania a stravovania 1 až 5 rokov, účtovná agenda 10 rokov, kamerové záznamy 72 hodín, v prípade zachytenia incidentu po dobu potrebnú pre vyšetrenie prípadu). Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím prejdite do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach UNIZA. Osobné údaje sú na UNIZA spracúvané poverenými osobami.
6. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov UNIZA, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov:
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu zodpovednej osoby,
 g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) na kontaktné údaje uvedené v odseku 6,
 h) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje, ak to nie je nevyhnutné. Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny najmä v prípadoch, keď dotknutá osoba žiada UNIZA o cezhraničnú mobilitu v rámci dostupných programov študentských alebo zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú študijné a/alebo pracovné pobyty na zahraničných univerzitách a/alebo keď požaduje od UNIZA vo vzťahu k zahraničnému zamestnávateľovi alebo inštitúcii zaslanie potvrdenia o riadnom absolvovaní študijného programu na univerzite. Bez obmedzení môže dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ podľa čl. 45 GDPR: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada, Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika a Japonsko.
Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o Váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť