Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať na adrese:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

  Miesto na podávanie:
 • podateľňa UNIZA
 • kancelária rektora
 • oddelenie kontroly a vnútorného auditu
 • sekretariáty dekanov fakúlt, riaditeľov ústavov a ostatných súčastí UNIZA

Sadzobník

úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žilinská univerzita v Žiline podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácie. Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácie na príjmový účet ŽU podľa tohto sadzobníka buď :

 1. v hotovosti do pokladne ŽU,
 2. poštovou poukážkou,
 3. na doručenku v prípade zaslania dokladov poštovou zásielkou.

Výška úhrady (v EURÁCH):

Za sprístupnenie informácie písomne

1 list A4 0,56
1 list A3 0,83
obálka A6 0,03
obálka A5 0,07
obálka A4 0,10
obálka A4 hnedá s dnom 0,13

Za sprístupnenie informácie faxom

do 5 listov 0,20* 0,83**
do 10 listov 0,43* 1,66**
do 15 listov 0,60* 2,49**
do 20 listov 0,83* 3,32**
do 25 listov 0,99* 4,15**
za každých ďalších 5 listov + 0,20* +0,83**

* miestne
** medzimestské

Za sprístupnenie informácie kopírovaním

1 list 0,03

Za sprístupnenie informácie kopírovaním na médium

na disketu 0,66 + cena diskety/1 ks
na CD 1,66 + cena CD/1 ks


Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Sadzobník správnych poplatkov nevydávame z dôvodu, že v zmysle zákona NR SR č.154/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 2. písm. e/ zákona) sú úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené.

Úhrada nákladov sa bude automaticky upravovať v prípade, že dôjde k zvýšeniu materiálových a ostatných nákladov v tomto sadzobníku.

 1. Zásady o slobodnom prístupe k informáciám na ŽU
 2. Žiadosť o poskytnutie informácie
© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť