Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), /ďalej len „GDPR“/ a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /ďalej len „Zákon“/

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, /ďalej len „UNIZA“/

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje poskytnuté pri žiadosti o zamestnanie, uzatváraní pracovného pomeru, v priebehu jeho trvania a po jeho ukončení. Berie na vedomie, že sa budú spracúvať osobné údaje v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení na zníženie šírenia COVID-19, na zabezpečenie ochrany a zdravia zamestnancov UNIZA a v súvislosti s nahrávaním prednášok počas dištančného vyučovania.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia žiadostí uchádzačov o zamestnanie, vedenie personálnej a mzdovej agendy UNIZA, plnenie zákonných požiadaviek, ktoré jej vyplývajú z osobitných predpisov, najmä vo vzťahu so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom atď. Účelom spracúvania osobných údajov kamerovým záznamom je monitorovanie priestorov UNIZA za účelom ochrany majetku, zdravia, poriadku a odhaľovania kriminality. Účelom spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zdravia sú opatrenia súvisiace s rizikom šírenia choroby COVID-19 v podmienkach UNIZA. V zmysle §108 ods. 8 zákona č. 131/2001 o vysokých školách bude zo vzdelávacích činností vyhotovovaný zvukový alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely a študijné účely.
3. Právnym základom spracúvania je:
 a) článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby evidencie databázy uchádzačov o zamestnanie a súhlas potrebný na spracovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu počas dištančného vyučovania.
 b) článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 c) článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností UNIZA ako prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to predpisov upravujúcich zamestnávanie, sociálne a zdravotné poistenie, daňovú, účtovnú, mzdovú a personálnu oblasť, najmä Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, Zákon NR SR č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon NR SR č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení Zákona 365/2004 Z. z. a Zákona č. 369/2004 Z. z., Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ďalšie právne predpisy,
 d) článok 6. ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre kamerové záznamy.
 e) článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (napr. vedecký výskum, akademická samospráva, vzdelávanie a poskytovanie štúdia, literárny a umelecký účel) a v zmysle dodržiavaní opatrení na zníženie šírenia ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia zamestnancov UNIZA.
4. Ak dotknutá osoba neposkytne potrebné osobné údaje, nebude možné zo strany UNIZA plniť povinnosti stanovené vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi v oblasti zamestnania, personálnej, mzdovej a účtovnej oblasti.
5. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom UNIZA. Prednášky nahrávané v MS Teams budú archivované po dobu 2 týždňov od ich konania (v zmysle čl. 4, ods.2 Príkazu rektora č. 7/2021).
6. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona:
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu, poštovou zásielkou alebo osobným doručením na kontaktnú adresu zodpovednej osoby, uvedenú v ods. 6 tejto informácie,
 g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a na základe verejného záujmu podľa článku 6, ods.1 písm. e) GDPR na kontaktné údaje uvedené v ods. 6 tejto informácie,
 h) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.