Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, /ďalej len „UNIZA“/

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu preukázaného potvrdenia o výsledku testu na COVID-19 z celoplošného alebo iného schváleného testovania (ďalej len „osobné údaje“).
2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
3. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.
4. Vzhľadom na to, že osobné údaje týkajúce sa zdravia patria do osobitnej kategórie osobných údajov, UNIZA uvádza, že ich spracúva na základe týchto výnimiek uvedených v:
 a) čl. 9 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva,
 b) čl. 9 ods. 1 písm. g) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu,
 c) čl. 9 ods. 1 písm. i) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.
5. V prípade nepreukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 alebo nepreukázaním iného dôvodu oprávňujúceho na použitie niektorej z výnimiek uvedených v aktuálne platnej a účinnej vyhláške ÚVZ SR, môže prevádzkovateľ zakázať vstup do svojich vnútorných a vonkajších priestorov. 
6. Kontakt na zodpovednú osobu stanovenú UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
7. Osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu na spracovanie, a to 5 pracovných dní po ich poskytnutí prevádzkovateľovi.
8. UNIZA informuje dotknuté osoby o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, 
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov zaslaním námietok na kontaktné údaje zodpovednej osoby uvedené v odseku 6,
 f) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo k porušeniu platnej legislatívy.
9. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
10. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť