Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, ďalej len „UNIZA“

 • Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje získané za účelom realizácie štátnych skúšok.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh UNIZA ako verejnej vysokej školy v rámci riadneho zabezpečenia vykonávania štátnych skúšok.
 • Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností UNIZA, vyplývajúcich najmä zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane zákonných povinností verejných vysokých škôl stanovených pre prípad krízovej situácie, a článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme. Za verejný záujem sa považuje zabezpečenie splnenia všetkých zákonných podmienok konania štátnej skúšky vrátane zabezpečenia jej verejnosti. Poskytnutie osobných údajov za účelom konania štátnej skúšky je zákonnou požiadavkou, pričom následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zúčastniť sa na štátnej skúške.
 • UNIZA archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi prevádzkovateľa v zmysle Registratúrneho plánu, ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím prejdite do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach UNIZA. Zvukový záznam z verejnej časti štátnej skúšky bude v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách  dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch UNIZA počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Po tomto období UNIZA zabezpečí vymazanie záznamu.
 • Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
 • UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“):
  a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, právo získať potvrdenie o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a právo na súvisiace informácie podľa čl.15 GDPR,
  b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
  c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR,
  d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,
  e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
  f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR a na kontaktné údaje zodpovednej osoby,
  g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy podľa ust. § 100 Zákona,
 • UNIZA potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť