Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pre kamerové systémy UNIZA

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ďalej len „UNIZA“

 1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje získané prostredníctvom kamerových systémov UNIZA.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov v kamerových záznamoch je monitorovanie priestorov UNIZA za účelom ochrany majetku, zdravia, poriadku a odhaľovania kriminality.
 3. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre kamerové záznamy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností UNIZA ako prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to plnenie povinností stanovených zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení.
 4. Osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich spracúvania, max. po dobu 7 dní, ak nie je dôvodný predpoklad, že budú poskytnuté oprávneným osobám ako dôkaz v priestupkovom, správnom alebo trestnom konaní, resp. iným orgánom/osobám na základe právnych predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. Ku kamerovým záznamom má prístup spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi bezpečnostné služby na základe osobitnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 6. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
  1. ) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
  2. ) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
  3. ) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
  4. ) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. ) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
  6. ) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) na kontaktné údaje uvedené v odseku 6.
  7. ) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,
 7. UNIZA potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.