Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať

  1. ) študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Spôsob podávania návrhov projektov 

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu. Žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre UNIZA (opatrená príslušným registratúrnym číslom). Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Termín na podávanie návrhov projektov
Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu najneskôr do 16. 2. 2020.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov
Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov
V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi a požiadajú oponentov o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu najneskôr do 2. 3. 2020.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov
Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so smernicou o grantovom systéme UNIZA je potrebné vložiť do ISVV systému najneskôr 16. 3. 2020.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov
Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum najneskôr 25. 3. 2020 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu
Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt
Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:

  1. ) 1000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. ) 1500 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Podmienky zrušenia súťaže
Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže
Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže
Riešiteľské kolektívy podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu v rámci Týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2020 formou posterov.

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže
Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 3 Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Hodnotenie riešených grantových projektov v rámci grantového systému UNIZA“. Podmienkou výsledného hodnotenia bude aj prezentovanie výsledkov projektu (obhajoba) v rámci seminára; apríl, máj 2021 pred hodnotiacou komisiou.

Záverečnú správu bude potrebné podať do 16. 4. 2021 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA.

Tri najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

 

V Žiline, dňa 15. 1. 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.