Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pre ubytovacie zariadenia

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“
Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, (ďalej len „UNIZA“)

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA. Priestory ubytovacích zariadení sú monitorované kamerovým systémom, prostredníctvom ktorého sa spracúvajú údaje o podobizni a obrazové informácie o chovaní zaznamenanej /dotknutej osoby, ktoré sa považujú za osobné údaje. V prípade využívania stravovacích zariadení budú spracúvané osobné údaje zo študentského preukazu (ISIC) resp. zamestnaneckého preukazu. 
2. Účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie zmluvy o ubytovaní a vyhotovenie ubytovacieho preukazu, poskytovanie ubytovania a stravovania. Účelom spracúvania údaju - číslo telefónu rodiča/rodičov je kontaktovanie rodičov študenta/ky v prípade ohrozenia života alebo zdravia študenta/ky. Účelom spracúvania osobných údajov kamerovým záznamom je monitorovanie priestorov ubytovacieho a stravovacieho zariadenia za účelom ochrany majetku, zdravia, poriadku a odhaľovania kriminality. 
Pre ubytovacie zariadenie Hliny sú monitorované:
 a) vnútorné priestory monitorujúce vchody blokov H1 až H9, H1 suterén a chodba, H1 internet klub, suterén a chodba,
 b) vonkajšie priestory areálu Ubytovacieho zariadenia Hliny: bloky H1, H3 až H8.
Pre ubytovacie zariadenie Veľký Diel sú monitorované: vstupy do budov , vestibuly, vstupné chodby do ubytovacích traktov v budove DE,DF,DG,DH, parkovisko, práčovňa v bloku DG, vstupné rampy do parkovacích priestorov ubytovacieho zariadenia a automatické pokladne na parkovanie. 
Do ubytovacích častí ubytovacích zariadení sa vstupuje cez dvere chránené čítačkou ISIC kariet. V prípade potreby sa dotknuté osoby preukazujú ubytovacími preukazmi.
Pre stravovacie zariadenie sú monitorované: vonkajšie priestory areálu Nová a Stará menza, vnútorné priestory Novej menzy a Starej menzy(vestibul).
3. Právny základ spracúvania osobných údajov:
- článok 6 odsek 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o ubytovaní), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
- článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (Zákon NR SR č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), spracúvanie je nevyhnutné na účel osobitných predpisov, a to Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a v prípade, ak je dotknutá osoba cudzinec podľa Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, 
- článok 6 odsek 1 písm. d) GDPR - spracúvanie údaju – telefónne číslo na rodiča/rodičov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
- článok 6. odsek 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre kamerové záznamy.
4. V prípade neposkytnutia osobných údajov UNIZA nebude môcť dotknutej osobe poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA a stravovanie. 
5. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 
6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia prevádzkovateľovi, vyžadovanú osobitnými predpismi a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a Registratúrnym plánom UNIZA, pri agende ubytovania a stravovania 1 až 5 rokov, účtovná agenda 10 rokov, kamerové záznamy max. 72 hod., v prípade zachytenia incidentu po dobu potrebnú pre vyšetrenie prípadu. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím prejdite do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach UNIZA. Osobné údaje sú na UNIZA spracúvané poverenými osobami.
7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov: 
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, 
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) na kontaktné údaje uvedené v odseku 5,
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť