Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA je oprávnený v rámci tejto výzvy podať
a) študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
b) mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom systému ISVV UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu. Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti o grantový projekt UNIZA.

Termín na podávanie návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky a aj v listinnej podobe na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu najneskôr do 28. 2. 2019.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č.2 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov

V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline navrhne dekan príslušnej fakulty a grantová rada po jednom oponentovi najneskôr 11. 3. 2019 a požiadajú oponentov o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu.

Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – posudky oponentov

Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade so smernicou o grantovom systéme UNIZA je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a výskum najneskôr 25. 3. 2019.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum najneskôr 31. 3. 2019 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č.1 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:
a) 1000 eur, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
b) 1500 eur, ak je zodpovedným riešiteľom mladý vedecký alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý má v čase uzatvorenia termínu výzvy grantovej súťaže vek do 35 rokov.

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.

Priebežné hodnotenie riešenia grantového projektu

Zodpovedný riešiteľ v priebehu riešenia projektu vypracuje do 15. 9. 2019 priebežnú správu o riešení výskumného projektu. Priebežnú správu podáva zodpovedný riešiteľ prostredníctvom portálu ISVV UNIZA. Formulár a štruktúra priebežnej správy bude k dispozícii na portáli ISVV UNIZA.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2019.

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 3 smernice č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Hodnotenie riešených grantových projektov v rámci grantového systému UNIZA“. Súčasťou výsledného hodnotenia bude aj prezentovanie priebežných výsledkov projektu v rámci týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2019.

Záverečnú správu bude potrebné podať do 15. 1. 2020 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA.

3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

 

V Žiline, dňa 4. 2. 2019

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.