Slávnostná redakčná rada časopisu Komunikácie (26. september 2018)

Dňa 26. septembra 2018 sa v zasadačke Vedeckej rady UNIZA v Novej Menze konalo slávnostné zasadnutie redakčnej rady univerzitného časopisu Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity / Communications - Scientiffic Letters of the University of Žilina. Toto slávnostné podutie bolo organizované v súvislosti s dvoma vzácnymi príležitosťami – 65. výročím založenia UNIZA a 20. výročím vydávania časopisu. Na toto podujatie prijali pozvanie zástupcovia vedenia UNIZA, súčasní a bývalí členovia redakčnej rady časopisu, ako aj pani riaditeľka EDIS – vydavateľského centra ŽU ako koordinátor vydávania časopisu. Milá bola hlavne hojná účasť bývalých členov redakčnej rady.
Slávnostnú redakčnú radu viedol súčasných šéfredaktor časopisu doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., so svojimi príhovormi vystúpili prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Čelko, PhD., v zastúpení rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., prvý šéfredaktor časopisu prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. a druhý šéfredaktor časopisu prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Súčasťou slávnostného programu bolo aj vymenovanie čestného člena redakčnej rady časopisu. Čestný dekrét za prácu v časopise si prebral bývalý šéfredaktor prof. Poledňák. Na záver vystúpil doc. Mózer s prezentáciou nielen o 20. ročnej histórii časopisu, ale predstavil aj aktuálne hlavné úlohy redakčného tímu, ako dokončiť nový web archív, prechod na online redakčný a recenzný systém, príprava na implementáciu DOI identifikátorov, lepší management elektronického obsahu, automatické vyhľadávanie citácií, kontrola plagiátorstva a indexácia databázou Web of Science. Celé podujatie sa nieslo v znamení spomienky na významných spolupracovníkov časopisu, z ktorých mnohí boli a sú aj významnými osobnosťami UNIZA, ako prof. Puškár, prof. Dado, prof. Čorej, Ing. Pfliegla, PhDr. Jurčišin, PhDr. Hlavňová, PhDr. Sakalová, Pavol Holeša a mnohí ďalší, ako aj v optimistickej vízii budúcnosti časopisu.
Časopis Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity / Communications - Scientiffic Letters of the University of Žilina to je 20 rokov, 86 čísel, z toho 2 dvojčísla a 9 špeciálnych čísel, 1390 príspevkov od 3681 autorov zo 49 krajín sveta, 2625 vypracovaných recenzných posudkov a 8550 strán.
Redakčný tím ďakuje všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej atmosféry podujatia, ako aj predstaviteľom vedenia UNIZA za ich dlhoročnú podporu, všetkým spolupracovníkom časopisu a autorom príspevkov publikovaných v časopise.

Fotogaléria

KralikFoto20180926 MG 7945

KralikFoto20180926 MG 7967

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.