Príhovor k 65. výročiu založenia UNIZA

Ctené Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Honorabiliti, Vaše Spektability, vážení ctení hostia, milé kolegyne a kolegovia, stretávame sa tu dnes aj pri príležitosti jubilea našej univerzity, ktorej technické vzdelávanie a veda sú jej integrálnou súčasťou po dlhé roky.
Vznik našej školy v roku 1953 v Prahe je významným príspevkom k zvýšeniu vzdelanosti na Slovensku. Skutočný rozvoj školy nastal až v Žiline, avšak svojím zameraním bola školou pre celé Československo. 
Dnešná Žilinská univerzita - to je 8 000 študentov a 1500 zamestnancov, s veľkým vplyvom na kultúrny, vzdelanostný, ale aj ekonomický obraz nášho mesta a regiónu.
Žilinská univerzita v Žiline alebo ako my radi hovoríme naša UNIZA patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami. Už nie je orientovaná len na dopravu a spoje ako bola pri svojom vzniku. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku, tu na Veľkom Diele. 
História existencie Žilinskej univerzity v Žiline je bytostne spojená s ČVUT. K 1.10.1952 bola zriadená na ČVUT v Prahe dočasná fakulta železničného inžinierstva ako základ budúcej Vysokej školy železničnej so zameraním na techniku, prevádzkovú technológiu a ekonomiku železničnej dopravy. Vysoká škola železničná otvorila dvere svojim prvým 700 študentom a približne 80 interným učiteľom 1. septembra 1953. Pôvodne mala 5 fakúlt: dopravnú, elektrotechnickú, stavebnú, strojnícku, a vojenskú. Vládnym uznesením č. 58 z roku 1959 premenovaním Vysokej školy železničnej vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola premiestnená z Prahy do Žiliny. Celý proces sťahovania trval tri roky až do roku 1962. V akademickom roku 1959/60 bolo na škole už 1 360 študentov a 160 interných učiteľov. Pri presťahovaní Vysokej školy dopravnej do Žiliny sa počet fakúlt zredukoval ich zlúčením na 3 fakulty, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy, od marca roku 1977 rozšírenú aj na spoje, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú, a Vojenskú fakultu. Prvé promócie absolventov Vysokej školy dopravnej v Žiline sa uskutočnili v roku 1962, promovalo 167 absolventov všetkých troch fakúlt. V roku1980 sa zmenil názov Vysokej školy dopravnej na Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. 
Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období konštituovali: Fakulta riadenia a informatiky a Stavebná fakulta – v roku 1990, Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta – v roku 1992. 
V roku 1996 bol názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinská univerzita v Žiline. V rokoch 1996-1997 vznikli dve nové fakulty – Fakulta priemyselných technológií a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Katolícka univerzita v Ružomberku. Vojenská fakulta bola v roku 1998 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu a v roku 2000 bola delimitovaná do rezortu školstva, a neskôr v roku 2014 na Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V roku 1998 vznikla Fakulta prírodných vied so zámerom rozšíriť profil univerzity a posilniť vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných a humanitných vied a umenia. Vyčlenením prírodných vied so zameraním na botaniku, zoológiu, biológiu, mikrobiológiu a bioinformatiku vznikol ako centrum biologického vysokohorského výskumu v Západných Tatrách v roku 2000 Výskumný ústav vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine.
Vzhľadom na profiláciu Fakulty prírodných vied orientovanú stále viac na humanitné a spoločenskovedné odbory bola v roku 2010 premenovaná na Fakultu humanitných vied. Ostatná pozitívna zmena sa uskutočnila tento pondelok. Po predchádzajúcom kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie na svojom 106. zasadaní v júni 2018, AS Žilinskej univerzity schválil premenovanie Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií. V súčasnosti má naša univerzita 7 fakúlt.
Za svoje 65 ročné pôsobenie úspešne ukončilo svoje štúdium viac ako 22000 bakalárov, 56000 inžinierov a 2500 doktorandov. K dnešnému dňu máme 180 akreditovaných študijných programov.
Podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 Žilinská univerzita patrí do prvej päťky najlepších slovenských univerzít. Poskytuje zázemie s desiatkami špičkovo vybavených laboratórií pod vedením medzinárodne známych a uznávaných profesorov a vedcov.
Veda a výskum patria od vzniku Žilinskej univerzity k hlavným aspektom činnosti školy. Je nutné rozdielne hodnotiť históriu a úspechy do konca 80-tych rokov a v súčasnosti. Historické obdobie je treba hodnotiť vzhľadom na vtedajšie kritériá, do ktorých spadá aj udelenie Radu práce 3 pracovníkom VŠD. Na druhej strane nesporným výsledkom ohodnotenia vedeckovýskumnej práce našich zamestnancov bolo udelenie štátnej ceny za rozvoj vedy a techniky dvom pracovníkom, zlatej plakety A. Stodolu SAV alebo titul zaslúžilý vynálezca s právom nosiť Zlatú hviezdu. Určite je nutné spomenúť aj 6 patentov, chránených v zahraničí, ktoré boli získané v rokoch 1977 – 1985. Patenty prof. Jeřábka, týkajúce sa frikčných izolátorov a tlmiča boli chránené aj v USA. 
V novodobej histórii UNIZA je viacero významných úspechov. 
V roku 2000 EÚ priznala Ústavu dopravy na Žilinskej univerzite v rámci 5. rámcového programu štatút Centra excelentnosti v doprave (CeTra). 
V rokoch 2003 – 2006 bola univerzita hlavným riešiteľom 8 projektov štátneho programu výskumu a vývoja a na ďalších 7 participovala.
V roku 1995 sa konal prvý ročník ojedinelej konferencie TRANSCOM, ktorá bola venovaná doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. V roku 2017 sa konal už 12. ročník a konferencia sa napriek pretlaku podobných akcií, v súčasnosti dostala do hlbokého povedomia nielen doma, ale aj v zahraničí aj vďaka indexovaniu vo WoS a Scopus. 
V roku 1999 začala univerzita vydávať vedecký časopis Komunikácie, od roku 2004 sa vydáva len v angličtine pod názvom Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. Časopis je od roku 2003 evidovaný v databáze SCOPUS, a v súčasnosti prebieha proces jeho indexovania do WoS.
Univerzita bola veľmi aktívna v oblasti výskumno-vývojovej spolupráce s praxou. Výsledkom je nadviazanie na dlhodobé tradície v oblasti produktov ochrany duševného vlastníctva. Žilinská univerzita v Žiline bola v začiatkoch 21. storočia najúspešnejšou univerzitou v SR v danej oblasti. V roku 2011 bol pracovníkom Elektrotechnickej fakulty udelený 10 000. patent v SR. V súčasnosti je na Elektrotechnickej fakulte platný európsky patent v oblasti optických vlákien. Na Strojníckej fakulte bol kompletne vyvinutý elektromobil Edison, a univerzita vypustila vlastný balón na získavanie vedeckých dát. 
Spolupráca s priemyslom a podnikateľským prostredím priniesla viacero spoločných výsledkov. 
V roku 2000 vznikol na UNIZA Fraunhofer IPA Slovakia, prepojenie aktivít s Fraunhofer Gesellschaft, najväčšou spoločnosťou pre aplikovaný výskum a technické inovácie v Európe, z ktorého v roku 2011 vznikla nezávislá spoločnosti IPA Slovakia, s.r.o.
V roku 1998 vzniklo Slovenské centrum produktivity ako národná a otvorená inštitúcia so zameraním na podporu výskumu a aplikácie najnovších poznatkov do praxe v oblasti zvyšovania produktivity, kvality a konkurencieschopnosti. Následne v roku 2007 Slovenské centrum produktivity uzavrelo so Strojníckymi fakultami Žilinskej univerzity, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach dohodu o strategickej aliancii v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania – strategická aliancia dostala pomenovanie Central European Institute of Technology. Základ pre vznik spoločnosti CEIT bol položený na pôde Žilinskej univerzity, kde pred rokom 2007 prebiehal intenzívny výskum a vývoj zameraný na unikátne riešenia v logistike a robotike. CEIT je doteraz najúspešnejším Spin-off projektom Žilinskej univerzity v Žiline. 
Medzitým v roku 2001 vznikol na pôde Žilinskej univerzity Vedecko-technologický park ako výsledok aktívnej spolupráce s podnikateľským prostredím v regióne. 
Medzinárodná spolupráca univerzity sa rozvíjala už od jej založenia. V počiatočných rokoch, vtedy ešte bývalej Vysokej škole železničnej, pomáhali mnohí zahraniční odborníci z celého vtedajšieho východného bloku, boli uzatvorené i prvé dohody o priamej medzinárodnej spolupráci. 
Okrem pravidelných, zmluvne podchytených kontaktov so zahraničnými vysokými školami, učitelia a vedeckí pracovníci školy získavali poznatky zo študijných ciest do takmer všetkých štátov v Európe, USA a Japonska.
V rámci kultúrnych dohôd, ktoré uzatváralo Ministerstvo školstva, sa každoročne vysielalo cca 10 učiteľov na krátkodobé a dlhodobé študijné pobyty do západných štátov – USA, SRN, ale aj Japonska, Číny, atď.

Po roku 1989 sa zmenila orientácia zahraničných vzťahov univerzity. Spolupráca s bývalými partnermi východnej Európy sa utlmila najmä z dôvodu finančnej náročnosti vycestovaní zo strany partnerov. Niektoré aktivity ako napr. bezdevízová výmenná prax úplne zanikla. Rozvinuli sa nové aktivity; spolupráca sa začala orientovať na anglicky, francúzsky a naďalej na nemecky hovoriace krajiny. 
Významným pri budovaní dôležitého postavenia univerzity bola v tom období medzinárodná spolupráca - predovšetkým účasť pracovníkov univerzity v medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch a snaha o internacionalizáciu vzdelávania zapojením sa do rôznych mobilitných programov, tiež členstvom v medzinárodných organizáciách.
Do vzdelávacieho programu Socrates podprogramu Erasmus univerzita vstúpila v roku 1998 ako jedna z ôsmich slovenských vysokých škôl. V roku 2007 program Sokrates zanikol a bol vyhlásený Program celoživotného vzdelávania, ktorý zastrešoval vzdelávacie programy, v rámci nich i Erasmus.
V roku 2012 počas oficiálnych osláv 25.výročia programu Erasmus bolo Žilinskej univerzite udelené významné ocenenie – značka „Kvalita Erasmus mobility 2012“.
V roku 2014 nový program Erasmus+ zlúčil všetky programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania. Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi najúspešnejšie slovenské univerzity v celkovej realizácií Erasmus+ mobilít na Slovensku. 
Od vstupu do programu v roku 1998 umožnila vycestovať viac ako 2 000 študentom na študijný pobyt či stáž, je najúspešnejšou slovenskou univerzitou v uskutočnených prednáškach pedagógov na zahraničných univerzitách v histórii programu Erasmus + na Slovensku. Najviac zastúpené v mobilitách učiteľov sú krajiny: Poľsko, Česká republika, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Nemecko.
Významnou udalosťou z medzinárodného hľadiska bola evalvácia univerzity komisiou Európskej asociácie univerzít EUA v roku 2002 a následná evalvácia v roku 2006. Komisia kladne zhodnotila pokrok a zhodla sa, že existuje viacero silných stránok. Hlavnou silnou stránkou je špecializácia univerzity, vysokou prioritou je a má byť internacionalizácia. Žilinská univerzita a jej fakulty sú významnou mierou zastúpené v odborných, vedeckých a profesných medzinárodných organizáciách Európskej asociácie univerzít, Magna Charta Universitatum, FEHRL, ECTRI, a iných.
60. roky boli zároveň rokmi kybernetiky a nástupu počítačov. Naša škola bola jednou z prvých na Slovensku, kde bol počítač inštalovaný. Vedenie univerzity pochopilo, že budúcnosť vedy, výskumu a vzdelávania bude patriť novým technológiám a že aj riadenie podporných procesov bude potrebovať silnú infraštruktúru, ktorej jadro bude v počítačoch a s nimi súvisiacich technológiách. V roku 1970 sa začal používať počítač ZPA600 a zároveň sa začala výučba programovania.
Odtiaľ bol len krok k tomu, aby v roku 1970 vznikla Katedra kybernetiky a Katedra matematických metód, zárodky vzniku študijných odborov z oblasti IKT. Duchovnými otcami a vedúcimi katedier boli akademik prof. Skyva a prof. Kluvánek. Rozvoj znalostí v oblasti riadenia, kybernetiky, automatizácie, komunikácií a informatiky viedol v roku 1990 k vzniku Fakulty riadenia a informatiky.
Keď vznikal Internet univerzita reagovala na tento trend a v roku 1992 sa stala jedným zo zakladajúcich členov združenia SANET (Slovak Academic NETwork) účelom ktorého bolo vytvoriť a prevádzkovať Slovenskú akademickú počítačovú sieť s pripojením na Internet. 
Tento rok zároveň hostíme a spoluorganizujeme podujatie Extrapolácie 2018 a Žilina sa tak stala hlavným mestom informatiky na Slovensku.
V rámci programového obdobia 2007 – 2013 bolo na našej univerzite realizovaných celkom 92 projektov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Vybudovali sa dve excelentné pracoviská - Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti VaV s dôrazom na skvalitnenie infraštruktúry UNIZA.
Naša univerzita sa zapojila do nových výziev z programového obdobia 2014 - 2020 pre poskytovanie štrukturálnych fondov Európskej únie - OP Kvalita životného prostredia, OP Výskum a inovácie, IROP, OP cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko-Česko a Slovensko-Poľsko a OP Ľudské zdroje. Aktuálne je schválených 11 projektov z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Ďalší z projektov, ktorý je schválený v rámci IROP je projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry“ a zahŕňa riešenie námestia pred hlavnou budovou.
V rámci investičných stavebných prác, financovaných z vlastných zdrojov, sa spolu s finančnou podporou spoločnosti DATALAN, ako dobrého príkladu, zmodernizoval a zrekonštruoval priestor tejto auly, v ktorej sa nachádzame.
Univerzita sa počas svojej existencie ako vedecko-vzdelávacia ustanovizeň vyprofilovala na dôstojného a rovnocenného partnera univerzitám podobného zamerania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prešla náročnou cestou hľadania vlastnej originality a jej pracovníci a absolventi tvoria dnes významnú súčasť elektrotechnickej a informačnej komunity po celom svete. 
Naša univerzita svojimi aktivitami a profilom, postaveným na základe mnohoročného výskumu, vývoja a vzdelávania prispieva k tomu, aby súčasní a budúci absolventi univerzity sa stali plnohodnotnými jedincami schopnými využiť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v podmienkach budúcich období.
Za všetkým je potrebné hľadať ľudí. Tých, ktorí namiesto pokoja na katedrách, vytvárali tvorivý nepokoj, v ktorom sa rodili myšlienky, nápady, ktoré vyúsťovali do zmien. Zmien vyvolaných nespokojnosťou s existujúcim stavom, zmien vyvolaných potrebou vlastnej realizácie, zmien vyvolaných vlastnou vedeckovýskumnou prácou a permanentným vzdelávaním. Určite by bolo pohodlnejšie pre mnohých z nich, uspokojenie s existujúcim status quo, ale vnútorná potreba pokroku a rastu ich nútila a spolu s nimi i ich okolie, podstúpiť tú strastiplnú cestu zmien. Verím, že dnes neľutujú. A ak sa obzrú za nimi prejdenú cestu, musia mať pocit, že je za čím sa obzrieť.
Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým naším zamestnancom a spolupracovníkom, teda aj vám všetkým...
Dovoľte mi ešte odcitovať Jeana Baptista Moliéra:
NAM SINE DOCTRINA VITA EST QUASI MORTIS IMAGO .
/ Bez vzdelania je totiž život takmer a iba obrazom smrti / 
Ďakujem za Vašu pozornosť!
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA

2F5A6241

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.