Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov ubytovaných v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („UNIZA“)

1. Ubytovaný berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jeho osobné údaje alebo osobné údaje osôb, ktoré budú ubytované u ubytovateľa v rozsahu uvedenom v objednávke ubytovania a/alebo zmluve o ubytovaní. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovania a s ním súvisiacich služieb v ubytovacích zariadeniach UNIZA.
2. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov UNIZA, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
3. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • zmluva o ubytovaní, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ubytovaný ako dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • zákon, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na účel osobitných predpisov, a to zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a v prípade, ak je ubytovaný cudzinec zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. 

4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy ako aj zákonnou požiadavkou, pretože ubytovateľ je v zmysle zákona č. 500/2004 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR povinný viesť knihu ubytovaných, kde sa zapisujú zákonom požadované osobné údaje ubytovaného. Pri ubytovaní cudzinca je ubytovateľ v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov povinný overiť jeho totožnosť, do knihy ubytovaných uviesť aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia a vypísať úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca pre policajný útvar. Dotknutá osoba je povinná v prípade ubytovania poskytnúť predmetné osobné údaje.
5. V prípade neposkytnutia osobných údajov UNIZA nebude môcť dotknutej osobe poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA.
6. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a splnenie povinností ubytovateľa týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
7. Ubytovateľ informuje ubytovaného o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
 a) právo požadovať od ubytovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých ubytovateľovi, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu zodpovednej osoby;
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,
8. Ubytovateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.


V Žiline, dňa 25.05.2018

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.