Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („UNIZA“)

1. Zamestnanec berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „zamestnávateľ“) bude spracúvať jeho osobné údaje, ktoré mu poskytol pri uzatváraní pracovného pomeru a v priebehu jeho trvania.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnávateľa, najmä realizácia odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, plnenie povinností voči daňovému úradu a iných povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.
3. Právnym základom spracúvania je:
 a) plnenie zákonných povinností zamestnávateľa ako prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to predpisov upravujúcich zamestnávanie, sociálne a zdravotné poistenie, daňovú, účtovnú, mzdovú a personálnu oblasť, najmä zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, zákon NR SR č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 650/2044 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a
 b) na plnenie pracovnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako zamestnanec.
4. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné plniť povinnosti stanovené vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi v oblasti zamestnania, mzdovej, personálnej a účtovnej oblasti.
5. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a splnenie povinností zamestnávateľa týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
6. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov UNIZA, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
7. Zamestnávateľ informuje zamestnanca o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
 a) právo požadovať od zamestnávateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých zamestnávateľovi, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu zodpovednej osoby;
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,
8. Zamestnávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.