Ochrana osobných údajov na UNIZA

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „NARIADENIE“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZÁKON č.18/2018“) nadobudli účinnosť dňa 25.5.2018.

Nariadenie je priamo uplatniteľné v právnom poriadku Slovenskej republiky, teda sa stalo priamo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré je potrebné, aby subjekty dodržiavali.

Zákon č. 18/2018 Z. z. je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej legislatívy s nariadením a súčasne sa ním upravujú niektoré oblasti, ktoré nariadenie členským štátom priamo určilo alebo ho umožnilo upraviť s prihliadnutím na národnú legislatívu.

V rámci UNIZA je vypracovaná Smernica UNIZA č.165 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Smernica UNIZA o OOÚ“), ktorej cieľom je implementácia Nariadenia a Zákona č. 18/2018 Z. z. v rámci UNIZA. Je vydaná za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov, vylúčenia získavania osobných údajov nad rozsah potrieb účelu ich spracúvania, stanovenia pravidiel ich spracúvania a zabezpečenia ochrany pred ich zneužitím i po splnení účelu, na ktorý boli získané. Smernica UNIZA o OOÚ upravuje najmä práva a povinnosti zamestnancov UNIZA, ktorí spracúvajú osobné údaje, ale i ostatných zamestnancov, ktorí by sa mohli akýmkoľvek spôsobom oboznámiť s osobnými údajmi spracúvanými UNIZA ako prevádzkovateľom a/alebo sprostredkovateľom. Smernica UNIZA o OOÚ zároveň ustanovuje povinnosti a úlohy zodpovednej osoby UNIZA a je záväzná pre všetkých zamestnancov UNIZA.

Všetky osobné údaje, musia byť spracúvané v rámci UNIZA v súlade s vyššie citovanými predpismi na ochranu osobných údajov – Nariadenie, Zákon č. 18/2018 Z. z., Smernica UNIZA o OOÚ a ostatné predpisy a dokumenty (osobitné zákony, vnútorné predpisy, zmluvné vzťahy a pod.), ktoré spresňujú spracúvanie osobných údajov.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť