Ochrana osobných údajov na UNIZA

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „NARIADENIE“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZÁKON č.18/2018“) nadobudli účinnosť dňa 25.5.2018.

Nariadenie je priamo uplatniteľné v právnom poriadku Slovenskej republiky, teda sa stalo priamo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré je potrebné, aby subjekty dodržiavali.

Zákon č. 18/2018 Z. z. je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej legislatívy s nariadením a súčasne sa ním upravujú niektoré oblasti, ktoré nariadenie členským štátom priamo určilo alebo ho umožnilo upraviť s prihliadnutím na národnú legislatívu.

V rámci UNIZA je vypracovaná Smernica UNIZA č.165 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Smernica UNIZA o OOÚ“), ktorej cieľom je implementácia Nariadenia a Zákona č. 18/2018 Z. z. v rámci UNIZA. Je vydaná za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov, vylúčenia získavania osobných údajov nad rozsah potrieb účelu ich spracúvania, stanovenia pravidiel ich spracúvania a zabezpečenia ochrany pred ich zneužitím i po splnení účelu, na ktorý boli získané. Smernica UNIZA o OOÚ upravuje najmä práva a povinnosti zamestnancov UNIZA, ktorí spracúvajú osobné údaje, ale i ostatných zamestnancov, ktorí by sa mohli akýmkoľvek spôsobom oboznámiť s osobnými údajmi spracúvanými UNIZA ako prevádzkovateľom a/alebo sprostredkovateľom. Smernica UNIZA o OOÚ zároveň ustanovuje povinnosti a úlohy zodpovednej osoby UNIZA a je záväzná pre všetkých zamestnancov UNIZA.

Všetky osobné údaje, musia byť spracúvané v rámci UNIZA v súlade s vyššie citovanými predpismi na ochranu osobných údajov – Nariadenie, Zákon č. 18/2018 Z. z., Smernica UNIZA o OOÚ a ostatné predpisy a dokumenty (osobitné zákony, vnútorné predpisy, zmluvné vzťahy a pod.), ktoré spresňujú spracúvanie osobných údajov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.