Budúcnosť univerzity spočíva v ľuďoch

Aktuálne na našej alma mater končí 65. akademický rok a vrcholia aktivity spojené so 65. výročím jej založenia. Po čase osláv a bilancovania je potrebné zamyslieť sa aj nad budúcnosťou. V septembri pri slávnostnom otvorení nového akademického roka oceníme prácu našich kolegov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu či rozvoja a riadenia. Dostávame sa tak k základnej myšlienke budúcnosti našej univerzity. A tou sú na prvom mieste ľudia vo všetkých pracovných pozíciách. Sú významnými aktérmi, na ktorých práci, rozhľade i kompetenciách vzdelávanie a výskum stoja.

Veľakrát počúvame o kvalite či nekvalite našich univerzít, o ich technickom vybavení, o výskumnej infraštruktúre alebo o systéme vzdelávania a bádania. Ideové témy ako štvrtá priemyselná revolúcia rezonujú vo verejnom priestore a v tomto kontexte sa rieši aj úloha a poslanie univerzít. Ide o dôležité témy, dokonca výzvy. Je tu však niečo omnoho dôležitejšie - ľudia: zamestnanci a študenti univerzít. Náš pohľad, náš odborný a koncepčný záujem sa nevyhnutne musí dotýkať predovšetkým človeka. Samozrejme v kontexte nových výziev a príležitostí. Domnievam sa, že práve človeka strácame stále viac zo zreteľa. Na univerzitu patria totiž osobnosti, duch bádania, zvedavosť a záujem o budúcnosť. Príklad nás všetkých má stále moc meniť a formovať mladých ľudí. V tomto duchu môžeme napredovať a zároveň prispieť k zveľadeniu našej univerzity. Naša vízia musí postaviť do centra záujmu vzdelaného a morálne vyspelého človeka. Učiteľ, výskumník, študent či projektový manažér – technológie, procesy a infraštruktúra nám majú slúžiť, aby sme mohli zodpovedne pracovať. Aby naša práca či naše štúdium bolo prínosné a hodnotné. Hodnotné v duchu humanizmu, hodnotné pre osobnostný a profesionálny rozvoj človeka a tým aj pre našu spoločnosť.

Moderný život priniesol množstvo pozitív, uľahčil nám v celom rade činností. Je fascinujúce ako dokážeme stále technologicky a poznatkovo napredovať. Ako univerzita máme povinnosť sa na tomto pokroku priamo a intenzívne podieľať. To však bude možné len vtedy, ak sa budeme snažiť dať ľudom do rúk potrebné kompetencie, nástroje a najmä ohodnotenie a dôveru.


prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.