UNIZA oslavuje 65 rokov

Vstupujeme do jubilejného 65. akademického roka 2017/2018. Otvárame ďalší nepopísaný list v príbehu univerzity a jej nových študentov.

Našou úlohou je vytvárať optimálne podmienky na štúdium pre tých, ktorí sa rozhodli študovať na Žilinskej univerzite, pre výskumníkov, ktorí majú talent a danosti pre slobodné vedecké bádanie, pre učiteľov a všetkých spolupracovníkov, ktorých snahou je prinášať nové poznatky a byť prínosom pre našu alma mater.

Zachovávame si svoju relatívnu autonómiu. Ctíme si svoju históriu, čo vystihuje aj jeden z našich sloganov „Univerzita s tradíciou“. A máme svoju víziu byť univerzitou otvorenou novému poznaniu, byť miestom pre zdieľanie, spoluprácu a tvorbu nových ideí, prístupov, metodík a riešení.

Podobne ako iné vysoké školy, aj my sme prešli mnohými organizačnými zmenami. Reagovali sme na zmeny v prístupe ku vzdelávaniu. Ovplyvnili nielen nás, ale celú Európu.

Univerzita nežije oddelene od mesta a regiónu. Nemalou mierou prispieva k ich rozvoju. Je jedným z najväčších zamestnávateľov. K 1.9.2017 zamestnávame 1503 zamestnancov. Z toho 611 vysokoškolských učiteľov. Na funkčných miestach profesora pôsobí 96 vysokoškolských učiteľov a funkčných miestach docenta 151 učiteľov.

 V tomto jubilejnom akademickom roku bude vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania na našej univerzite študovať do 8000 študentov. V ponuke je 180 akreditovaných študijných programov vo všetkých formách i stupňoch.

Ako jednej z mála univerzít sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky určené na systematické vzdelávanie svojich vysokoškolských učiteľov technických a ekonomických odborov. Jedinečný obsah vzdelávania spájajúci svetovú prax a príklady dobrej praxe z domáceho prostredia reálne vytvára podmienky na rozvoj učiteľských kompetencií.

Oprávnene sa považujeme za výskumnú univerzitu. Výstupy z výskumu sú jedným zo základných a veľmi významných zdrojov i prínosov univerzity spoločnosti. Aktívna účasť pri riešení výziev doby a spoločnosti je kľúčovou v napĺňaní nášho poslania. Výsledky vedeckovýskumnej, projektovej, publikačnej i vzdelávacej činnosti sú základom aj pre graduačný rast zamestnancov. Výskumné tímy UNIZA s približne 750 výskumníkmi riešia problémy základného a aplikovaného výskumu na národnej a medzinárodnej úrovni s podporou národných výskumných grantov a medzinárodnej spolupráce v rámci európskych a iných medzinárodných programov.

Intenzívnejšie vnímaným rozmerom našej práce a nášho úsilia je internacionalizácia. Medzinárodná spolupráca je založená na dvojstranných dohodách, zmluvách a memorandách v rámci programu Erasmus+, niektorých ďalších programoch (NSP, CEEPUS atď.) a grantových schémach na podporu zahraničných aktivít v oblasti vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu. Súčasní aj budúci študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na viac ako 340 vysokoškolských inštitúciách v Európe.

V oblasti marketingu aktívna propagácia činností univerzity začína mať pozitívne dopady. Všetci sme súčasťou toho nášho „akademického marketingu“. Sme rovnako zodpovední za šírenie dobrého mena našej alma mater, a to nielen výsledkami našej práce učiteľov, výskumníkov, administratívnych a ostatných pracovníkov, ale v prvom rade je to dané osobnosťou každého jednotlivca.

Žilinská univerzita v Žiline je naša spoločná budúcnosť. Želám jej priaznivé podmienky na vzdelávanie, vedecké bádanie a veľa tvorivých impulzov.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.