Programové obdobie 2014-2020

Celouniverzitné projekty

KÓD VÝZVY KÓD PROJEKTU V ITMS2014+ NÁZOV PROJEKTU
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A201
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A203
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A401
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A403
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A402
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C085
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C086
IROP-PO4-SC431-2017-16
302041N223
Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

 

 

Fakultné projekty a projekty ústavov

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

 KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3 - 02 313011D013 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - II. fáza

 Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3 - 02 313011D011 Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

 Fakulta riadenia a informatiky

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 312010F57 IT Akadémia - vzdelávanie 21.storočia

 Strojnícka fakulta

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011C894 Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011D102 Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

 

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.