Programové obdobie 2014-2020

Celouniverzitné projekty

KÓD VÝZVY KÓD PROJEKTU V ITMS2014+ NÁZOV PROJEKTU
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A201
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A203
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A401
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A403
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A402
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C085
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C086
IROP-PO4-SC431-2017-16
302041N223
Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041N500
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K488
Zníženie energetickej náročnosti budovy BD, BE – objekt SO 02 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K489
Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – objekt SO 03 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K490
Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – objekt SO 04 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K486
Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC - objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 310041W221 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskeho bloku Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO1-Info-2017-28
310011N714
Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

 

 

Fakultné projekty a projekty ústavov

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

 KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 313011D013 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - II. fáza
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011T413 IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T485 Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd

 Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3 - 02 313011D011 Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 304011P709 Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313010T426 Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológiíVýskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií

 Fakulta riadenia a informatiky

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 312011F057 IT Akadémia - vzdelávanie 21.storočia
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 PLSK.01.01.00-24-0034/16 Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 313011T462 IKT pre smart spoločnosť

 Strojnícka fakulta

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011C894 Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011D102 Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2 - 11 313012P922 Nová generácia nákladných železničných vozidiel
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T420 Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemysluSyntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemyslu
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 313012Q941 Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytnutia nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzkuVýskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytnutia nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 313012T618 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiít v R & D MOLD MACHINING s.r.o.
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 313012P904 Inovatívne autonómne logistické vozidlo

 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2 - 12 313012N944 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011X058 Výskum energeticky optimálnych technológií a zariadení pre dopravné prostriedky 21. storočia s nízkou uhlíkovou stopou
INTERREG V-A SK-PL PLSK.03.01.00-24-0181/18-00 Game Jam ako nová didaktická metódy. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí

 Stavebná fakulta

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 304011P777 Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T415 Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru
INTERREG V-A SK-PL PLSK.03.01.00-00-0182/18 Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových špecializovaných pracovných miest

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011T428 Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-PL 2014TC16RFCB012 „SAFER" - bezpečné pohraničie: Cezhraničné vzdelávanie v oblasti bezpečnej spolupráce škôl v pohraničí
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.